Projekty financované EÚ

Prehľad dôležitých udalostí v histórii obce Lade a Tunežice

Stručný chronologický prehľad


1397     Najstaršia známa písomná zmienka o obci Tunežice (Tuniuk)
1472     Najstaršia písomná zmienka o Ladcoch
1663     Turci vypálili Ladce a Tunežice
1698     Najstaršia pečať obce Ladce
1747      Stavba barokového kaštieľa v Ladcoch
1760     Posviacka kostolíka pri kaštieli v Ladcoch
1813     Najväčšia povodeň, ktorá postihla obec
1831     Veľká epidémia cholery
1840     Veľký požiar v Ladcoch, pri ktorom zhorel aj pivovar
1856     Prvý známy richtár v Ladcoch - Jozef Král
1872     Nariadenie o zriadení obcí v notariátoch
1876     Zriadenie obecnej školy v Ladcoch
1882     Najväčší požiar v obci v 19. storočí
1883      Poštátnenie ladčianskej školy. Prvá učiteľka Oľga Janecová

1883     Prešiel prvý vlak na trati Trenčín - Žilina
1883     V Ladcoch založili hasičský zbor
1888      Uzákonenie rybárskych práv majiteľovi riečiska (Schenk)
1889     Výstavba cementárne (barón Adolf Schenk)
1890      9. februára vyrobili prvý cement na Slovensku modernou technológiou

1890      Vznik poštového úradu v Ladcoch
1893     Stavba prvej školy v obci
1890     Stavba robotníckych kolónií a kantíny
1900     Prvé valné zhromaždenie urbárskej obce
1909      Zdvojkoľajnenie železničnej trate
1910      Stavba vtedy najväčšej vápenky na Pováži v Ladcoch (grófka Putkamerová)
1911      V Ladcoch postavili tzv. urbársky dom
1912      Na Váhu zaznamenali najväčšiu preplavbu pltí -11 376
1912      Zriadenie železničnej stanice v Ladcoch
1913      V Tunežiciach postavili novú školu
1914      Gróf Degenfeld dal postaviť modernú 4 - gátrovú pílu
1918     V Kragujevaci zastrelili občana Ladiec Štefana Eustacha Bednárika
1918      Maďarskí vojaci zastrelili v Ladcoch Floriána Minárika a Annu Aninovú
1919      Do Ladiec na Školu prišli prví slovenskí učitelia Emil Pauer s manželkou
1919      V Ladcoch založili oficiálnu sociálne-demokratickú stranu
1920     Ustanovili četnícku stanicu v Ladcoch
1921      Vznik Komunistickej strany Československa v Ladcoch
1921     Dr. Neumann rozpredal bývalý panský majetok v Ladcoch a Tunežiciach
1921     Začala činnosť Robotnícka telocvičná jednota
1921      Založili prvú dychovú hudbu v Ladcoch
1922     Oficiálny vznik Slovenskej ľudovej strany v obci

1922    Kolaudovali úzkokoľajnú železničku od Váhu po pílu

1922    Elektrifikácia obce Ladce
1922     Založenie Vzdelávacieho spolku
1922     Prvé premietanie nemých filmov v kine Vzdelávacieho spolku
1924     Vznik Komunistického zväzu mládeže
1924     Najväčší mzdový štrajk v cementárni
1925      Založenie Federovanej telocvičnej jednoty

1925     Obecný úrad dal postaviť chudobínsky dom
1925     19. júla posvätil nitriansky biskup kláštor Rádu Milosrdných sestier sv. Vincenta z Pauly
1925     V Ladcoch zriadili prvú "daždbmernú stanicu" v okrese Hava
1925     V obci zaviedli verejné osvetlenie
1926     Založili obecnú knižnicu
1926     V Ladcoch vznikla skupina Červeného kríža
1926     Vzniklo Kresťanské roľnícke združenie
1928     Hasičský zbor kúpil prvú motorovú striekačku
1928     (a ďalšie roky) pôsobil v cementárni jeden z najväčších európskych odborníkov na Šachtové pece prof. Anton Koch
1928     V Tunežiciach sa narodil Ladislav Mikuška rusista a dekan Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
1929     Nadstavba školy v Ladcoch
1929      Postavili obecný dom v Ladcoch
1930     V Tunežiciach sa narodil významný vedec-fyzik prof. RNDr. Jozef Kvasnica, DrSc.
1930     Založili futbalový klub v Ladcoch
1930     V Štátnej ľudovej škole založili prvé rodičovské združenie
1930     Regulovali Lúčkovský potok
1931      V Ladcoch vzniklo Úverové družstvo
1931      Za obecným domom v Ladcoch založili prvú ovocnú škôlku
1932     V Ladcoch sa narodil významný slovenský básnik a publicista Pavel Koyš

1932     V obci postavili futbalové ihrisko
1932     Začali stavať prvú veľkú vodnú elektráreň na Slovensku - v Ladcoch dokončili v roku 1936
1933     Začiatok výroby hlinitanového cementu v tzv. bauxitke

1936     Zaviedli prvú telefónnu účastnícku stanicu súkromníkovi (Alexander Lippe)
1936     Udelili prvú koncesiu na automobilovú dopravu v Ladcoch (Ondrej Vrábel)
1938     Elektrifikácia Tunežíc
1938     V Ladcoch osadili prvé dopravné značky
1938     V škole zaviedli rozhlas, prvý školský rozhlas v okrese Hava
1939     V tomto roku prvýkrát asfaltovali cestu cez Ladce
1940     Vysadili lipové stromoradie okolo Lúčkovského potoka
1942      Výstavba 15 rodinných domkov v Ladcoch
1943      Betónovanie cesty v dedine od Lippeho po Slatinský potok
1944     Neznámi páchatelia zastrelili v ladčianských horách 7 židovských občanc
1945      Nemci vypálili v Horných Ladcoch 34 domev

