Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Prehľad noviniek na ladce.sk

 

Keďže nové oznamy pribúdajú na stránke rýchlo, ponúkame prehľad posledných noviniek z úvodnej stránky, aby vám neušla žiadna dôležitá informácia. DOBRÁ RADA: Ak hľadáte konkrétnu tému, slovo, či oznam, stlačte kombináciu kláves Ctrl + F a následne zadajte hľadané slovo. Hľadné slovo sa vám vyznačí v texte a vy tak rýchlejšie nájdete oznam, ktorý potrebujete.

 

Späť na úvodnú stránku

 

17.06.2019
Považská vodárenská spoločnosť, a. s., prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje občanom, že od dňa 17. 6. 2019 (pondelok) až 21. 6. 2019 (piatok) budú pracovníci prevádzky robiť odpis merania vody v obci Ladce, preto žiadame odberateľov o sprístupnenie vodomerov. Zároveň žiadame občanov, aby si pozatvárali psov, umožnili prístup pracovníkov a poskytli súčinnosť. Odpočet bude začínať od časti obce Tunežice.
19.06.2019
Na fotkách vidíme znečistené plastové nádoby, ktoré poniektorí občania hádžu do plastov bez toho, aby ich najprv vyčistili.
17.06.2019
Zber sa koná celý týždeň 17. 6. - 21. 6. 2019 v MŠ Ladce. Papier treba zviazať, ale netreba podpisovať menom dieťaťa. Rodičia ho budú nechávať v priestoroch vonku - pri vstupe do kuchyne MŠ.
17.06.2019
Možnosť podať námietky je do 15 dní od dňa doručenia oznámenia.
19.06.2019
Boli ste sa prejsť na Skalke v Horných Ladcoch? Ak áno, určite ste si všimli, že sa priestranstvo trošku zaplnilo a pribudli sem dva drevené altánky.
19.06.2019
Prvé tohtoročné uvítanie detí do života sa konalo 31. mája 2019. Na uvítanie bolo pozvaných 12 detí spolu s rodičmi, slávnosti sa zúčastnilo 8 detí.
17.06.2019
S myšlienkou zorganizovať v Ladcoch stretnutie heligónkárov sme sa zaoberali už dávnejšie, no popri iných podujatiach, ktoré sa v Ladcoch počas roka konajú, na túto akciu nebol čas.
17.06.2019
Srdečne pozývame na tanečnú súťaž O pohár starostu obce 2019, ktorá sa koná 22. 6. 2019 od 9:00 hod. v KD Ladce.
19.06.2019
Obec Ladce zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúce mená. Listovú zásielku si môžete prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi.
19.06.2019
Jedným z krúžkov, ktorý vynikajúco funguje v naše MŠ je výtvarný krúžok.
17.06.2019
Krv nie je voda. Darovať ju niekomu v núdzi je preto nádherný čin. Tak trochu odvaha. Tak trochu obeta - času aj kúska samého.
17.06.2019
Jednou z tradičných podujatí bolo Pálenie Ďura 27. apríla na hornoladčanskej Skalke.
17.06.2019
Od začiatku školského roka sme usilovne trénovali v priestoroch telocvične Základnej školy v Ladcoch.
17.06.2019
Veríme, že sa vidíme v hojnom počte 28. 6. 2019 na ihrisku v Ladcoch. Program začína od 12:00 hod. a na svoje si prídu aj deti. Tešíme sa na všetkých!
17.06.2019
Jún – sviatok všetkých detí na celom svete. Aj tie naše škôlkarské si svoj sviatok v materskej škole užili.
10.06.2019
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 13. júna (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
17.06.2019
Veľmi nás teší, keď môžeme deťom prinášať radosť. A podarilo sa nám to opäť - vďaka zakúpeniu a osadeniu ďalších prvkov ihriska v priestoroch MŠ Ladce.
10.06.2019
Ladecké zvesti - mesiac jún 2019 - si môžete prečítať aj tu.
17.06.2019
Medzinárodný projekt Musica cordis – hudbou k srdcu – má za cieľ spojiť významné pútnické miesta hudbou a odkazom sv. Cyrila a Metoda.
10.06.2019
V dňoch 11. – 21. júna 2019 (utorok – piatok) budú správcom železničnej dopravnej cesty (ŽSR) vykonávané výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku: Púchov – Považská Bystrica.
10.06.2019
Predmet zákazky: Dodanie a osadenie fitnes prvkov. Lehota a spôsob predloženia cenovej ponuky: 20. 06. 2019 do 15.00 hod.
10.06.2019
V obci Ladce pri Váhu bolo zistené nelegálne vypúšťanie odpadových vôd (viď foto), čím bolo ohrozené životné prostredie.
29.05.2019
