Pre vidiaceho je svetlo spojenie so svetom. Pre slepého s celým vesmírom.

Poplatky v MŠ, ZŠ, jedálni

 

Poplatky vychádzajú zo Všeobecne záväzného nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce.

 

 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou

10,00 € mesačne/1 dieťa

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí

v prípade, že dieťa navštevuje školský klub iba popoludní

5,00 € mesačne/1 dieťa

v prípade, že dieťa navštevuje školský klub dopoludnia i popoludní

6,00 € mesačne/1 dieťa

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a na úhradu réžijných nákladov

v prípade, že sa jedná o stravníka od 2 - 7 rokov (dieťa MŠ celý deň)

1,12 €/dieťa

v prípade, že sa jedná o stravníka od 2 - 7 rokov (dieťa MŠ raňajky)

0,26 €/dieťa

v prípade, že sa jedná o stravníka od 2 - 7 rokov (dieťa MŠ raňajky a obed)

0,90 €/dieťa

v prípade, že sa jedná o stravníka od 2 - 7 rokov (dieťa MŠ obed a olovrant)

0,86 €/dieťa

v prípade, že sa jedná o stravníka od 6 - 11 rokov (žiak ZŠ I. stupeň obed)

0,95 €/dieťa

v prípade, že sa jedná o stravníka od 11 – 15 rokov (žiak ZŠ II. stupeň obed)

1,01 €/dieťa

 

 

  • Stravníkmi v školskej jedálni sú i zamestnanci škôl a školských zariadení, ktorí uhrádzajú príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín v sume 1,11 € za obed.
  • Stravníkmi v školskej jedálni môžu byť so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj iné fyzické osoby, ktoré uhrádzajú príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín v sume 1,11 € za obed.
  • Títo stravníci prispievajú na úhradu réžijných nákladov školskej jedálne sumou 1,00 € za obed.