V čistej studni viac vody, ako v špinavom mori.

Povinné čipovanie psov - postup a informácie

 

V zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, na základe § 19 ods. 8, 9 psy narodené do 31. 8. 2018 musia byť začipované do 31. 10. 2019, psy narodené po dátume 31. 8. 2019 musia byť začipované najneskôr do 12 týždňov veku.

 

 

 

Podľa § 19 ods. 8 je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. 10. 2019, vlastníkmi ktorých sú osoby v hmotnej núdzi alebo poberatelia minimálneho dôchodku, uhradí štát (postup pri uplatňovaní náhrady na konci stránky). Za nesplnenie tejto povinnosti orgán veterinárnej správy uloží v zmysle §48 ods.4/, písm.j pokutu od 300 eur do 800 eur. Je možné spojiť tento úkon s hromadným očkovaniam proti besnote, ktoré sa v obciach zvykne konať.

 

 

 

Psy narodené po dátume 31. 8. 2019 musia byť začipované najneskôr do 12 týždňov veku

 

 

 

 

Postup pri čipovaní psa, vlastníkom ktorého je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydáva tento postup pri uplatňovaní § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 184/2018 Z. z., ktorý stanovuje, že za trvalé označenie psa je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10,- €, ktorú u psov narodených do 31. 10. 2019 vlastníkom, ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

 

 

Vlastník psa – max.1 pes (príjemca pomoci v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku):
predloží súkromnému veterinárnemu lekárovi pred trvalým označením originál potvrdenia (s podpisom a odtlačkom pečiatky):
a) Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je príjemca pomoci v hmotnej núdzi (vzor tlačiva č. 1), alebo
b) Sociálnej poisťovne, že je poberateľom minimálneho dôchodku (vzor tlačiva č.2)
- dátum vydania potvrdenia nesmie byť pred dátumom 1. 9. 2018 a po dátume
24. 1. 2020.

 

 

Ak je poberateľom (príjemcom) oboch spomenutých štátnych podpôr, postačí predložiť iba jedno potvrdenie.

 

 

Súkromný veterinárny lekár
po predložení originálu potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Sociálnej poisťovne vykoná trvalé označenia psa transpondérom (mikročipom). Súkromný veterinárny lekár je povinný mať v držbe transpondér (mikročip), aby vedel zabezpečiť trvalé označenie psa v cene maximálne 10,- €.

 

 

1. Príjemca pomoci v hmotnej núdzi na účely zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Stav, že osoba je v hmotnej núdzi na účely § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 184/2018 Z. z. je potrebné preukázať potvrdením Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi.


2. Poberateľ minimálneho dôchodku - Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhoduje Sociálna poisťovňa v priebehu konania o priznaní dôchodku. Na účely trvalého označenia psa u osoby, ktorá je poberateľom minimálneho dôchodku je potrebné žiadať potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že osoba - vlastník zvieraťa je poberateľom minimálneho dôchodku.

 

 

 

 

Späť na dobré rady a články

 

Súbory na stiahnutie