Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Zberný dvor Ladce

 

Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli obce Ladce na ulici Pavla Koyša, súpisné číslo 226 (v lokalite za cintorínom). Je prevádzkovaný obcou Ladce. Na zbernom dvore môžu odpad odovzdať len občania našej obce (typy odpadu určuje VZN o odpadoch). Keďže sme malá obec, preukazovanie OP nie je nutné, ale naši zamestnanci si zapisujú, kto na zberný dvor donesie odpad (meno, adresa). Na zbernom dvore je nutné rešpektovať prevádzkový poriadok pokyny obsluhy zberného dvora.

 

 

 

Rýchla navigácia (kliknite na typ informácií, ktoré vás zaujímajú):

Otváracie hodiny Zberného dvora v Ladcoch | Plán mobilného zberu na aktuálny rok | Poplatky za odvoz odpadu na zberný dvor | Kontakty

 

 

 

 

Otváracie hodiny Zberného dvora v Ladcoch

 

Pondelok 09:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
Streda 13:00 - 16:45
Sobota 09:00 - 11:45

 

 

 

 

Plán mobilného zberu v obci na rok 2021

 

Zberový kalendár triedeného odpadu na rok 2021
Triedený odpad: Plasty Kovový šrot Elektro
Január 22. 01.    
Február 19. 02.    
Marec 19. 03.   17. 03.
Apríl 16. 04. 14. 04.  
Máj 14. 05.    
Jún 11. 06.    
Júl 09. 07.    
August 20. 08.    
September 17. 09. 22. 09.  
Október 15. 10.   13. 10.
November 12. 11.    
December 10. 12.    

 

 

 

 

Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať:

  • Drobný stavebný odpad (DSO) - spoplatnený, objemný odpad, použité plienky v špeciálnych vreciach, KO z domácností s obsahom škodlivých látok a oddelene zbierané zložky KO v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo VZN.
  • Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Občania sú povinní pneumatiky bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania sa na kúpu novej pneumatiky.

 

 

 

 

Poplatky za odvoz odpadu na zberný dvor

Ak občan nemá možnosť doviesť si na zberný dvor odpad individuálne, môže si objednať vlečku alebo multikáru z obecného úradu. Občan je však povinný zabezpečiť, aby bol odpad uložený na vlečke vytriedený (napríklad plasty - zviazané vo vreciach, železo uložené na jednej časti vlečky, papier - zviazaný v balíkoch, ...). Pokiaľ je na vlečke stavebná suť, nesmie obsahovať zmes železa a kovových prvkov.

 

Traktor

Šofér traktora

1 mth (motohodina) 8,63 €

1 hod./4,40 €

Multikára Unikom

Šofér multikáry

1 km/0,49 €

1 hod./4,40 €

Vlečka

1 hod./2,0 €

 

 

 

 

Čo triediť, ako triediť, kedy a kam?

V Ladcoch je možnosť triedenia naozaj široká. Kompletný manuál sme spísali tu:

 

 

separovanie - čo a ako separovať v Ladcoch

 

 

Umiestnenie nádob na separový zber (papier, plasty, kovy, sklo) nájdete na konci stránky v prílohe.

 

 

 

 

Kontakty - kto vám v obci pomôže ohľadom odpadu, separovania:

  • Ing. Zuzana MALOVCOVÁ SEIDL, tel. 042/321 4 207
  • Ľubica ŠEDÍKOVÁ, tel. 042/321 4 206
  • Katarína Kukuliašová (Zberný dvor Ladce)

 

 

 

Všetky podrobnosti týkajúce sa komunálneho odpadu nájdete vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo vo VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce (klinite pre zobrazenie VZN). Informácie o poplatkoch a odpadoch získate tiež priamo alebo telefonicky na obecnom úrade.

 

 

 

 

Rady pri triedení odpadu