Ani ryba neučí vtáka plávať, a ani vták neučí rybu lietať.

Prehľad noviniek na www.ladce.sk

 

Keďže nové oznamy pribúdajú na stránke rýchlo, ponúkame prehľad posledných noviniek z úvodnej stránky, aby vám neušla žiadna dôležitá informácia. DOBRÁ RADA: Ak hľadáte konkrétnu tému, slovo, či oznam, stlačte kombináciu kláves Ctrl + F a následne zadajte hľadané slovo. Hľadné slovo sa vám vyznačí v texte a vy tak rýchlejšie nájdete oznam, ktorý potrebujete. Veríme, že sme vám pri hľadaní oznamov boli nápomocní.

 

 

 

Späť na úvodnú stránku

 

 

 

19.01.2021
Skríningové celoplošné testovanie COVID 19 antigénovými testami sa v obci Ladce uskutoční v Kultúrnom dome v Ladcoch, kde budú zriadené dve odberné miesta v dňoch 23. 01. 2021 (sobota) a 2401. 2021 (nedeľa) v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod. s prestávkami 12:00 hod. – 13:00 hod. a 17:00 hod. – 17:30 hod.
15.01.2021
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 21. januára 2021 (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
18.01.2021
Zber plastov bude v piatok 22. 01. 2021 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.
04.01.2021
Vzhľadom na aktuálne platné proti epidemiologické opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu, bude verejnosť na Obecnom úrade v Ladcoch vybavovaná od 04. 01. 2021 do 24. 01. 2021 v rámci úradných dní a hodín za podmienok: občan je povinný vopred telefonicky alebo e-mailom kontaktovať pracovníka obecného úradu a uviesť dôvod, pre ktorý je nevyhnutné požiadavku vybaviť osobne. Kontakty sú zverejnené na webstránke, alebo volajte 0902 967 570, 0902 967 572; do priestorov obecného úradu môže občan vstúpiť len s predchádzajúcim súhlasom pracovníka obecného úradu; pri vstupe do obecného úradu je občan povinný dezinfikovať si ruky a kryť si horné dýchacie cesty (ústa, nos) rúškom alebo inou prikrývkou. Za pochopenie vopred ďakujeme!
31.12.2020
Nové otázky: Pošta z úradu v schránke občana; Obchod v Horných Ladcoch; Pozitívne testovaní v Ladcoch; Oprava cesty za kaštieľom. Prečítajte si odpovede starostu!
11.01.2021
Obec Ladce ako správca dane z nehnuteľností oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2020 nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt a pod.) v katastrálnom území obce Ladce, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2021. Tento deň pripadá na nedeľu, posledný možný termín je teda 1. februára 2021. Povinnosť podať priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, a pod.
11.01.2021
Obec Ladce vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovnú pozíciu terénny asistent (TA COVID) pre Ladce a Tunežice. Výberové konanie sa uskutoční 27. 01. 2021 o 14:00 v priestoroch zasadačky Obecného úradu v Ladcoch. Záujemci o pracovnú pozíciu môžu poslať písomnú žiadosť, ktorú je možné doručiť osobne alebo zaslať poštou. Na žiadosť je potrebné napísať: "Výberové konanie NP COVID MRK - NEOTVÁRAŤ". Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je do 22. 01. 2021 do 15:00 hod.
11.01.2021
Do počtu 6 sa pri obrade pohrebu, krstu či sobášneho obradu nezapočítavajú osoby, pre ktoré je táto účasť výkonom povolania. Obmedzenie počtu osôb na 6 je platné pre exteriér rovnako ako pre interiér. Osoby zúčastňujúce sa na obrade musia dodržiavať hygienické podmienky stanovené v predmetnej vyhláške, najmä odstup 2 metre, okrem prípadov, kde uvedené z povahy obradu nie je možné (sobášiaci sa, prenos truhly...). V prípade porušenia podmienok uvedených vo vyhláške je zodpovednou osobou organizátor hromadného podujatia, to znamená organizátor obradu. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v prípade kritickej potreby v ich územnom obvode môžu pristúpiť i k sprísneniu uvedených podmienok. V prípade nevyhnutnej potreby presiahnuť počet 6 osôb je nutné splniť podmienku, že v čase začiatku výkonu obradu budú mať všetci účastníci negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 12 hodín a zároveň musí byť obrad ohlásený na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva, a to najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, s presným určením času a miesta jeho konania.
11.01.2021
Pozrite si dátumy, v ktoré bude možné v obci separovať plasty, kovový odpad a elektro odpad.
04.01.2021
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 10. 12. 2020 je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
11.01.2021
V prípade, že sa bude naplánovaný termín OZ meniť, budeme o tom včas informovať na úvodnej stránke www.ladce.sk v časti Novinky.
17.12.2020
Ladecké zvesti, mesiac december 2020, si môžete prečítať aj na tomto odkaze. Ak hľadáte staršie čísla z tohto roka alebo archív čísiel, kliknite sem tiež. Príjemné čítanie.
16.12.2020
Aj tento rok bola zverejnená výzva na zapojenie sa do milého projektu – Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Napriek situácii, ktorá dnes ľuďom sťažuje stretávanie sa, aj organizovanie akýchkoľvek charitatívnych akcií či individuálneho pomáhania sa projekt predsa len konal.
16.12.2020
Obec Ladce oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi. Na stránke nájdete aj oznámenia o zrušení trvalého pobytu.
14.12.2020
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce a VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je schválené a nahodené na webe.
30.11.2020
NSP Ilava oznamuje, že od pondelka 30. 11. 2020 sa mení čas testovania v MOM (mobilné odberové miesto) v NsP, n.o., v Ilave z pôvodného času od 12:00 hod. do 16:00 hod. na nový a to nasledovne: v pracovné dni od 11:00 hod do 15:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.
15.12.2020
Komunitný plán sociálnych služieb obce Ladce 2020 - 2025 si pozriete na tomto odkaze.
23.11.2020
Pozrite si návrh rozpočtu obce na roky 2021 - 2023
04.11.2020
Vedúca Pošty v Ladcoch oznamuje občanom, aby v doobedňajších hodinách (počas roznášania pošty) pozatvárali psov a na poštové schránky napísali meno a priezvisko. Toto platí pre schránky v bytových domoch aj v rodinných domoch.
12.11.2020
Milí občania, dovoľte nám oznámiť, že každoročná akcia “Kúpele v regióne” ktorú organizovali Kúpele Trenčianske Teplice sa z dôvodu pandemickej situácie a dodržiavania epidemiologických opatrení v roku 2020/2021 nebude konať. Ďakujeme za pochopenie.
01.01.2020
Tu nájdete všetky dôležité verejné vyhlášky, pozvánky, oznamy, správne konania, nariadenia, výzvy, upozornenia, zámery a dokumenty Sledujte úradné oznamy pravidelne a neujde vám nič dôležité!
14.06.2020
Ako si vy predstavujete pomoc obce mladým, ktorí tu chcú ostať, no nemajú možnosť nájsť vhodný pozemok pre stavbu rodinného domu? Celú otázku aj dôvod jej vzniku nájdete tu.
08.01.2020
Obec Ladce podľa zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2019, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1 600 €.