Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Poplatky za miestne dane

 

Podrobnosti miestnych daní rieši VZN O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Miestne dane zahŕňajú Daň z nehnuteľností, Daň za psa, Daň za užívanie verejného priestranstva, Daň za predajné automaty, Daň za nevýherné hracie prístroje.

 

 

Daň z nehnuteľností

Daň z pozemkov

orná pôda, chmeľnice,
vinice, ovocné sady

0,6326 €/m2

trvalé trávnaté porasty

0,0567 €/m2

záhrady

1,85 €/m2

lesné pozemky

0,1560 €/m2

rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy

0,1560 €/m2

zastavané plochy a nádvoria

1,85 €/m2

stavebné pozemky

18,58 €/m2

ostatné plochy

1,85 €/m2

Daň zo stavieb v obci Ladce za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:

stavby na bývanie a drobné stavby,
ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

0,15 €/m2

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu

0,15 €/m2

stavby rekreačných a záhradkárskych chát
a domčekov na individuálnu rekreáciu

0,575 €/m2

samostatne stojace garáže a samostatné stavby
hromadných garáží a stavby určené alebo užívané
na tieto účely, postavené mimo bytových domov

0,575 €/m2

priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb
na administratívu

0,990 €/m2

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou

1,100 €/m2

ostatné stavby neuvedené vyššie

0,575 €/m2

Daň zo stavieb v časti obce na Ulici Janka Kráľa v eurách za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:

stavby na bývanie a drobné stavby,
ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

0,15 €/m2

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu

0,15 €/m2

stavby rekreačných a záhradkárskych chát
a domčekov na individuálnu rekreáciu

0,575 €/m2

samostatne stojace garáže,
stavby hromadných garáží, stavby hromadných garáží
umiestnené pod zemou

0,575 €/m2

priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na administratívu

2,00 €/m2

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou

2,00 €/m2

ostatné stavby neuvedené vyššie

0,575 €/m2

pri viacpodlažných stavbách príplatok za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

0,036 €/podlažie

Daň z bytov

za byty

0,230 €/m2

za nabytové priestory

0,575 €/m2

 

*Doklady preukazujúce dôvody na poskytnutie úľavy je potrebné predložiť vždy do 31. januára v bežnom roku.

 

 

 

 

Daň za psa

za jedného psa a kalendárny rok

30 €

 

*Od dane za psa sú v súlade s § 29 zákona oslobodení FO - držitelia preukazu ŤZP. Správca dane ustanovuje zníženie dane za psa vo výške 70 % pre psov chovaných v rodinnom dome.

 

 

 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

za umiestnenie skládky stavebného materiálu

0,33 €/m2

za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií

0,16 €/m2

za jedno predajné miesto v rozsahu 1 m2

3,31 €/m2

 

 

 

 

Daň za predajné automaty

za jeden automat a kalendárny rok,
ak v skladbe ponúkaného tovaru sa nenachádzajú
tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje

50 €

za jeden automat a kalendárny rok,
ak v skladbe ponúkaného tovaru sa nachádzajú
tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje

400 €

 

 

 

 

Daň za nevýherné hracie prístroje

za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok

20 €

 

 

 

Späť na všetky poplatky