Projekty financované EÚ

Zberný dvor Ladce

 

Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli obce Ladce na ulici Pavla Koyša, súpisné číslo 226 (v lokalite za cintorínom). Je prevádzkovaný obcou Ladce. Na zbernom dvore môžu odpad odovzdať len občania našej obce (typy odpadu určuje VZN o odpadoch). Odvoz odpadov zo zberného dvora zabezpečuje spoločnosť, ktorá má na tento účel uzavretú zmluvu s obcou. Odvoz sa uskutočňuje v intervale podľa potreby. Na zbernom dvore je nutné rešpektovať prevádzkový poriadok pokyny obsluhy zberného dvora.

 

 

 

Rýchla navigácia (kliknite na typ informácií, ktoré vás zaujímajú):

Otváracie hodiny Zberného dvora v Ladcoch | Kontakty | Poplatky za odvoz odpadu na zberný dvor |

 

 

 

 

Otváracie hodiny Zberného dvora v Ladcoch a kontakty

 

Pondelok 09:00 - 12:00 a 12:30 - 14:30
Streda 12:30 - 16:15
Sobota 09:00 - 11:45

 

 

 

Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať:

  • Drobný stavebný odpad (DSO) - spoplatnený, objemný odpad, použité plienky v špeciálnych vreciach, KO z domácností s obsahom škodlivých látok a oddelene zbierané zložky KO v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo VZN.
  • Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Občania sú povinní pneumatiky bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania sa na kúpu novej pneumatiky.

 

 

 

 

Poplatky za odvoz odpadu na zberný dvor

Ak občan nemá možnosť doviesť si na zberný dvor odpad individuálne, môže si objednať vlečku alebo multikáru z obecného úradu. Občan je však povinný zabezpečiť, aby bol odpad uložený na vlečke vytriedený (napríklad plasty - zviazané vo vreciach, železo uložené na jednej časti vlečky, papier - zviazaný v balíkoch, ...). Pokiaľ je na vlečke stavebná suť, nesmie obsahovať zmes železa a kovových prvkov.

 

Traktor

Šofér traktora

1 mth (motohodina) 8,63 €

1 hod./4,40 €

Multikára Unikom

Šofér multikáry

1 km/0,49 €

1 hod./4,40 €

Vlečka

1 hod./2,0 €

 

 

 

 

Mobilný zber

 

Súbory na stiahnutie