Projekty financované EÚ

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.

v y h l á s i l
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

 

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

 

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

 

Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Hlasovací preukaz, Spôsob hlasovania

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb