Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Vybavenie petície - výstavba v Horných Ladcoch

 

Dňa 12. 05. 2020 bola na obec Ladce (obecnému úradu) doručená petícia obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností z ulice Janka Kráľa obce Ladce s názvom: „Petícia za zastavenie výstavby rodinných domov v časti obce Horné Ladce na parcelách č. 2018 a č. 2019".

 

 

 

Každý hárok petície bol označený textom „Vážení občania, žiadame starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva Ladiec, aby zastavili plány na výstavbu rodinných domov v časti Horné Ladce. Pozemok, na ktorom je výstavba naplánovaná je zalesnený a prípadným odlesnením vegetácie môže prísť k zosuvu pôdy. Obávame sa tiež, že prídeme o zdroje pitnej vody. V danej lokalite hniezdi spústa vtáctva a ničiť životné prostredie v blízkosti Považskej cementárne Ladce nám príde nevhodné.“

 

 

Petícia obsahovala označenie osôb, ktoré petíciu zostavili v súlade s § 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve (ďalej len „zákon“). Petíciu podporilo 225 osôb, pričom 175 osôb v súlade s § 4 zákona uviedlo meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis. Za osobu určenú na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci bol určený Slávko Belian, ktorý uviedol údaje požadované podľa § 5 zákona.

 

 

Petícia bola skontrolovaná, či obsahuje zákonné náležitosti a dňa 04. 06. 2020 predložená obecnému zastupiteľstvu na vybavenie.

 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č.28/2020, ktorým obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie petíciu za zastavenie výstavby rodinných domov na pozemkoch KNC 2018 a KNC 2019, katastrálne územie Ladce
b) prerokovalo petíciu za zastavenie výstavby rodinných domov v časti obce Horné Ladce na pozemkoch KNC 2018 a KNC 2019, katastrálne územie Ladce
c) požaduje výsledok geologického prieskumu a vypracovanie štúdie zastaviteľnosti a uskutočniteľnosti výstavby rodinných domov a dopad na životné prostredie na pozemky KNC 2018 a KNC 2019, katastrálne územie Ladce
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 6
Počet poslancov, ktorí hlasovali za návrh: 3
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti návrhu: 1
Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 2

 

 

Týmto uznesením sa petícia nepovažuje za vybavenú, nakoľko s prijatého uznesenia nie je zrejmé, či sa pristúpi k zastaveniu výstavby rodinných domov na pozemkoch KNC 2018 a KNC 2019 v katastrálnom území Ladce.

 

 

Petícia bola opätovne predložená na vybavenie obecným zastupiteľstvom dňa 02. 07. 2020. Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 38/2020, ktorým obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie petíciu za zastavenie výstavby rodinných domov na pozemkoch KNC 2018 a KNC 2019, katastrálne územie Ladce
b) prerokovalo petíciu za zastavenie výstavby rodinných domov v časti obce Horné Ladce na pozemkoch KNC 2018 a KNC 2019, katastrálne územie Ladce
c) vyhovuje petícii za zastavenie výstavby rodinných domov na pozemkoch KNC 2018 a KNC 2019, katastrálne územie Ladce
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9
Počet poslancov, ktorí hlasovali za návrh: 8
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti návrhu: 0
Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1

 

 

Návrh bol schválený.
Petícii bolo v plnom rozsahu vyhovené.
Oznámenie bolo zverejnené na webovej stránke obce Ladce dňa 10. 07. 2020

 

 

 

 

Viac o problematike

 

Súbory na stiahnutie