Projekty financované EÚ

Výstava prác výtvarného krúžku v MŠ Ladce 2019

 

Jedným z krúžkov, ktorý vynikajúco funguje v naše MŠ je výtvarný krúžok. Cieľom výtvarného krúžku je umožniť deťom aktívne rozvíjať vlastné schopnosti v kolektíve kamarátov s rovnakými záľubami. Výtvarné činnosti predstavujú jednu z foriem, ktorými si deti osvojujú okolité skutočnosti, hmotný svet a objasňujú si súvislosti a vzťahy medzi ľuďmi a vecami. Činnosť krúžku je zameraná tak, aby výtvarná práca deti zaujala a aby estetické vnímanie a tvorivá aktivita vytvárala v nich pocity radosti a uspokojenia. Deti na výtvarnom krúžku v uvoľnenej a radostnej atmosfére nadobúdajú nové zručnosti, vyskúšajú si zaujímavé výtvarné techniky, rozvíjajú si fantáziu, estetické cítenie, kreativitu. Rozvíjanie elementárnych grafomotorických zručností pred vstupom do základnej školy uľahčuje začiatočné osvojovanie písma. Práce detí si mohli rodičia, kamaráti a verejnosť pozrieť v priestoroch v MŠ. Boli veľmi pekné, vkusné , na estetickej úrovni. Pevne verím, že deti budú pokračovať vo svojom výtvarnom nadaní v ZUŠ alebo na ZŠ. Prajem im k tomu veľa tvorivých síl.

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Zuzana Čuríková