Projekty financované EÚ

Verejné obstarávanie

 

Profil verejného obstarávateľa:

 

  • Verejný obstarávateľ: Obec Ladce
  • Sídlo: Hviezdoslavova 599, 018 63 Ladce
  • Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce
  • IČO: 00317 438
  • DIČ: 2020610933

 

Obec Ladce je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2016 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle ustanovení tohto Zákona.

 

Verejné obstarávanie podľa tohto Zákona sú pravidlá a postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesie na stavebné práce, koncesie na služby a súťaž návrhov.

 

Obec Ladce má vypracovaný interný predpis - Smernicu o zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, účelom ktorej je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.