Projekty financované EÚ

Výstavba nových rodinných domov v našej obci - lokalita Horné Ladce

 

Zverejňujeme otázku od starostu smerom k občanom našej obce.

 

 

 

Aktuálna otázka: Výstavba nových rodinných domov v našej obci - lokalita Horné Ladce

 

 

 

Dôvod, prečo táto otázka vznikla, začal zverejnením otázky/príspevku na obecnom Facebooku.

 

 

 

Otázka: Výrub v Horných Ladcoch

"Pred niekoľkými dňami bola v Horných Ladcoch, v lese, na parcelách 2018 a 2019 nad rodinnými domami stavebným strojom vybuldozérovaná cesta. Bol tak odstránený lesný porast na pomerne veľkej ploche a po stroji ostali aj poškodené okolité stromy. Prosím obec Ladce o vyjadrenie k danej situácii a vysvetlenie, o čo na týchto parcelách ide."

 

S pozdravom, Barbora Kyselová

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, pani Kyselová, som veľmi rád, že patríte k mnohým, ktorí napriek tomu, že sa odsťahovali, majú záujem informovať sa o dianie v obci. Asi táto veta vyznela ironicky, pretože podľa niektorých je práve Váš príspevok nie práve ten, ktorým by sa mal predstaviteľ mesta alebo obce pýšiť. Napriek tomu som rád, že sa táto v posledné dni pretriasaná a Hornoladčanov traumatizovaná téma dostane von. Snáď sa napriek (očakávanej) búrlivej diskusii veci vyjasnia a život sa vráti do „normálu“. Bohužiaľ, objasnenie celého problému sa nedá vyjadriť len pár vetami a preto prikladám aj pár obrázkov, ktoré budú pomôckou nielen pre Vás, ale aj pre tých, ktorí majú záujem o dianie v obci. Zároveň sa objasnia aj nepresnosti vo Vašom príspevku. Napriek tomu, že ste si dali námahu nájsť čísla parciel, uviedli ste, že nad domami je les a bol poškodený lesný porast. Ako dôkaz pripájam obrázok z katastrálnej mapy a na nej je jasne napísané, že to nie je lesný pozemok, ale trvalý trávnatý porast. Áno, sú tam náletové dreviny, ktoré po rokoch bez údržby vyrástli, ale väčšia časť je pokrytá kríkmi, ktoré sme zrovnali, aby sme mohli s technikou urobiť v danej lokalite geologický prieskum. Žiadny výrub sme nerobili. Geologický prieskum sme dali urobiť z dôvodu, aby sme poznali podložie, ktoré je v danej lokalite a prípadne v budúcnosti vedeli urobiť vodozádržné opatrenia. Bez týchto poznatkov je dosť komplikované riešiť nejaké projekčné práce."

 

S pozdravom, starosta obce Ing. Jaroslav Koyš

 

 

 

Po zverejnení komunikácie prišla na obec petícia s podpismi našich občanov a so znením: "Žiadame starostu a poslancov obecného zastupiteľstva, aby zastavili plány na výstavbu rodinných domov v časti obce Horné Ladce na parcelách č. 2018 a č. 2019." Celé znenie petície je v prílohe na konci tejto stránky.

 

 

 

Vyjadrenie starostu obce Ladce k petícii obyvateľov ulice Janka Kráľa

 

 

Milí spoluobčania, toto je moja odpoveď k petícii a tiež postoj k ďalšiemu vývoju a rozvoju našej obci. Ďakujem všetkým, ktorí dočítajú dokument dokonca a zapoja sa do diskusie.

 

 

Celý tento problém, ktorý je popísaný v petícii, vznikol v roku 2005, aj keď si to mnohí Hornoladčania neuvedomujú. V roku 2005 vznikol dokument, ktorý sa volá Územný plán obce a ktorý je záväzným a strategickým dokumentom v riadení územných a stavebných konaní.

