Projekty financované EÚ

Rekonštrukcia DK Ladce 2017 - O projekte a začiatku

 

Od 15. 01. 2016, kedy sme podali žiadosť na agentúru SIAE do Bratislavy až do dnešných dní sme čakali, či naša práca, čas a finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu, externý manažment a verejné obstarávanie týkajúce sa rekonštrukcie kultúrneho domu budú odmenené schválením celého tohto procesu a odsúhlasením zmluvy s víťazom výberového konania. Projekt, ktorého celý názov znie „Zníženie energetickej náročnosti DK Ladce“ sa však úspešne začal.

 

Zrealizovaním tejto rekonštrukcie v celkovej sume 1 294 237,- EUR zachránime budovy, ktoré by bez tejto finančnej dotácie boli o niekoľko rokov pre obec tak finančne náročné, že by sme boli nútení priestory veľkej sály ako aj bývalého kina pre zlý technický stav a zatekajúce strechy uzavrieť.

 

Významným dňom v rámci celého projektu a rekonštrukcie KD v Ladcoch sa stal 28. august 2017, kedy spoločnosť L.I.R.R. Prievidza podpísala s obcou Ladce dokument o prevzatí staveniska na našom dome kultúry. Spoločnosť sa zaviazala, že práce na „kulturáku“ budú trvať 103 pracovných dní, s výnimkou dní, kedy nebude z dôvodu zlých poveternostných podmienok možné pokračovať na prácach. Samotné práce boli zahájené 8. 9. 2017 a od tejto doby je na stavbe čulý pracovný ruch.

 

Aj občania, aj okoloidúci si už môžu všimnúť zamurované okná vo veľkej sále, ktoré boli niekoľko rokov zakryté polystyrénom. Pracovníci realizujú aj zateplenie stien od futbalovej tribúny. Dodávateľ okien zameral okná a dvere, ktoré by mali byť vymenené do konca októbra 2017. Súčasťou rekonštrukcie je vybudovanie samostatných kotolní a výmena rozvodov kúrenia pre každú budovu, ktoré by mali zefektívniť samotné vykurovanie. Vo veľkej sále bude namontovaná rekuperácia vzduchu, ktorá bude napomáhať vykurovaniu pri vytváraní príjemnej tepelnej pohody pri našich kultúrno-spoločenských akciách. K tomu bude, samozrejme, potrebná dostatočná izolácia a oprava rovných striech a doplnenie izolácie do priestorov pod našimi šikmými strechami. A posledné opatrenie, ktoré by malo znížiť náklady na vykurovanie je solárny ohrev vody, ktorý bude namontovaný na budove Obecného úradu v Ladcoch.

 

Keďže rekonštrukcia tejto budovy je významným krokom v jej živote, budeme na stránke obce Ladce zverejňovať aj fotogalériu z prác na stavbe.

 

 

 

Stručne o projekte a o kultúrnom dome

 

  • Žiadateľom a realizátorom predkladaného a schváleného projektu je obec Ladce, ktorá bude zo získaných finačných zdrojov aj aktivity na projekte realizovať.
  • Projekt rieši modernizáciu a energetickú optimalizáciu troch verejných budov. Keďže sú napojené na jeden kotol a jeden zdroj elektrickej energie, riešia sa v projekte spolu. Nakoľko prevažujucou podlahovou plochou budov je podlahová plocha KD, nesie projekt názov podľa neho.
  • V budovách sa okrem samotného kultúrneho domu nachádza aj obecný úrad a priestory na prenájom.
  • V súčasnosti predmetné budovy nedosahujú požadované tepelnoizolačné vlastnosti, sú energeticky náročné, v nevyhovujúcom technickom stave, ich estetická hodnota je nízka a prevádzka finančne náročná.
  • Klimatizácia v budovách absentuje. Počas zimných mesiacov trvá vykúrenie budov neprimerane dlho a dochádza k značným únikom tepla cez obvodový plášť, strechu a prefukujúce výplne. V lete je v priestoroch budov nadbytočne teplo.
  • Cieľom projektu je dosiahnutie nižšej energetickej náročnosti budov a tiež ich modernizácia. Realizujú sa najmä vysokonákladové opatrenia, na ktorých uskutočnenie obec nemala dostatok vlastných finančných zdrojov – modernizácia osvetlenia, modernizácia ÚK, tepelné zaizolovanie obvodového plášťa, strechy, výmena okien a dverí na budovách. Dosiahnutie úspory tepla bude vo výške 58 % podľa energetického auditu.

 

 

Kultúrny dom je strediskom spoločenského života a kultúry v obci, slúži verejnosti a obecný úrad predstavuje významnú lokálnu inštanciu. Aj preto by mal objekt, v ktorom sa všetky uvedené činnosti dejú fungovať efektívne a vyzerať reprezentatívne. Veríme, že práve týmto projektom sme na ceste k zmene terajšej situácie.

 

 

Fotografie dokumentujú KD z roku 2016, fotka v texte je z rekonštrukcie 2017

Texty: Ing. Jaroslav Koyš, starosta; Mgr. Dáša Šeligová

Foto: Mgr. Miroslav Lipták