Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Zberný dvor Ladce

 

Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli obce Ladce na ulici Pavla Koyša, súpisné číslo 226 (v lokalite za cintorínom). Je prevádzkovaný obcou Ladce. Na zbernom dvore môžu odpad odovzdať len občania našej obce (typy odpadu určuje VZN o odpadoch). Keďže sme malá obec, preukazovanie OP nie je nutné, ale naši zamestnanci si zapisujú, kto na zberný dvor donesie odpad (meno, adresa).

 

 

Otváracie hodiny Zberného dvora v Ladcoch:

streda: 13:00 - 17:00 hod., sobota: 09:00 - 12:00 hod.

 

 

Plán mobilného zberu v obci na rok 2020:

Zberový kalendár triedeného odpadu na rok 2020
Triedený odpad: Plasty Kovový šrot Elektro
Január 17. 01.    
Február 14. 02.    
Marec 13. 03.   18. 03.
Apríl 10. 04. 15. 04.  
Máj 08. 05.    
Jún 05. 06.    
Júl 03. 07.    
August 14. 08.    
September 11. 09. 23. 09.  
Október 09. 10.   14. 10.
November 06. 11.    
December 04. 12.    

 

 

Kontakty:

Mgr. Lenka KALUSOVÁ, tel. 042 /321 4 207

Ľubica ŠEDÍKOVÁ, tel. 042/321 4 206

Katarína Kukuliašová (priamo Zberný dvor Ladce), tel. 0949 293 061

 

Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať:

  • Drobný stavebný odpad (spoplatnený),
  • objemný odpad,
  • komunálny odpad z domácností s obsahom škodlivých látok,
  • oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo VZN.
  • Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Občania sú povinní pneumatiky bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania sa na kúpu novej pneumatiky.

 

 

Separované odpady budú preberané nasledovne:

  • Papier – najlepšie zviazaný v balíkoch s hmotnosťou max. do 10 kg,
  • plasty - PET fľaše zošliapnuté, vo fóliových vreciach,
  • sklo - neznečistené nebezpečnými látkami a fľaše bez obsahu,
  • kompozitné obaly (tetrapacky) - vypláchnuté vodou, zošliapnuté, v balíkoch max. 5 kg,
  • elektroodpad - kompletný, bez poškodenia a bez chýbajúcich komponentov.

 

Nebezpečný odpad je skladovaný podľa Prevádzkového poriadku Zberného dvoru.

 

 

Poplatky za odvoz odpadu na zberný dvor

Ak občan nemá možnosť doviesť si na zberný dvor odpad individuálne, môže si objednať vlečku alebo multikáru z obecného úradu. Občan je však povinný zabezpečiť, aby bol odpad uložený na vlečke vytriedený (napríklad plasty - zviazané vo vreciach, železo uložené na jednej časti vlečky, papier - zviazaný v balíkoch, ...). Pokiaľ je na vlečke stavebná suť, nesmie obsahovať zmes železa a kovových prvkov.

 

Traktor

Šofér traktora

1 mth (motohodina) 8,63,- €

1 hod. / 4,40,- €

Multikára Unikom

Šofér multikáry

1 km / 0,49,- €

1 hod. / 4,40,- €

Vlečka

1 hod. / 2,0 - €

 

 

Čo triediť, ako triediť, kedy a kam?

V Ladcoch je možnosť triedenia naozaj široká. Kliknite na stránku, kde sme spravili kompletný manuál k separovaniu odpadu z domácností.

 

Umiestnenie nádob na separový zber (papier, plasty, kovy, sklo) nájdete na konci stránky v prílohe.

 

 

separovanie - čo a ako separovať v Ladcoch

 

 

Všetky podrobnosti týkajúce sa komunálneho odpadu nájdete vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo vo VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce (klinite pre zobrazenie VZN). Informácie o poplatkoch a odpadoch získate tiež priamo alebo telefonicky na obecnom úrade.