 

 

Územný plán obce (ÚPO) vzniká dlho, nie je to dokument, ktorý by sa nakreslil a len tak schválil. Ak by som chcel popísať celý proces vzniku tohto dokumentu, bolo by to na ďalší článok. V procese vzniku ÚPO sa k dokumentu vyjadrujú architekti, urbanisti, veľa správnych orgánov aj samotní občania dotknutej obce, pretože na to majú právo. ÚPO sa tvorí niekoľko mesiacov a schvaľuje sa ešte dlhšie, pretože je nutné k nemu spraviť veľa diskusií, absolvovať množstvo jednaní, pri ktorých sa robia mnohé kompromisy. V konečnom dôsledku musí Územný plán obce zohľadniť potreby obce a pohľad na ňu na niekoľko rokov. Samozrejme, nie je jednoduché predvídať, aké budú potreby obce alebo mesta o niekoľko rokov. Preto sa každých 5 rokov tento plán prehodnocuje, či spĺňa potreby obce pre jej ďalší rozvoj. Aj pre ostatných, ktorí nevedia, kde tento dokument na našej stránke môžu nájsť, prikladám ilustračný obrázok a link. Je to súčasť nášho územného plánu, časť Komplexný
urbanistický návrh
. Na ňom sú určené jednotlivé plochy, ktoré sú farebne vyznačené a legenda vysvetľuje k čomu daná plocha slúži. Podľa legendy je v petícii spomínaná plocha nad domami Funkčná zmiešaná plocha pre občiansku vybavenosť a rodinné domy. To znamená, že cca v roku 2004 sa navrhlo, že v budúcnosti sa budú môcť v danej lokalite stavať rodinné domy a daný návrh odobrilo niekoľko úradov a nakoniec aj v roku 2005 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch. Vzhľadom k tomu, že neboli k danej lokalite žiadne pripomienky, návrh bol schválený a všetci, a aj my, sa riadime daným dokumentom aj vzhľadom na skutočnosti, ktoré som popísal vyššie.

 

 

 

Územný plánu obce Ladce nájdete aj na tomto linku. Pre ilustráciu ponúkame aj obrázok. Pod obrázkom pokračuje odpoveď starostu.

 

 

 

 

Ako som spomínal, platnosť ÚPO je 5 rokov. Po 5 rokoch sa musí obecné zastupiteľstvo vrátiť k tomuto dokumentu a musí schváliť jeho ďalšiu platnosť, či navrhnúť úpravu, alebo dokonca jeho prepracovanie v prípadoch rozsiahlejších zmien. Rok 2019 bol rokom, kedy sme diskutovali, či je potrebné urobiť úpravu ÚPO. Boli navrhnuté nové územia na výstavbu rodinných domov, na rekreáciu, ako aj na rozšírenie plôch priemyslu. Nájsť plochu pre výstavbu rodinných domov, ktorá by spĺňala aj požiadavky stavebníka, je však pomerne náročné. Keď sa takáto plocha nájde, nastáva problém s vlastníkmi pozemku, ktorých často býva viacero. Najhorším problémom je situácia, keď je pozemok neprededený, má neznámych vlastníkov alebo nejaký jeho diel vlastní Slovenský pozemkový fond. Takáto situácia sa potom stane „cestou zarúbanou“ nielen pre jednotlivcov, ale aj pre obce, a vtedy radšej každý dá od zámeru vysporiadať a kúpiť pozemok ruky preč.

