Projekty financované EÚ

Poplatky v obci Ladce

 

Prehľad poplatkov, s ktorými sa v obci môžete stretnúť. Poplatky vychádzajú z platných VZN v obci, ktoré môžete nájsť aj na stránke Platné VZN, alebo sú stanovené zákonom. Pre bližšie informácie alebo nejasnosti odporúčame kontaktovať obecný úrad telefonicky, alebo osobne.

 

 

 

Poplatky - miestne dane

 

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

 

Pozrieť

 

Poplatky za odpad

 

Poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, poplatky za nájom hnuteľného majetku obce - prenájom traktora, vlečky

 

Pozrieť

 

 

 

 

Správne poplatky

 

Správne poplatky na úseku matrík - výpisy, osvedčenia, zápis do matričnej knihy, uzavretie manželstva, zmena mena, výherné hracie prístroje, rybárske lístky

 

Pozrieť

 

Poplatky za rozhlas

 

Rozhlasové služby poskytované obcou - odvysielanie správy občanom, odvysielanie správy politických strán a hnutí, odvysielanie správy reklamného charakteru

 

Pozrieť

 

 

 

 

Poplatky v MŠ, ZŠ, jedálni

 

Poplatky za stravu v MŠ a ZŠ Ladce, poplatky za školský klub detí, úhrady nákladov na nákup potravín žiaka a dieťaťa

 

Pozrieť

 

Poplatky za hrobové miesto

 

Prenájom hrobového miesta na cintoríne v Ladcoch a v Tunežiciach, použitie domu smútku v Ladcoch a v Tunežiciach

 

Pozrieť

 

 

 

 

Stavebné poplatky

 

Stavebné poplatky sa menia a vyberajú sa podľa aktuálne platných zákonov. Ponúkame prehľad len tých najčastejších.

 

Pozrieť

 

Poplatky za KD a Besedu

 

Nájom nebytových priestorov – Kultúrny dom Ladce, užívanie nebytových priestorov - Osvetová beseda Tunežice

 

Pozrieť

 

 

 

 

   

Ostatné poplatky

Nájom nehnuteľností, poplatok za výrub stromov, poplatok za umiestnenie reklamného zariadenia na nehnuteľnom majetku obce, miestna daň za ubytovanie v obci, poskytovanie sociálnych služieb v obci, kopírovacie služby poskytované obecným úradom.

 

Pozrieť

 

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie