Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

Prevencia pred požiarmi v bytoch (nielen cez sviatky)

 

Nasledujúce informácie sú zaujímavé pre všetkých občanov. Prečítajte si, na čo treba myslieť v bytovkách a stavbách a čo treba dodržať, aby v prípade nešťastia mohla záchranná technika prísť a pomôcť.

 

 

 

Informácie sú aktuálne po celý rok

V letákoch na konci stránky nájdete dobré rady ako bezpečne prežiť Vianoce a Silvester hlavne čo sa týka svetiel a sviečok. Nad obrázkami z bytových domov sa môžeme zamyslieť všetci, no najmä bytovkári si môžu položiť otázku, či chodby v panelákoch slúžia na nepotrebné veci a kvety, alebo na prípadný únik pre nebezpečenstvom (pre obyvateľov rodinných domov slúžia tieto fotky ako inšpirácia a pripomenutie, že nehoda sa môže stať hocikedy a únikové cesty treba mať voľné).

 

 

 

Dajte pozor, aby to na chodbe nevyzeralo napríklad takto:

 

 

 

 

Prečo je dôležité pripomenúť si známe fakty?

V súvislosti s nedávnom tragédiou v Prešove a poznatkami, zistenými či už pred samotným výbuchom, ale aj počas zásahu, sa na vás obraciame s výzvou na plnenie si zákonných povinností, ktoré vám ako právnickým osobám, spravujúcim vlastný majetok alebo zabezpečujúcich správu cudzieho majetku na základe zmluvného vzťahu, vyplývajú z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

 

 

V prvom rade sa jedná o zabezpečenie priechodnosti miestnych a účelových komunikácií pre hasičskú techniku v zmysle požiadaviek, vyplývajúcich z ustanovení § 82 a § 83 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov. Konkrétne sa to týka požiadaviek na príjazdové komunikácie a nástupné plochy (pokiaľ sú vyžadované). Z paragrafových znení vyberáme:

 

 

§ 82, Prístupová komunikácia

(1) Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah; ak prístupová komunikácia vedie k rodinnému domu, táto vzdialenosť môže byť najviac 50 m.
(2) Prístupová komunikácia podľa odseku 1 nemusí byť vybudovaná k samostatne stojacej stavbe, ak náklady na jej vybudovanie by boli neúmerne vysoké alebo ak sa nachádza v ťažko prístupnom mieste alebo na odľahlom mieste.
(3) Prístupová komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN; do trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh.
POZN. Šírka komunikácie sa vzťahuje na tzv. „rovnú, priamu“ komunikáciu, v miestach väčších rádiusov (zákruty) musí byť šírka určite väčšia, a to z dôvodu veľkosti hasičských zásahových automobilov (CAS).
(4) Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m a výšku najmenej 4,5 m.
(5) Každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na konci slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla.
POZN. Odsek (5) platný od 15. 8. 2012 sa vzťahuje na stavby projektované po tomto dátume.

 

 

§ 83, Nástupná plocha

(1) Nástupná plocha nemusí byť vybudovaná pre stavby,
a) ktoré majú požiarnu výšku najviac 9 m,
b) v ktorých sú zriadené vnútorné zásahové cesty,
c) v ktorých nemožno viesť zásah z vonkajšieho priestoru stavby,
d) v ktorých sú všetky priestory bez požiarneho rizika,
e) ku ktorým nemusí viesť prístupová komunikácia.
(2) Nástupná plocha musí
a) byť široká najmenej 4 m,
b) mať sklon najviac 2 %,
c) mať únosnosť rovnakú ako prístupová komunikácia, najmenej na jednorazové použitie,
d) byť trvale voľná a označená dopravnou značkou ZÁKAZ STÁTIA,
e) byť napojená na prístupovú komunikáciu.
(3) Nástupná plocha musí byť umiestnená pozdĺž priečelia stavby alebo kolmo k priečeliu stavby tak, aby
a) bol možný zásah mobilnou hasičskou technikou do každého požiarneho úseku priliehajúceho k priečeliu,
b) vzdialenosť každého miesta v stavbe bola najviac 40 m od najbližšieho otvoru v priečelí, ku ktorému je prístup pomocou prostriedkov požiarnej ochrany alebo hasičskej techniky; tento otvor musí mať šírku najmenej 0,8 m a výšku najmenej 1,2 m.

 

 

Ako je to v praxi?

Máme poznatky, že požiadavky vyplývajúce z týchto dvoch paragrafov sa v mnohých prípadoch nedodržiavajú, príjazdové komunikácie sú neprejazdné, nástupné plochy pre hasičskú techniku nie sú označené zákazovou značkou, a preto sa využívajú ako parkovacia plocha. Kritická situácia je hlavne na sídliskách s hustou zástavbou a nedostatkom parkovacích miest. Využite preto svoje zákonné možnosti a v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky, prípadne mestskou či obecnou políciou, sa snažte zabezpečiť nápravu.

 

 

 

Dajte pozor, aby to na chodbe nevyzeralo napríklad takto:

 

 

 

 

Stavebné úpravy v bytovom dome

Pri tragédii v Prešove sa dostalo do pozornosti širokej verejnosti aj otázka povoľovania realizácie stavebných úprav v bytových domoch, častokrát vykonávaných bez vedomosti orgánov štátneho požiarneho dozoru. Orgány štátneho požiarneho dozoru by sa pritom mali ako dotknutý orgán štátnej správy v rámci jednotlivých konaní v zmysle stavebného zákona vyjadrovať k týmto stavebným úpravám, či už sa jedná o klasické stavebné a kolaudačné konanie alebo stavbu na tzv. ohlášku. Apelujeme na vás, aby ste v prípade zistenia či vedomosti o tom, že sa plánujú alebo už realizujú práce v bytových domoch, nedovolili obchádzať predpisy na úseku ochrany pred požiarmi a z titulu svojho postavenia, či už ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad, alebo stavebník, prípadne účastník konania, nás na to upozornili.

 

 

Apelujeme aj na správcov bytových domov

Opätovne by sme chceli apelovať, hlavne na správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov, aby zabezpečili priechodnosť vnútorných únikových ciest v bytových domoch. Podľa skúseností z našej kontrolnej činnosti, ako aj pri zásahoch v bytových domoch v prípade požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti zisťujeme, že vlastníci bytov využívajú únikové cesty – spoločné chodby, schodiská, ako odkladací priestor pre uloženie nepotrebných vecí. Neustále upozorňujte vlastníkov bytov na nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z takéhoto konania. V prípade zadymenia priestoru je dôležité, aby unikajúca osoba nenarážala na prekážky alebo sa doslova nepotkýňala o veci, ktoré nemajú na únikovej ceste čo robiť. Situovaním rôznych predmetov, väčšinou horľavých, do únikovej komunikácie sa tiež zvyšuje požiarne riziko v priestore, ktorý by mal byť bez požiarneho rizika.

 

 

 

 

Späť na všeobecné oznamy