Projekty financované EÚ

Kompenzačné pomôcky pre imobilných alebo ZŤP občanov

 

Kompenzačné pomôcky – pomoc pre občanov imobilných, nepočujúcich, ZŤP a pod.

 

Kompenzačné pomôcky sú pomôcky a zariadenia, ktoré nahrádzajú, dopĺňajú a podporujú chýbajúce alebo oslabené funkcie. Kompenzujú dôsledky straty alebo poškodenia pohybového aparátu a zmyslových orgánov, zvyšujú samostatnosť a nezávislosť postihnutých ľudí.

 

Pod kompenzačnými pomôckami rozumieme napr.: mechanický vozík jednoduchý, špeciálne upravený vozík, elektrický vozík, špeciálne upravená stolička (WC), načúvací aparát a pod.

 

Informácie pre občana, ktorý má záujem o opotrebovanú/použitú kompenzačnú pomôcku

  • Žiadateľ/občan musí byť posúdený, čiže musí mať v lekárskom posudku uvedené, na aký druh kompenzačnej pomôcky má nárok,
  • následne žiadateľ/občan požiada OÚ Ladce o preverenie, či vôbec žiadaná kompenzačná pomôcka je voľná v obehu alebo nie (bližšie informácie poskytne pani Ľubomíra Porubčanová, Evidencia soc. vecí, email: l.porubcanova@ladce.sk),
  • v prípade, že kompenzačná pomôcka bude voľná v obehu, môže byť žiadateľovi/občanovi poskytnutá na základe Zmluvy o zápožičke kompenzačnej pomôcky.

 

Informácie pre občana, ktorý má záujem o novú kompenzačnú pomôcku

  • Žiadateľ/občan postupuje podľa zákona 447/2008 Z. z.  - Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • žiadateľ/občan musí byť posúdený, čiže musí mať v lekárskom posudku uvedené, na aký druh kompenzačnej pomôcky má nárok,
  • žiadateľ/občan môže takto získať peňažný príspevok na novú kompenzačnú pomôcku alebo peňažný príspevok napr. na prerábku kúpeľne, zakúpenie auta, príspevok na prepravu a pod.,
  • bližšie informácie o zákonných podmienkach a Žiadosti o poskytnutí peňažného príspevku na kompenzáciu získa žiadateľ/občan Ladiec na Úrade práce, soc. vecí a rodiny v Ilave – Oddelenie pre peňažné príspevky na kompenzáciu a posudkových činností (č. dv. 120 na prízemí).

 

Komisia sociálno-bytová a zdravotná