Človek musí stretnúť utrpenie, aby duševne vyzrel.

Prehľad noviniek na ladce.sk

 

Keďže nové oznamy pribúdajú na stránke rýchlo, ponúkame prehľad posledných noviniek z úvodnej stránky, aby vám neušla žiadna dôležitá informácia. DOBRÁ RADA: Ak hľadáte konkrétnu tému, slovo, či oznam, stlačte kombináciu kláves Ctrl + F a následne zadajte hľadané slovo. Hľadné slovo sa vám vyznačí v texte a vy tak rýchlejšie nájdete oznam, ktorý potrebujete.

 

Späť na úvodnú stránku

 

20.08.2019
Prečíslovanie domov v časti Tunežice začne od 15. 10. 2019 a bude sa realizovať postupne po uliciach, o čom budú občania vopred informovaní. Začne sa od ulice Hviezdoslavovej.
20.08.2019
Riaditeľstvo MŠ Ladce pozýva rodičov novoprijatých detí na krátku informačnú schôdzu dňa 28. 8. 2018 o 15:15 hod. v 4. triede. Na schôdzi budú podané informácie o adaptačnom procese detí.
09.08.2019
Pozvánka na púť, ktorá sa bude konať 29. 8. 2019, je na tomto odkaze.
19.08.2019
Ladecké zvesti - mesiac august 2019 - si môžete prečítať aj tu.
20.08.2019
Výzva pre všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia.
25.07.2019
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 18. 07. 2019, je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
25.07.2019
Dňa 23. 7. 2019 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie hasičských vozidiel IVECO DAILY pre potreby obcí Ladce, Košeca, Dulov a Červený Kameň v prípade mimoriadnych situácií.
25.07.2019
Fotogaléria a článok z podujatia Dni obce Ladce 2019.
01.08.2019
Vedeli ste, že z 2 nápojových kartónov sa dá vyrobiť 1 m² kuchynských utierok?
01.08.2019
Tradičný Deň Stavbárov nechýbal ani tento rok. Konal sa 28. 6. na futbalovom ihrisku v Ladcoch. Napriek horúčavám, ktoré v tomto období už boli v plnom prúde, sme vystihli príjemných 24 stupňov.
24.07.2019
Nové otázky: Chodník na hlavnej ceste; Chýba kamera pri Váhu; Nepokosený cintorín; Letáky v schránkach, Kometár ku stavu odpadových nádob na Kollárovej; Kollárovci na Butkove; Križovatka pri Kopyte; Obecný rozhlas; Optická sieť v Ladcoch; Pohľadnice Ladiec; Cementárka a jej komín. Prečítajte si odpovede starostu.
16.07.2019
Po dlhej zimnej prestávke sme sa už nevedeli dočkať prvej jarnej akcie, a tak sme oprášili turistický výstroj a 18. mája 2019 vyrazili na prvú tohtoročnú spoločnú turistiku do blízkych Strážovských vrchov, na Rohatú skalu.
10.07.2019
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 18. júla (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
12.07.2019
OR HaZZ v Trenčíne vyhlasuje dňom 08. 07. 2018 od 08:00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.
19.06.2019
Na fotkách vidíme znečistené plastové nádoby, ktoré poniektorí občania hádžu do plastov bez toho, aby ich najprv vyčistili.
21.06.2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce.
23.06.2019
Dokument Záverečný účet za rok 2018​ nájdete tu.
19.06.2019
Obec Ladce zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúce mená. Listovú zásielku si môžete prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi.
14.05.2019
Obec Ladce dôrazne upozorňuje na dodržiavanie VZN č.3/2018 obce Ladce, pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci a to na čl. 3, ods. 1, písm. g, kde je zakázané skladovať bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce stavebné a iné materiály, obaly, kontajnery a podobné prekážky a predmety. Sankcie za nedodržanie povinností alebo za porušenie zákazov ustanovených v tomto nariadení upravuje osobitný predpis - zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Z uvedeného vyplýva, aby si vlastníci rodinných domov (aj občania bývajúci na bytovkách) bezodkladne odstránili akýkoľvek skladovaný materiál z obecných pozemkov, sú to najmä miestne komunikácie, ulice, chodníky, cesty a podobne.
31.03.2019
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
11.03.2019
Správca dane a poplatkov obec Ladce oznamuje, že daň z nehnuteľnosti, za psov a poplatok za odvoz komunálneho odpadu za rok 2019, si môžete prísť zaplatiť do pokladne na Obecnom úrade v Ladcoch v úradných hodinách. Rozhodnutia daň z nehnuteľností, daň za psov a poplatok za odvoz komunálneho odpadu za rok 2019 si môžete prísť prevziať osobne na Obecný úrad Ladce a zaplatiť na číslo účtu SK77 0200 0000 0000 2232 4372.
04.04.2019
„Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Ladce“ je názov projektu, vďaka ktorému sme získali kompostéry pre obyvateľov obce. V rámci projektu sme získali 831 kompostérov určených pre domácnosti a verejné priestranstvá. Ide o kompostér typu TOP THERMO 1050. Dodávateľom bola firma ELKOPLAST, a. s. Trenčianske Teplice.
29.07.2019
Zber plastov bude v piatok 02. 08. 2019 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.
16.01.2019
Obec Ladce podľa zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2018, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1600 €.