1945     (16. apríla) Nemecká špeciálna jednotka zastrelila na nádvorí cementárne 19 občanov
1945     (30. apríl) Oslobodenie Ladiec sovietskymi a rumunskými vojenskými jednotkami
1945     Zvolili prvý Miestny národný výbor v Ladcoch
1945     Vznik Slovenského zväzu mládeže v Ladcoch
1945     V obci zriadili Štátnu meštiansku školu
1946      Odhalenie pomníka padlým v druhej svetovej vojne

1946     Založili dychovú hudbu z iniciatívy kláštora
1946      Prvé voľby do parlamentu a národných výborov po oslobodení
1947      Elektrifikácia Horných Ladiec
1947      V Ladcoch zaviedli miestny rozhlas
1948      Vznik dočasnej miestnej správnej komisie
1949     Vznik dychovej hudby pod patronáciou cementárne
1950     Zrušenie kláštora v Ladcoch
1950     Založenie Jednotného roľníckeho družstva v Ladcoch
1950     Vznik Československého zväzu žien (predtým Živena - Zväz žien)
1951      Založenie Zväzu protifašistických bojovníkov
1951      V Ladcoch začali činnosť Detské jasle a Materská škola
1952     Vznik organizácie pre spoluprácu s armádou
1953      Otvorili nový kultúrny dom v Ladcoch
1953      Pri MNV ustanovili Zbor pre občianske záležitosti
1954     Vznikol Výbor žien pri MNV
1954     Spojili obe dychovky v jeden dychový orchester
1956     Vznikla organizácia chovateľov
1958     Založenie JRD v Tunežiciach
1958     V Ladcoch vzniklo celoobecné JRD
1962      Založenie organizácie záhradkárov
1963     V Závodnom klube začali vydávať prvé miestne noviny v Ladcoch
1965     V ZDŠ dosiahli rekordný počet žiakov - 534
1966      Osobitná učňovská škola internátna - začiatok pôsobenia v Ladcoch
1967      Založenie sadu Slovenského zväzu záhradkárov

1967     Vznik klubu mládeže v Ladcoch
1969     Začiatok výroby v novom - rekonštruovanom závode cementárne
1969     Znovuotvorenie kostolíka pri kaštieli
1969     Prvýkrát po oslobodení sa oslavy 1. mája konali v Ladcoch
1969     Vznik Slovenského zväzu žien
1969     Založenie mládežníckej dychovej hudby
1971      Slávnostné otvorenie novej Materskej školy
1971      Založenie veľkého dychového orchestra
1972      V Ladcoch vzniká spevácka skupina žien
1973      Adaptácia bývalej budovy Materskej školy na úrad Miestneho národného výboru
1973      Začalo sa vyučovanie v novej budove ZŠ
1974      Vznik detského dychového orchestra

1976     Zlúčenie obci Ladce a Tunežice
1976     Cementáreň dala postaviť čističku vôd pri ústi Lúčkovského potoka
1978     K Ladeckej cementárni pripojili ako závod Cementáreň Lietavská Lúčka
1978     Veľký dychový orchester sa zúčastnil na festivale vo Francúzsku
1979     V Tunežiciach otvorili mládežnícky klub ALFA

1985     Začiatok výstavby celoobecného vodovodu
1985     Začali výstavbu nových pavilónov Odborného učilišťa v Ladcoch
1988     Po elektrifikovanej železničnej trati prešiel prvý vlak
1988      Začiatok plynofikácie obce. Zapojili prvý dom.
1989      Dali do užívania prístavbu kultúrneho domu pri príležitosti storočnice cementárne
1989      Vznik Verejnosti proti násiliu v obci
1990     Uskutočnili rekonštrukciu obsadenia Miestneho národného výboru
1990      Prvé voľby do obecného zastupiteľstva a starostu obce
1991      Ustanovujúca schôdza Združenia urbárnikov a Lesného družstva v Ladcoch
1991      V rámci "malej privatizácie" prešli obchody a služby do súkromných rúk
1992      V Považskej cementárni vypracovali projekt modernizácie závodu
1992     Vyhlásenie zvrchovanosti Slovenska a zánik ČSFR
1993     Vznik Slovenskej republiky
1993     V Ladcoch založili Maticu slovenskú
1994     Považská cementáreň sa stáva akciovou spoločnosťou
1994     Uskutočnili sa voľby do obecnej samosprávy a starostu obce
1995      Postupná privatizácia podniku Považská cementáreň
1996     Začiatok prác na diaľnici D1 (Nemšová - Ladce)
1996     Odhalenie busty básnikovi Pavlovi Koyšovi na kultúrnom dome v Ladcoch
1996     Trasa vedenia plynu v obci mala už 3 552 metrov
1996     Modernizovali telefónnu sieť a ústredňu v Ladcoch
1998     Voľby do obecného zastupiteľstva a starostu obce
1998     Otvorenie jedného pruhu diaľnice na úseku Nemšová - Ladce
2000     Nad obcou Ladce - na Skalke postavili a slávnostne odhalili veľký dvojkríž, symbol Slovenska
2000     Otvorili oba pruhy diaľnice Nemšová - Ladce
2001      Začala sa veľká rekonštrukcia a výstavba Považskej cementárne, a.s.
2002      Uskutočnili sa voľby do NR SR, obecného zastupiteľstva a starostu obce