Projekty financované EÚ

Lom Tunežice - zvýšenie ťažby - verejné prerokovanie 2018

 

Záznam z verejného prerokovania navrhovateľa PK Doprastav, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina k navrhovanej činnosti„ Lom Tunežice.- zvýšenie ťažby“.

 

 

Dátum konania: 24. 10. 2018, čas: 15:30 hod.

Miesto konania: obradná miestnosť Obecného úradu Ladce

 

 

Prítomní:

Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce

Dominik Koštialik, zástupca starostu Ladce

Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce Košeca

Ing. Peter Laboš, zástupca PK Doprastav, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina

Vladimír Kvasnica, predseda výboru spoločenstva - konateľ Lesné družstvo, pozemkové spoločenstvo a Združenie urbárnikov Ladce - Tunežice

Jozef Češko, podpredseda (LD PS a ZU Ladce - Tunežice)

Ing. Jaroslav Melicher, hospodár (LD PS a ZU Ladce - Tunežice)

Jozef Mikuška, Ján Eliáš, Ján Baška, členovia LD PS a ZU Ladce - Tunežice

Anton Juriga, občan Ladce - Tunežce

Ľubica Šedíková, referentka obecného úradu Ladce

 

Prezenčná listina je súčasťou záznamu.

 

 

Verejné prerokovanie otvoril starosta obce Ladce Ing. Jaroslav Koyš a privítal všetkých prítomných. Zároveň odovzdal slovo zástupcovi navrhovateľa PK Doprastav, a.s., Kragujevská 11,010 01 Žilina Ing. Petrovi Labošovi.

 

Ing. Peter Laboš, uviedol základné údaje o navrhovanej činnosti a požiadal prítomných o pripomienky, otázky k navrhovanej činnosti.

Ing. Jaroslav Melicher, sa spýtal, či sa to bude ťažiť na tom istom mieste a či je to schválené.

Ing. Peter Laboš, odpovedal, že sa jedná o tú istú činnosť v schválenom priestore. Predmetom tohto konanie je len navýšenie ťažby.

Vladimír Kvasnica, informoval, že dnes dostal rozhodnutie z Krajského súdu Bratislava, lebo sme rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR rozporovali a Najvyšší súd dal tento rozpor na prejednanie Krajskému súdu Bratislava. V rozhodnutí bolo, že sme spravili procesné chyby, ktoré musíme do 1 mesiaca napraviť. Procesné chyby boli také, že proces som napísal ja nie právnicky spôsobilá osoba, čo im vadilo, hoci sa nejednalo o rozhodnutie o vlastníctvo, ale o rozhodnutie o zvýšenie ťažby. Tvrdíme, že v demokratickom štáte nemôže sa rozhodovať o práci na pozemku, ktorý je v súdnom spore o vlastníctvo. Keďže súdny spor o vlastníctvo neprebehol, nie je ukončený, bude 12. 12. 2018, to znamená, že dávam návrh ako konateľ a čo sa na schôdzi vlastníkov dohodlo, aby sa vyčkalo, tento plán na rozšírenie môže byť pripravený ale nemôže byť schválený. Preto sme napadli aj rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR. Nie je rozhodnuté o vlastníctve toho pozemku, nie je rozhodnuté o povolení ťažby rozšírenia, pretože súd nerozhodol.

Ing. PeterLaboš, sa vyjadril - Ministerstvo Životného prostredia SR určilo lehotu 30 dní dokedy sa má toto prerokovanie uskutočniť, nie čakať na nejaké súdy. Prečítal vyjadrenie Okresného súdu Trenčín k poznámke zapísanej na liste vlastníctva č. 301 a to, že poznámka o prebiehajúcom súdnom konaní nemá obmedzujúci charakter a neobmedzuje vlastníka zapísaného v katastri nehnuteľnosti (PK Doprastav a.s.) s nakladaním a užívaním predmetných nehnuteľností.

Ing. Jaroslav Melicher, sa spýtal na plánované opatrenia na obmedzenie prašnosti technologickej linky pri navýšení ťažby.

Ing. Peter Laboš, odpovedal, že dôjde k navýšeniu ťažby lomového kameňa. Výrobná kapacita technologickej linky ostane nezmenená.

Jozef Češko, poukázal na prašnosť z linky.

Vladimír Kvasnica, sa spýtal prečo nefunguje skrápacie zariadenie na obmedzenie prašnosti na linke, ktoré bolo pred niekoľkými rokmi kolaudované na obecnom úrade Ladce.

Ing. Peter Laboš, odpovedal, že skrápacie zariadenie je v prevádzke, slúži len na obmedzenie prašnosti. Nemá 100 % účinnosť.

Jozef Češko, sa vyjadril, že sú prítomní ako zástupcovia urbáru a že sú proti rozšíreniu ťažby.

Mgr. Radomír Brtáň, vzniesol požiadavku, aby sa obec Košeca zaradila medzi dotknuté orgány v procese povoľovania z dôvodu, že miestna časť Nozdrovice sa nachádza v blízkosti lomu Tunežice a odvoz materiálu sa realizuje aj po miestnych komunikáciách, ktoré sú v Košeckom katastrálnom území.

Ján Baška, spochybnil účinnosť skrápacieho zariadenia z dôvodu, že potok nachádzajúci sa v blízkosti linky nemôže stačiť zásobovať vodou.

Ing. Peter Laboš, sa vyjadril, že o žiadnom potôčiku nevie. Zásobovanie vodou je zabezpečené z iného zdroja.

Ing. Jaroslav Koyš, sa spýtal na možnosť údržby miestnych komunikácií pri znečistení vozidlami z lomu Tunežice.

Ing. Peter Laboš, prisľúbil zabezpečenie čistenia komunikácií podľa potreby a požiadaviek obce.

Ing. Jaroslav Koyš, sa opýtal na možnosť opravy a spevnenia krajníc na miestnej komunikácií na ul. Bottova Tunežice. Je spracovaný pasport dotknutej komunikácie. Používaním danej komunikácie nákladnými vozidlami sú plochy zeleného pásu vyššie ako krajnica komunikácie. Pri čistení a skrápaní komunikácie vodou, nemá voda kam odtekať a po odparení prach ostáva na komunikácii. Ten je opäť rozvírený dopravou a spôsobuje zvýšenú prašnosť v danej lokalite. Je vhodné odstránenie nadbytočnej zeminy a porastu v daných miestach a umožniť tak vode odtiecť z komunikácie.

Ing. Peter Laboš, sa vyjadril, že spoločnosť je ochotná podieľať sa na oprave uvedenej miestnej komunikácie v spolupráci s obcou a Považskou cementárňou a.s. Ladce.

Vladimír Kvasnica, sa vyjadril, že z uznesenia výročnej schôdze urbárnikov mám trvale nástojiť na ich vlastníckych právach. Zároveň požiadal starostu obce Ladce, aby toto konanie zastavil a počkal s vydaním rozhodnutia.

Ing. Jaroslav Koyš, sa vyjadril, že nie je v jeho kompetencií konanie zastaviť alebo počkať s vydaním rozhodnutia, nakoľko obec Ladce v danej veci nevydáva rozhodnutie, je len dotknutý orgán. Pripomienky zúčastnených budú uvedené v zápise, ktorý bude zaslaný na Ministerstvo životného prostredia SR. Musíme rešpektovať aktuálny právny stav.

 

 

Na záver starosta obce Ing. Jaroslav Koyš poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Záznam spracoval: Ing. Peter Laboš a Ľubica Šedíková

Foto: Google Mapy - snímka