Projekty financované EÚ

Poplatky za hrobové miesto

 

Poplatky súvisiace s hrobovým miestom vychádzajú zo Všeobecne záväzného nariadenia obce Ladce o prevádzkovom poriadku pohrebiska. Platia sa v hotovosti na obecnom úrade.

 

 

 

Prenájom hrobového miesta, použitie domu smútku

Cena nájomného za užívacie právo k hrobu na 10 rokov

Jednohrob

20 €

Dvojhrob

40 €

Hrobka

120 € (na 20 rokov)

Detský hrob

10 €

Urnové miesto

10 €

Poplatok za použitie domu smútku

v Ladcoch

15 € za 2 dni, za každý ďalší deň plus 5 €

v Tunežiciach

5 € za 2 dni, za každý ďalší deň plus 2 €

 

Sadzobník poplatkov týkajúcich sa prenájmu hrobového miesta sa bude týkať iba zmlúv novo uzavretých alebo opätovne obnovených od 1. januára 2020. Platných zmlúv sa zmeny nedotknú.

 

 

 

Späť na všetky poplatky