Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

Odstraňovanie stromov v pásme elektrického vedenia

 

Ako je to s odstraňovaním stromov v elektrickom alebo pri elektrickom vedení? Dočítate sa v tomto článku a v dokumente v prílohe.

 

 

 

Upozornenie od SSE týkajúce sa odstraňovania stromov v pásme elektrického vedenia

Pre pochopenie výkonu zákonných oprávnení spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. pri odstraňovaní a/alebo okliešťovaní stromov v ochrannom pásme elektrického vedenia a lepšiu informovanosť vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú nadzemné elektrické vedenia poslúži priložený dokument v PDF.

 

 

V praxi sa dokument - Upozornenie týka situácií, v ktorých je/nie je SSE povinná oznámiť vlastníkovi odstraňovanie stromov (napríklad pri stave núdze, poruchy alebo ohrozenia života nie je povinnosť oznámiť odstránenie alebo oklieštenie stromu v ochrannom pásme vedenia majiteľovi pozemku). Ďalej sa dočítate, aké aktivity sú v pásme elektrického vedenia zakázané podľa zákona a čo sa stane v prípade porušenia zákona.

 

 

 

SSE nie je vždy povinná oznámiť vlastníkovi odstraňovanie stromov

 

 

 

 

Upozorňujeme občanov hlavne na tieto informácie:

 • V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané
  • zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
  • vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
  • vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
  • uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
  • vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
  • vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy,
  • vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

 


V prípade, že vlastník nebude rešpektovať pokyny týkajúce sa vstupu na pozemok a odstraňovania porastov v pásme vedenia, hrozí vlastníkovi pozemku okrem pokuty aj odňatie slobody až na 10 rokov!

 

Prečítajte si všetky pokyny a informácie od SSE - D, sú pre vás dôležité.

 

 

 

 

Späť na dobré rady a články

 

Súbory na stiahnutie