Projekty financované EÚ

Čistenie Lúčkovského potoka 2017

 

V spolupráci s PCLa sa nám podarilo vyčistiť úsek Lúčkovského potoka. S čistením sme začali na ulici Janka Kráľa pri dome číslo 438 a skončili sme pri bytovom dome s číslom 464. Vyčistili sme teda úsek od „slobodárne“ až po cementáreň. Za pomoc pri čistení a za mechanizmy (tatrovka a nakladač) sa chcem poďakovať vedúcemu lomu Ing. Jánovi Abrahámovskému a vedúcemu výroby cementu Bc. Dušanovi Vychopeňovi. Pustili sme sa aj do čistenia Hložského potoka, ale vzhľadom na to, že mechanizmy z PCLa už boli potrebné na inom mieste, sústredili sme sa na najviac znečistené časti potoka a tiež na časť pri novej odstavnej ploche pri cintoríne. Naši pracovníci čistili potok nielen od náletových drevín, ale aj od odpadu, niektoré časti dočisťovali ručne.

 

 

Text: Ing. Jaroslav Koyš, starosta

Foto: Ing. Jaroslav Koyš, starosta