Projekty financované EÚ

Povinnosti nájomcov a návštevníkov cintorínov v obci

 

Nájomcovia a užívatelia hrobových miest nájdu všetky dôležité informácie o prevádzkovom poriadku pohrebísk vo VZN č. 3/2011 a v Dodatku k VZN č. D3/2011. Daný dokument určuje povinnosti nielen prevádzkovateľa pohrebiska na území obce Ladce a v časti Tunežice, ale aj povinnosti nájomcov hrobového miesta. Tie najdôležitejšie veci vyberáme a pre zvyšné odporúčame kliknúť na linky s číslom VZN.

 

 

 

Prevádzkovateľom oboch pohrebísk je Obec Ladce. Zabezpečuje aj údržbu pohrebiska a zelene. Pohrebisko je verejnosti prístupné neobmedzene.

 

 

Povinnosti nájomcu hrobového miesta


a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v riadnom stave, na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta, čistiť a udržiavať priestor 30 cm okolo celého obvodu hrobu; hrobové miesto a jeho bezprostredné okolie musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku,
f) realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe povolenia prevádzkovateľa pohrebiska a podľa jeho pokynov, pričom za stavebnú úpravu sa považuje: vybudovanie alebo oprava obruby, osadenie alebo oprava pomníka (t. j. náhrobného kameňa), náhrobnej dosky (t. j. platne), hrobového miesta, vybudovanie alebo oprava urnovej schránky, vybudovanie alebo oprava hrobky, v prípade nedodržania pokynov bude stavba na náklady nájomcu odstránená,
g) príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod.) osádzať tak, aby neohrozovali iných návštevníkov a okolité hrobové miesta,
h) dbať na to, aby sa pri vykonávaní stavebných úprav neodkladali časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo neopierali o príslušenstvo iných hrobov,
i) nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska začiatok stavebných úprav hrobového miesta 3 dni pred ich uskutočnením a ukončenie stavebných úprav do 3 dní po ich uskutočnení,
j) pri realizovaní stavebných úprav rešpektovať pokyny prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh použitého materiálu a vzťah k okolitým hrobovým miestam,
k) po ukončení stavebných úprav vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál a zeminu; stavebník zodpovedá za škody spôsobené na susedných hroboch a je povinný ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady so súhlasom vlastníka dotknutého hrobu a prevádzkovateľa pohrebiska,
l) pri realizácii stavebnej úpravy rešpektovať tvar a vonkajšie rozmery hrobového miesta a to nasledovne:

  • jednohrob dospelých 130 x 250 cm,
  • dvojhrob dospelých 220 x 250 cm,
  • trojhrob dospelých 310 x 250 cm,
  • hrob dieťaťa 120 x 180 cm,
  • urna 80 x 120 cm.

m) dodržať odstup medzi jednotlivými hrobovými miestami 30 cm,
n) dodržať požiadavku, aby predné a zadné hrany rámov boli v jednej línii s prednými a zadnými hranami susedných rámov.

 

 

 

Pohľad na cintorín v Ladcoch

 

 

 

 

Na pohrebisku je zakázané umiestňovať lavičky a podobné doplnkové zariadenia a vysádzať dreviny a kríky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

 

 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska

Návštevníci sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, chovať sa spôsobom odpovedajúcim piete miesta. Na pohrebisku sa zakazuje robiť hluk, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky, odhadzovať odpadky mimo vyznačeného priestoru, vodiť a voľne púšťať psov a iné zvieratá, jazdiť na bicykli, korčuliach, skateboarde a iných športových prostriedkoch. Motorové a iné vozidlá s výnimkou vozíkov invalidných občanov môžu na pohrebisko vchádzať a zdržovať sa tam len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Sviečky a kahance možno rozsvecovať tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými a fyzickými osobami v priestore pohrebiska a v objektoch pohrebiska.

 

 

Tlecia doba a hrobové miesta

Na pohrebiskách obce Ladce a časti Tunežice je stanovená tlecia doba najmenej 10 rokov. Hrobové miesta sa na pohrebiskách prideľujú do poradia s tým, že pokiaľ dôjde k uvoľneniu priestoru pre vznik hrobového miesta z dôvodu zrušenia pôvodného hrobového miesta, toto miesto bude pridelené prednostne.

 

 

 

Na pohrebiskách je možné odpady ukladať len na miesta na to určené

 

 

 

 

Odpad vzniknutý na pohrebisku

Na pohrebiskách je možné odpady ukladať len na miesta na to určené. Stavebný odpad, ktorý vznikne nájomcovi hrobového miesta z činnosti stavebnej úpravy hrobového miesta (budovania obruby, hrobky, atď.) je povinný odstrániť z pohrebiska na vlastné náklady.

 

 

Nedodržanie povinnosti nájomcu hrobového miesta sa považuje za priestupok a obec Ladce môže uložiť nájomcovi hrobového miesta pokutu do 663 €. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Problémom na pohrebisku sa vyhnete, ak budete dodržiavať povinnosti nájomcu hrobových miest, prípadne sa budete informovať o tom, čo je dovolené a čo nie.

 

 

Text: Ľubica Šedíková, pracovníčka Obecného úradu Ladce

 

 

 

 

Poplatky za hrobové miesto

 

 

Späť na dobré rady a články