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 16. 05. 2019, je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
03.06.2019
Chodník na IBV (individuálna bytová výstavba) Ľ. Štúra, Ladce – Odkanalizovanie odpadových vôd IBV Ladce
30.05.2019
Tak sme sa teda dočkali a 30. 5. 2019 pri príležitosti osláv MDD sme ju slávnostne otvorili a pokrstili.
29.05.2019
Dňa 27. 5. 2019 sa uskutočnila oslava pri príležitosti ukončenia projektu nás žiakov Základnej školy v Ladcoch a nadáciou Green Foundation v rámci programu Roots&Shoots.
29.05.2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce.
20.05.2019
Návrh na úpravu rozpočtu č. 3 - 9 na rok 2018, Návrh záverečného účtu za rok 2018, Čerpanie rozpočtu za rok 2018.
14.05.2019
Obec Ladce dôrazne upozorňuje na dodržiavanie VZN č.3/2018 obce Ladce, pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci a to na čl. 3, ods. 1, písm. g, kde je zakázané skladovať bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce stavebné a iné materiály, obaly, kontajnery a podobné prekážky a predmety. Sankcie za nedodržanie povinností alebo za porušenie zákazov ustanovených v tomto nariadení upravuje osobitný predpis - zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Z uvedeného vyplýva, aby si vlastníci rodinných domov (aj občania bývajúci na bytovkách) bezodkladne odstránili akýkoľvek skladovaný materiál z obecných pozemkov, sú to najmä miestne komunikácie, ulice, chodníky, cesty a podobne.
25.04.2019
Povinnosti nájomcov a návštevníkov cintorínov v obci sme spracovali do praktického článku.
31.03.2019
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
11.03.2019
Správca dane a poplatkov obec Ladce oznamuje, že daň z nehnuteľnosti, za psov a poplatok za odvoz komunálneho odpadu za rok 2019, si môžete prísť zaplatiť do pokladne na Obecnom úrade v Ladcoch v úradných hodinách. Rozhodnutia daň z nehnuteľností, daň za psov a poplatok za odvoz komunálneho odpadu za rok 2019 si môžete prísť prevziať osobne na Obecný úrad Ladce a zaplatiť na číslo účtu SK77 0200 0000 0000 2232 4372.
04.04.2019
„Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Ladce“ je názov projektu, vďaka ktorému sme získali kompostéry pre obyvateľov obce. V rámci projektu sme získali 831 kompostérov určených pre domácnosti a verejné priestranstvá. Ide o kompostér typu TOP THERMO 1050. Dodávateľom bola firma ELKOPLAST, a. s. Trenčianske Teplice.
14.04.2019
Nové otázky: Detské ihriská v Ladcoch; Kontajner na odpad pre občanov; Plná čiara v Ladcoch na ceste; Jamy pri ZŠ; Horné Ladce - otázky; Reakcia na článok o triedení odpadu; Zašpinená komunikácia; Odhŕňanie snehu v Ladcoch, Optická sieť v obci. Prečítajte si odpovede starostu.
22.03.2019
Psy narodené do 31.8.2018 musia byť začipované do 31.10.2019, psy narodené po dátume 31.8.2019 musia byť začipované najneskôr do 12 týždňov veku. Veterinárny lekár je oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31.10.2019, vlastníkmi ktorých sú osoby v hmotnej núdzi alebo poberatelia minimálneho dôchodku, uhradí štát.
05.03.2019
V apríli 2019 bude realizovaný projekt "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava, Ladce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie - zmena". Pokyny pre pripojenie na verejnú kanalizáciu sú v dokumente v prílohe.
28.02.2019
Sadzba poplatku za uloženie odpadu na obdobie od 01.03.2019 do 29.02.2020 bude zvýšená o 10 €/t (viď tabuľka po kliknutí na odkaz).
27.02.2019
Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.
25.01.2019
Cenník výšky nájomného za nehnuteľné veci a hnuteľné veci vo vlastníctve obce a úhrady za služby obecného úradu v obci Ladce ako aj ďalšie poplatky nájdete tu.
16.01.2019
Obec Ladce podľa zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2018, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1600 €.
04.06.2019
Zber plastov bude v piatok 07. 06. 2019 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.