 

 

Dôvod, prečo do pozemkov v Horných Ladcoch investujem svoju energiu aj energiu zamestnancov úradu súvisí nielen s demografickou krivkou v obci, ale aj s odlivom našich občanov do iných obcí. Chcel by som veriť, že odchod občanov, hlavne tých mladých, je len z dôvodu využitia pracovných príležitostí, no bohužiaľ, určité množstvo občanov od nás odišlo aj z dôvodu, že v našej obci nenašli vhodný stavebný pozemok (dôvody, pre ktoré sa to takto mohlo stať som popísal vyššie), ktorý by si mohli kúpiť a postaviť si na ňom rodinný dom. Často počúvam, že sa nesnažíme a nevytvárame podmienky pre výstavbu rodinných domov ako je tomu v Beluši, Košeci alebo teraz v Klobušiciach. Lenže s naším „developerským projektom“ sa moríme dodnes a ešte aj v týchto dňoch robíme vrásky na čele tým, ktorým sme predali pred niekoľkými rokmi pozemky a sľúbili sme im inžinierske siete a cestu. Celé je to veľmi náročná cesta a finančne nákladná, na ktorú obec s ;našou veľkosťou bez pôžičky jednoducho nemá.

 

 

Pred dvomi rokmi sme sa vydali cestou zatraktívnenia územia, ktoré považujeme za vhodné pre ďalšiu výstavbu. V Tunežiciach sme dali urobiť zastavovaciu štúdiu s vizualizáciou, ktorú sme predstavili majiteľom daných pozemkov, ako aj developerovi. No skončilo to opäť na nejednotných predstavách majiteľov pozemkov. Preto je veľmi ťažké a zložité hľadať pozemky, resp. územie, ktoré by spĺňalo požiadavky na ďalšie rozširovanie našej obce a snáď by zastavilo odliv našich ďalších obyvateľov. Je smutné pozrieť sa na čísla, ktoré hovoria o tom, že za posledných 10 rokov sa z našej obce odsťahovalo z nejakého dôvodu až 425 obyvateľov. Našli si domovy v Košeci, v Podhorí, resp. v ďalších obciach a mestách blízkeho, ale aj ďalekého okolia. To je fakt, ktorý musíme akceptovať a nejako sa k nemu postaviť. Každoročne sa počet obyvateľov v našej obci znižuje, zároveň sa však zvyšuje veková hranica obyvateľov, ktorí tu žijú. Je to síce prirodzené, ale opäť to súvisí aj s odchodom hlavne mladších ľudí z našej obce.

 

 

 

Štúdia rozšírenia Tajovského ulice je na tomto linku. Pre ilustráciu ponúkame aj obrázok. Pod obrázkom pokračuje odpoveď starostu.

 

 

 

 

Tak, aké máme predstavy o tom, čo bude s Ladcami v ďalších rokoch? Aké máme nápady, návrhy? Čo chceme? Zakonzervovať ďalšiu výstavbu v obci a vybudovať ďalšiu romantickú dedinu akou je napríklad Vlkolínec?

 

 

Predpokladal som, že by bolo dobré nájsť pozemky, ktoré by mohli byť atraktívne nielen polohou, ale hlavne jednoduchým vysporiadaním (majú jedného – dvoch majiteľov), na ktorých sa bude môcť riešiť výstavba. Po pravde, veľa takýchto pozemkov v našej obci nie je. Situácia je taká, že si môžeme vybrať – buď budeme likvidovať ornú pôdu, alebo trvalé trávnaté porasty. Buď niečo obetujeme a vytvoríme nové plochy pre výstavbu, alebo budeme zahusťovať bytové domy a hľadieť si jeden druhému do okien. Môžeme nechať našich občanov aj odísť tam, kde sa pozemky dajú kúpiť jednoduchšie, a hlavne, sú na predaj. Toto posledné riešenie však nechcem.

 

 

Ja osobne som si vybral možnosť obetovať trvalé trávnaté porasty. V spomínanej lokalite Horných Ladiec sme jediným vlastníkom pozemkov, v blízkosti pozemkov je voda, plyn aj elektrická energia. No veľkou neznámou je podložie. Preto som dal urobiť geologický prieskum, aby sme v budúcnosti nespôsobili ani sebe a ani majiteľom susedných pozemkov zbytočné a nezvratné škody či problémy. Urobili sme 5 sond (2 vrty do hĺbky 6 m a 3 kopané sondy do hĺbky 2,5 m), ktoré boli opätovne uzavreté a zrovnané. Z každej sondy boli odobraté vzorky zeminy, ktoré išli do laboratória, aby sme tak získali predstavu o tom, ako sa správa dažďová voda pri prílivových dažďoch a aby sme mohli dopredu hľadať riešenie, ako zabrániť vzniku prípadných škôd. Už dnes sa učíme žiť s vrtochmi počasia, ktoré v dnešnej dobe strieda horúce, suché dni s prílivovými zrážkami a 100 ročnou vodou.

 

 

 

O tejto ploche v Horných Ladcoch hovoríme. Mapový portál obce nájdete na tomto linku. Odpoveď pokračuje pod obrázkom.

 

 

 

 

Samozrejme, nie som odborník ani na urbanizmus, ani na stavebníctvo, no záleží mi na našej obci. Do tejto funkcie som išiel s tým, že sa budem snažiť zlepšiť kvalitu života všetkých našich občanov a budem spoločne s poslancami hľadať zdroje na to, aby sme počas riadenia obce opravili, alebo ak sa bude dať, aj vybudovali niečo nové, čo bude osožné nám všetkým. Všetci vidíme, aké problémy má obec dnes a čo všetko by sa mohlo ešte spraviť či opraviť na cestách, chodníkoch, kde by sme mali vybudovať vodovod, kanalizáciu, kde opraviť verejné osvetlenie. Rozpadá sa nám oplotenie cintorína a každý rok sa vynorí iný problém, ktorý kričí po riešení a náprave. Nie je jednoduché opraviť všetko, čo potrebujeme s rozpočtom, ktorý naša obec má. A rozpočet obce je závislý aj od podielových daní, ktoré zase závisia od počtu obyvateľov. Je zrejmé, že ani počas dobrého, na financie bohatého roku, sa nepodarí zrealizovať všetko, čo je potrebné. Ale tým, že vytvoríme miesto pre život a stavbu nových rodinných domov, prilákame do našej obec ďalších občanov, zvýšime si počet obyvateľov a tiež aj rozpočet. Väčšia obec priláka nových investorov a podnikateľov, ktorí sa budú snažiť uspokojiť potreby občanov. S podnikateľmi prichádzajú aj nové pracovné miesta... jednoducho všetko so všetkým súvisí.

 

 

Ak sa niečo z toho, čo píšem, má stať, nemôžeme čakať so založenými rukami, nemôžeme nadávať, hundrať, sťažovať sa, alebo napredovaniu brániť. Dianie v obci sa nikdy nebude páčiť všetkým, nikdy nebude spĺňať ich predstavy na 100%. Ja som však pripravený diskutovať na túto tému a hľadať riešenia, ktoré by boli realizovateľné a prijateľné. Ďakujem vopred za pochopenie, ale aj názory.

 

 

 

Urbanistická štúdia centra našej obce. Aj takto by to raz u nás mohlo vyzerať. Čítajte ďalej, pod obrázkom je otázka od starostu.

 

 

 

Moja otázka preto znie:

Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch odmietlo na základne hlasovania vypracovať urbanistickú a zastavovaciu štúdiu v lokalite Horné Ladce (podobný dokument, ako sme dali vypracovať na Tajovského ulici v Tunežiciach). Je preto veľmi ťažké poznať názor na to, kam a ako smerovať ďalší rozvoj našej obce. Ako si vy predstavujete pomoc obce mladým, ktorí tu chcú ostať, no nemajú možnosť nájsť vhodný pozemok pre stavbu rodinného domu? Myslíte si, že zámer obce mohol pomôcť našim občanom, alebo ho tiež vnímate negatívne?

 

 

 

Svoj názor (odpoveď) na otázku mi môžete poslať cez nižšie zverejnený formulár. Formulár je anonymný. Ďakujem za všetky názory.

 

 

 

 

Odpovede a názory občanov

 

Súbory na stiahnutie