Projekty financované EÚ

Starosta sa pýta

 

Prostredníctvom formulára Spýtajte sa starostu dostávam pravidelne veľa podnetov a otázok od občanov, ktorým nie sú veci v Ladcoch ľahostajné. Ale niekedy sa potrebujem pýtať aj ja. Verím, že tento formulár prinesie podnetné rady a pripomienky ako riešiť viaceré témy, ktoré sa nás dotýkajú. Vopred ďakujem za vaše názory, o ktorých vás ubezpečujem, že prichádzajú anonymne.

 

 

 

Aktuálna téma: Premiestnenie autobusovej zastávky v Ladcoch (zastávka Ladce, Jednota)

 

 

O situácii informovali Ladecké zvesti, nie však správne

V posledných Ladeckých zvestiach v roku 2021 sa v rámci článku o obecnom zastupiteľstve dostala k občanom informácia o premiestnení autobusovej zastávky v Ladcoch. V prvom rade treba uviesť, že krátením textu v tlačených Ladeckých zvestiach nastala chyba, ktorá mení pohľad na celú situáciu, a za ktorú sa redakcia Ladeckých zvestí aj obecný úrad občanom ospravedlňujú.

 

 

 

Článok: Dve jesenné zasadania, str. 3

  • Uverejnené, upravené znenie: „Starosta podal informáciu o premiestnení autobusovej zastávky. Prebieha rokovanie s obcou, Urbárskym spoločenstvom a Lesným pozemkovým spoločenstvom.“
  • Správne znenie: „Obecné zastupiteľstvo prijalo informáciu o žiadosti UPS o premiestnení zastávky.“

 

 

 

K tomuto bodu zo zastupiteľstva sme pripravili aj obsažnejšiu správu, v ktorej sme občanom chceli vysvetliť celú situáciu, nakoľko ak by zmena nastala, vážne by zasiahla do života mnohých občanov v Ladcoch a značne by im skomplikovala napríklad cestu do práce či školy. Tento dokument sa však v Ladeckých zvestiach nenachádza, a keďže ďalšie vydanie bude pripravené až vo februári, zverejňujeme dané informácie on-line cestou. Zároveň tak majú občania možnosť vyjadriť sa k tejto situácii a napísať nám (a to aj anonymne) ich názory.

 

 

 

K úvahám o preložení zastávky viedla debata o oprave cesty
pri obchode AMV

Dňa XX.XX. 2021 obec Ladce na základe žiadostí poslancov Obecného zastupiteľstva v Ladcoch písomne zaslala predsedovi Lesného pozemkového spoločenstva Ladce a Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ladce (ďalej LPS a UPS) p. Rudolfovi Hriadelovi list (žiadosť) o zaradenie bodu rokovania „Oprava a rekonštrukcia cesty okolo potravín AMV Ladce, pozemok KNC 168“ do ich Valného zhromaždenia. Poslanci požadovali hľadanie riešení z dôvodu podnetov a sťažností obyvateľov rodinných domov žijúcich v predmetnej časti obce už niekoľko rokov.

 

 

Pre spresnenie situácie, občania z tejto časti na problém týkajúci sa zlého stavu cesty k ich domovom upozorňovali viackrát. Najmä počas daždivých dní sa na ceste tvoria veľké mláky, ktoré nie je možné prejsť inak, ako autom. Všeobecne treba dodať, že situácia na tomto mieste býva komplikovanejšia najmä v časoch, kedy sa na zastávke striedajú autobusy, dodávky tovaru do potravín a občania, ktorí tadeto prechádzajú, nakupujú tu alebo využívajú verejnú dopravu. Terajšia zastávka Ladce, Jednota sa nachádza nie na obecnom pozemku, alebo na pozemku miestneho urbariátu, ktorému patrí aj príjazdová cesta k domom za potravinami AMV a tiež budova, v ktorej potraviny sídlia.

 

 

UPS a LPS sa uznieslo na tom, aby vyriešenie problému iniciovali na rokovaní zástupcov zainteresovaných strán, ktoré sa uskutočnilo 8. 9. 2021. Zasadnutia sa zúčastnil starosta obce, Ing. Matúška (súčasný nájomca a prevádzkovateľ potravín AMV) a členovia výboru a dozornej rady UPS a LPS.

 

 

Počas tohto spoločného rokovania UPS a LPS informovali, že úprava dvora za obchodom AMV neprichádza do úvahy vzhľadom k tomu, že tieto spoločenstvá nemajú finančné prostriedky na takýto typ prác. Ďalším dôvodom, prečo úpravu dvora a cesty nezvažujú je ich tvrdenie, že problémy s cestou nastali až po vybudovaní verejnej kanalizácie, ktorá podľa projektov nemala byť vedená po ich pozemkoch, a na ktorú výbory UPS a LPS nedali súhlas k vybudovaniu. Okrem toho uviedli, že chodník pred obchodom je zle vyspádovaný, voda tým pádom netečie do kanalizácie, ale na cestu pri obchode kde vytvára mláky.

 

 

 

Názory UPS a LPS

Súčasný nájomca, Ing. Matuška, má podpísanú nájomnú zmluvu do konca roka 2023. Ak sa v budúcnosti nájomca zmení, môže si budovu súčasných potravín a pozemok oplotiť, a tým pádom znemožní používanie cesty na prechod pre občanov, ktorí bývajú „za obchodom“. UPS a LPS teda apeluje na to, aby obyvatelia tejto časti obce začali zvažovať vybudovanie inej prístupovej cesty k svojim domom, a to z cesty vedúcej do Horných Ladiec. UPS a LPS zároveň predložili návrh na preloženie autobusovej zastávky z pozemku UPS a LPS, vďaka čomu by potom spoločenstvá mohli svoj majetok plnohodnotne užívať. Podľa slov vedení UPS a LPS by preloženie zastávky o niekoľko metrov žiadnemu občanovi obce nerobilo problém, ak bude zastávka bezpečná a vkusná. UPS a LPS v prvom rade hája záujmy členov a tí nesúhlasia s ďalším uberaním plochy na predmetnom pozemku.

