O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Zberný dvor Ladce

 

Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli obce Ladce na ulici Pavla Koyša, súpisné číslo 226 (v lokalite za cintorínom). Je prevádzkovaný obcou Ladce. Na zbernom dvore môžu odpad odovzdať len občania našej obce (typy odpadu určuje VZN o odpadoch). Keďže sme malá obec, preukazovanie OP nie je nutné, ale naši zamestnanci si zapisujú, kto na zberný dvor donesie odpad po nahlásení mena a adresy.

 

Otváracie hodiny Zberného dvora v Ladcoch:

streda: 13.00 - 17.00 hod., sobota: 9.00 - 12.00 hod.

 

 

Plán mobilného zberu v obci na rok 2018:

 

Kontakty:

Ing. Zuzana MALOVCOVÁ SEIDL, tel. 042 /321 4 207

Ľubica ŠEDÍKOVÁ, tel. 042/321 4 206

Katarína Kukuliašová, tel. 0949 293 061

 

Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať:

  • Drobný stavebný odpad (spoplatnený),
  • objemný odpad,
  • komunálny odpad z domácností s obsahom škodlivých látok,
  • oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo VZN.

 

 

Separované odpady budú preberané nasledovne:

 

  • Papier – najlepšie zviazaný v balíkoch s hmotnosťou max. do 10 kg,
  • plasty - PET fľaše zošliapnuté, vo fóliových vreciach,
  • sklo - neznečistené nebezpečnými látkami a fľaše bez obsahu,
  • kompozitné obaly - vypláchnuté vodou, zošliapnuté, v balíkoch max. 5 kg,
  • elektroodpad - kompletný, bez poškodenia a bez chýbajúcich komponentov.

 

Nebezpečný odpad je skladovaný podľa Prevádzkového poriadku Zberného dvoru.

 

Poplatky za odvoz odpadu na zberný dvor

Ak občan nemá možnosť doviesť si na zberný dvor odpad individuálne, môže si objednať vlečku alebo multikáru z obecného úradu.

 

Traktor

Šofér traktora

1 mth (motohodina) 8,63,- €

1 hod. / 4,40,- €

Multikára Unikom

Šofér multikáry

1 km / 0,49,- €

1 hod. / 4,40,- €

 

 

Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Občania sú povinní pneumatiky bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania sa na kúpu novej pneumatiky.