Projekty financované EÚ

Zrealizované projekty 2019

 

Projekty, ktoré sa v obci podarilo úspešne ukončiť a zrealizovať v roku 2019.

 

 

1. Chodník na IBV (individuálna bytová výstavba) Ľ. Štúra

 • Poskytovateľ investície: Obec Ladce
 • Popis projektu: V rámci investičného programu budovania dopravnej infraštruktúry pre rok 2019 v obci sa buduje v časti obce IBV Ľ. Štúra chodník, ktorý tu chýbal.
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 26 300,- €
 • Realizácia: od 10. 5. 2019, ukončenie 2019

 

 

Chodník IBV ľ. štúra - fotky a článok

 

 

 

2. Ladce – Odkanalizovanie odpadových vôd IBV Ladce

 • Poskytovateľ investície: Obec Ladce, PVS a.s. Považská Bystrica
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je odkanalizovanie časti IBV a napojenie tejto časti na obecnú kanalizáciu. V lokalite sa vybudujú spevnené plochy, chodník a komunikácia, aby sa prepojila so stredom obce.
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: výstavba prečerpávajúcej stanice 125 990, - €
 • Realizácia: plánovaná realizácia projektu v 2018/2019, na projekte sa momentálne pracuje

 

 

II. etapa výstavby kanalizácie - Prečerpávacia stanica odpadových vôd na Ul. Ľudovíta Štúra - fotky a článok

 

 

 

3. Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Ladce

 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia
 • Popis projektu: Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obce Ladce. Predmetom projektu je nákup 730 ks kompostérov o objeme 1050 litrov pre domácnosti a nákup 101 ks kompostérov o objeme 1050 litrov pre verejné priestranstvá.
 • Zmluvná výška príspevku: 105 298,76,- €
 • Projekt zrealizovaný

 

 

Kompostéry pre rodinné domy - FOTKY A ČLÁNOK

 

 

 

4. Dni obce Ladce 2019, projekt s podporou TSK

 • Poskytovateľ dotácie: Trenčiansky samosprávny kraj, Obec Ladce
 • Popis projektu: Cieľom projektu je poskytnutie dotácie na výdavky spojené s uskutočnením akcie Dni obce Ladce 2019, ktorá sa koná v mesiaci júl 2019.
 • Požadovaná suma: 1 500,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 5 970,- €
 • Schválená dotácia 800,- € na podujatie počas dní 20. 7. - 21. 7. 2019

 

 

FOTKY A ČLÁNOK pripravíme po skončení podujatia