Projekty financované EÚ

Pietna spomienka pri príležitosti SNP 2020

 

Vážení spoluobčania, už 76 rokov uplynulo od čias, keď na Slovensku vypukol ozbrojený odpor proti fašistickej porobe, proti neslobode, proti vojnovému ničeniu materiálnych hodnôt a ľudských životov. Naplnil sa už život dvoch až troch generácií a napriek tomu nezabúdame na hrdinstvá našich otcov a starých otcov, ktorí po rokoch útrap zatúžili po slobode práve tak, ako po nej túžime my, každý národ, každá ľudská komunita.

 

 

Slovenské národné povstanie nebolo iba naším národným prejavom odporu proti fašizmu. Malo charakter nadnárodný. Dosvedčuje to aj účasť zahraničných antifašistov zapojených do nášho odboja, príslušníkov 32 národov a národností Európy, Ameriky a Austrálie.

 

 

Vážení občania, pamäť každého z nás, ale najmä tá národná pamäť, je základnou podmienkou existencie každého národa. My, Slováci, si nesmierne vážime a pripomíname všetko, čo nás posunulo dopredu, čo nás zušľachtilo a posilnilo. Slovenské národné povstanie je takýmto medzníkom a dodnes je našou živou pamäťou. V spomienkach naň, v hodnotení jeho prínosov sa prelínajú úcta k minulosti, ale aj zodpovednosť za budúcnosť. Ak by to tak nebolo, akékoľvek oslavy výročia najväčšieho národného protifašistického povstania na európskom kontinente by boli zbytočné. Premenili by sa na formálne, či dokonca márne. A to predsa nechceme. Naopak – želáme si, aby sme my a generácie po nás citlivo vnímali, o čo v Povstaní išlo a čo pre nás znamenalo. Musíme si uvedomovať, že dnešná sloboda a demokracia stála mnohé ľudské životy, rodinné tragédie, 102 slovenských vypálených obcí medzi nimi aj naša, mnohé ďalšie straty, s ktorými sa bolo ťažké zmieriť. Úcta k dejinám je holdom tým, ktorí našu národnú minulosť tvorili a budovali , hoci im nikto nezaručil výsledok a budúcnosť bola pre nich vtedy veľkou neznámou.

 

 

Protifašistickým odbojom vyjadril náš ľud pred 76 rokmi svoj odpor, protest proti násiliu, vojnovému ničeniu, proti ľudskému utrpeniu, ktoré prináša každý vojnový konflikt, každý totalitne či autoritatívne usporiadaný štátny systém. Slovenské národné povstanie patrí nám všetkým, bez ohľadu na politickú či národnú a národnostnú príslušnosť. Tak ho treba vnímať a poučiť sa z neho. Povstanie je medzník, keď Slovensko posunulo ťažisko svojich novodobých dejín bližšie k hodnotám slobody, demokracie, tolerancie a mierovej kooperácie európskych štátov.

 

 

Ako dôležitý demokratický odkaz Povstania treba vnímať skutočnosť, že jeho základnou ideou bola široká dohoda rôznych politických prúdov slovenskej spoločnosti. Bolo národným záujmom potlačiť stranícke a iné čiastkové odlišnosti v záujme celonárodného a medzinárodného vzopätia sa proti spoločnému nepriateľovi – fašizmu. V mene súčasných obyvateľov obce Ladce sa s úctou skláňame pred obeťami tých, ktorí za svoj domov, i za náš spoločný domov, za našu slobodu, obetovali to najcennejšie - svoje zdravie a životy.

 

 

My, občania Ladiec, si na večnú pamäť zachováme vďaku a úctu voči padlým i žijúcim hrdinom Slovenského národného povstania.

 

 

 

Text: Marián Justh, predseda Zväzu protifašistických bojovníkov

Foto: Michal Fusko, Dominik Koštialik