Ak chceš vedieť moje zajtra, nepýtaj sa ma na to dnes.

Ladecký kotlík 2019

 

 

Ladecký kotlík 4. 5. 2019 - Pravidlá súťaže:

 

Do súťaže sa môžete telefonicky prihlasovať až do konca apríla. Číslo: 0905 197 201.

 

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť jedno aj viacčlenné družstvá, na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom zástupca družstva musí byť plnoletý a musí prehlásiť, že súhlasí s pravidlami súťaže a s organizačnými pokynmi.
 2. Súťažné družstvá súťažia pod zvoleným menom družstva a zároveň sú evidovaní aj pod číslom stanovišťa.
 3. Prihlasuje sa priebežne pred súťažou. Informácie na www.ladce.sk a 0905 197 201.
 4. Registrácia je v deň súťaže od 10:00 do 11:00 hod.
 5. Štartovné 7 €/družstvo.
 6. Každé družstvo si zabezpečí všetky potrebné suroviny a ingrediencie na varenie gulášu. Kotlík, stojan, slnečník, stôl, stoličky a všetko potrebné náradie k vareniu gulášu si zabezpečia súťažiaci.
 7. Ak súťažné družstvo použije taký kotol, pri ktorom by mal byť oheň voľne na zemi, musí zabezpečiť, aby medzi zemou a ohňom bol železný plech v hrúbke min. 0,5 mm.
 8. Organizátor zabezpečí: palivové drevo, pitnú vodu, stanovište, vrecia na odpad, hudbu a dobrú náladu :)
 9. Číslo stanovišťa a zároveň poradové číslo družstva sa určí podľa poradia prihlasovania.
 10. Súťaž začína od 11:00 hod. krájaním a prípravou surovín. Variť sa začína o 12:00 hod. Signál na varenie bude oznámený zvukom hasičskej sirény, prípadne pokynom organizátora cez mikrofón. Ukončenie je o 15:30 hod. zvukom hasičskej sirény.
 11. Doba varenia gulášu je max. 3,5 hodiny od začiatku varenia.
 12. Potrebné suroviny musia byť na začiatku súťaže vcelku, nenakrájané. Krájať je možné od 11:00 hod., alebo po dohode s organizátormi v deň súťaže.
 13. Porota je 5 členná + 2 pozorovatelia - starosta a dobrovoľník z radu občanov. Boduje a hodnotí sa počas celej súťaže (spôsob hodnotenia bude odsúhlasený na porade šéfkuchárov pred súťažou).
 14. Minimálne množstvo je 5 porcií, maximálne množstvo podľa uváženia každého tímu. Jedna porcia je degustačná. Po uvarení sa jedna porcia naservíruje pre porotu k degustácii do určenej misky s číslom družstva na spodnej strane (misku dodá organizátor). Komisia hodnotí guláše súčasne, postupným vyraďovaním. Pri nerozhodnosti medzi finálnymi gulášmi rozhodne komisia v zmysle bodu 15.
 15. Porota hodnotí počas súťaže aj hygienu na stanovisku, chuť a vzhľad gulášu v čase varenia, kreativitu a nápaditosť tímu (výzdoba stanovišťa, nápaditosť – napríklad jednotné oblečenie tímu a pod.).