Projekty financované EÚ

Poplatky v MŠ, ZŠ, ŠKD a v školskej jedálni Ladce

 

Poplatky vychádzajú zo Všeobecne záväzného nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce.

 

 

 

Poplatky za stravu v MŠ a ZŠ Ladce

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou

10 € mesačne/1 dieťa

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí

v prípade, že dieťa navštevuje školský klub iba dopoludnia

6 € mesačne/1 dieťa

v prípade, že dieťa navštevuje školský klub iba popoludní

12 € mesačne/1 dieťa

v prípade, že dieťa navštevuje školský klub dopoludnia i popoludní

18 € mesačne/1 dieťa

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a na úhradu réžijných nákladov

v prípade, že sa jedná o stravníka - dieťa MŠ - raňajky

0,45 €/dieťa

v prípade, že sa jedná o stravníka - dieťa MŠ - raňajky a obed

1,55 €/dieťa

v prípade, že sa jedná o stravníka - dieťa MŠ  - raňajky, obed, olovrant

1,90 €/dieťa

v prípade, že sa jedná o stravníka - žiak ZŠ I. stupeň - obed

1,50 €/dieťa

v prípade, že sa jedná o stravníka - žiak ZŠ II. stupeň - obed

1,70 €/dieťa

 

 

  • Stravníkmi v školskej jedálni sú i zamestnanci škôl a školských zariadení, ktorí uhrádzajú príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín v sume 2,20 € za obed.
  • Stravníkmi v školskej jedálni môžu byť so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj iné fyzické osoby, ktoré uhrádzajú príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín v sume 2,20 € za obed.
  • Títo stravníci prispievajú na úhradu réžijných nákladov školskej jedálne sumou 2,59 € za obed.
  • Ostatní stravníci (čiže všetky deti navštevujúce materskú školu a všetci žiaci základnej školy, ktorých rodič alebo zákonný zástupca podpísali Zápisný lístok – prihlášku na stravovanie) prispievajú na úhradu réžijných nákladov 5,00 € mesačne.
  • Na úhradu nákladov na nákup potravín pre detí materského centra MIMČO prispieva rodič alebo zákonný zástupca sumou podľa vyššie uvedenej tabuľky. Títo stravníci prispievajú na úhradu réžijných nákladov školskej jedálne sumou 1,30 € za raňajky/obed/olovrant.
  • Na úhradu nákladov na nákup potravín žiaka základnej školy a dieťaťa podľa § 4 odstavec 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR prispieva ÚPSVR sumou podľa aktuálnej platnej legislatívy  za odobraté jedlo – obed prostredníctvom dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
  • Ak rodič alebo zákonný zástupca žiaka základnej školy alebo dieťaťa  včas (deň vopred) neodhlási zo stravovania v školskej jedálni a dieťa sa nezúčastní vyučovacieho procesu, považuje sa pripravené (odobraté i neodobraté) jedlo za nedotované jedlo, ktoré hradí rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa v plnej výške podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec. 

 

         Platné VZN

 

 

Späť na všetky poplatky