 

 

Ing. Matuška informoval, že má záujem o spoluprácu s UPS a s LPS, a tiež aj s obcou. Ďalej skonštatoval, že práca pri položení kanalizácie bola urobená neodborne, chodník vytvára hrádzu a znemožňuje odtok vody z cesty do kanalizácie, a že je ochotný podieľať sa na práci pri zlepšení aktuálnej situácie.

 

 

 

Názory starostu obce

Ako starosta obce som si vypočul pripomienky členov výborov UPS a LPS, ich požiadavky som tlmočil poslancom na novembrovom obecnom zastupiteľstve. Vyjadril som názor, že obec by bola za určitých okolností ochotná investovať do opravy spevnenej plochy pred obchodom, ale investícia by musela byť spojená s úpravou zastávky a nájazdu autobusu k nej. Táto úprava je zahrnutá do projektovej dokumentácie, ktorú predložilo vedenie obce výborom UPS a LPS už pred niekoľkými rokmi. Odpovedal som aj na výhrady o nepovolenej výstavbe kanalizácie na prístupovej komunikácii k rodinným domom za obchodom. UPS a LPS ako vlastníci pozemku mali právo danú stavbu zastaviť, alebo sa dohodnúť na podmienkach výstavby a konečnej úpravy danej cesty s realizátorom stavby - spoločnosťou Váhostav, alebo s investorom stavy, Považskou vodárenskou spoločnosťou. Vzhľadom k tomu, že tak neurobili počas plynutia záručnej doby, čiže počas 5 rokov, nemôžu už spomenuté spoločnosti o opravu požiadať.

 

Ďalej sme riešili požiadavku členov výborov UPS a LPS na preloženie autobusovej zastávky z pozemku urbariátu (teda z terajšieho miesta) na iný obecný pozemok. Zaujímal ma dôvod, kvôli ktorému by mala byť zastávka presunutá, a aké miesto výbory navrhujú. Preloženie zastávky totiž nie je jednoduchá záležitosť, vyžaduje si priestor a umiestnenie „niekde“ na chodník, resp. na križovatku, ako navrhovali členovia výboru, nie je možné. Súčasná legislatíva prikazuje zastávku situovať tak, že stojaci autobus musí zastaviť mimo jazdný pruh vozovky. Ako príklad môžeme uviezť zastávku v Tunežiciach, ktorú obec zrekonštruovala pri výstavbe chodníka z Ladiec do Tunežíc. Takúto predstavu mala obec aj pri rekonštrukcii zastávky pred obchodom AMV. Vyriešilo by sa odvodnenie vody do dažďovej kanalizácie, ako aj chodník, ktorý je poškodený prejazdom zásobovacích automobilov k obchodu (tu tlmočím len svoj názor na situáciu, ktorý som predostrel aj naším poslancom). Taktiež by sa vyriešilo odvodnenie komunikácie vedľa obchodu, pretože výbory LPS a UPS tvrdia, že „chodník bráni odtoku vody do obecnej kanalizácie“. Je však dôležité podotknúť, že majiteľ pozemku si musí „svoju“ dažďovú vodu v maximálnej miere zadržať na svojom pozemku, a na svoje finančné náklady. Obec nie je povinná byť nápomocná pri odvodňovaní, ani financovať odvodnenie. Odporúčame tiež vybudovanie trativodu, ktorý by odviedol problémovú vodu z komunikácie. O celej komunikácii a písomnej korešpondecii obce, LPS a UPS som pravdivo informoval poslancov obecného zastupiteľstva. Rokovania nie sú ukončené, stále sa konajú.

 

 

 

Aká je teda situácia?

Bohužiaľ, do dnešného dňa sa nič nevyriešilo. Ak môžem citovať UPS a LPS: „Máme totiž dojem, že všetci by chceli rozhodovať o našom majetku a akosi nikoho nezaujíma názor majiteľov.“  Preto by mňa aj obec zaujímalo, či naozaj naši občania, členovia spomenutých UPS a LPS sú za to, aby sa autobusová zastávka z centra obce preložila. Tu sa treba zamyslieť aj nad tým, že nový priestor nevybudujeme zo dňa na deň, nezískame ho „len tak“ a môžeme pracovať len s tým, čo máme. V tomto prípade je to úprava priestoru pred kultúrnym domom, prípadne sprevádzkovanie zastávky na výjazde z obce na diaľnicu smerom do Beluše. Premiestnenie by sa týkalo len zastávky pri AMV (smer do Beluše), zastávka z opačného smeru (na Ilavu), aktuálne pri pohostinstve U Sabu, by na svojom mieste ostala. Ďakujem vopred za všetky názory a uisťujem vás, že ak sa v riešení situácie vyskytnú nové okolnosti, všetky zverejníme včas a v plnom rozsahu.

 

 

 

Svoj názor (odpoveď) na otázku mi môžete poslať cez nižšie zverejnený formulár. Formulár je anonymný. Ďakujem za všetky názory.

 

 

Meno (nepovinné):
Telefón (nepovinné):
E-mail (nepovinné):
Overovací kód: *
Váš návrh: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia