Projekty financované EÚ

Výrub dreviny (aj na vlastnom) pozemku

 

Tento článok sa vám bude hodiť napríklad vtedy, ak ste kúpili pozemok so starými stromami, vlastníte pozemok na ktorom sú dreviny a chcete ich zrezať alebo vás ohrozuje drevina v blízkom susedstve.

 

 

 

Dôležitá informácia, na ktorú občas niektorí zabúdajú je, že nielen vlastník, ale aj správca či nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o drevinu starať, ošetrovať ju a udržiavať.

 

 

V prípade výrubu dreviny je potrebné, aby osoba, ktorá tak ide urobiť, dodržala postup v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

 

 • Výrub drevín je možné uskutočniť len počas vegetačného kľudu, ktorý začína každoročne 01. 10. a končí 31. 03. V nasledujúcom roku. Mimo uvedeného obdobia je výrub možný len za mimoriadnych okolností, napr. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody.
 • Dreviny je možné vyrúbať len s povolením príslušného orgánu ochrany prírody. Zákon však z tejto povinnosti pripúšťa aj určité výnimky.

 

 

Kedy sa povolenie nevyžaduje?

Súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje predovšetkým na všetky:

 • stromy s obvodom kmeňa do 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou,
 • na súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2,
 • na súvislé krovité porasty za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a v záhradkárskych osadách.

 

 

 

Nie všetky stromy na pozemku môžete vyrúbať len tak

 

 

 

 

Kde podať žiadosť o vydanie povolenia?

Žiadosť o povolenie na výrub drevín je žiadateľ povinný predložiť príslušnému orgánu ochrany prírody, mestá a obce vykonávajú na úseku ochrany prírody a krajiny prenesený výkon štátnej správy vo veci výrubu drevín. Žiadosť je preto potrebné podať mestu (mestský úrad) alebo obci (obecný úrad), na ktorého katastrálnom území drevina rastie. U nás tieto žiadosti rieši pracovníčka úradu p. Ľubica Šedíková.

 

 

Obsah žiadosti a prílohy

Každá žiadosť o výrub dreviny by mala v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny obsahovať:

 • Meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
 • katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a druh pozemku, na ktorom drevina rastie,
 • špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
 • odôvodnenie žiadosti.

 

 

Prílohami k žiadosti o výrub dreviny sú:

 • Kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
 • doklad o vlastníctve k pozemku, na ktorom stromy rastú, prípadne súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),
 • stanovisko vlastníkov bytov, resp. spoločenstva vlastníkov bytov k navrhovanému výrubu,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch (výška poplatku pre fyzické osoby predstavuje 10,- EUR a pre právnické osoby 100,- EUR). Od platenia správneho poplatku sú oslobodení okrem iného žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach.

 

 

Rozhodnutie o výrube

Príslušný orgán o žiadosti rozhodne v správnom konaní v lehote 30 dní. Výrub dreviny tak možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny, t. j. nezmazateľný znak kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu, krovité porasty určené na výrub sa označia plošne, vhodným nezmazateľným spôsobom, a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.

 

 

Náhradná výsadba drevín

Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa. Ak žiadateľovi nie je možné uložiť povinnosť náhradnej výsadby, orgán ochrany prírody mu uloží zaplatiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančná náhrada je príjmom obce, na území ktorej sa výrub uskutočňuje.

 

 

Text: Ľubica Šedíková, pracovníčka Obecného úradu Ladce

 

 

 

 

Späť na dobré rady a články