Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

Nástrahy vykurovacej sezóny a Desatoro správneho kuriča

 

Tohtoročná vykurovacia sezóna je už v plnom prúde a ako každý rok, tak aj v tomto roku znamená jej príchod aj zhoršenie kvality ovzdušia. Ako je tomu naozaj? Aké nástrahy so sebou prináša pre domácnosti a ich obyvateľov?

 

 

 

Na Slovensku je najvýznamnejším zdrojom tuhých častí vo vzduchu najmä vykurovanie domácností tuhým palivom

Zimné obdobie je charakteristické nízkymi teplotami, častým bezvetrím alebo inverziami, čo prispieva k nárastu koncentrácií rôznych znečisťujúcich látok v ovzduší nad bezpečné limity. Hoci sa kvalita ovzdušia naprieč Európou za posledné desaťročia zlepšila, problémy s vysokými hodnotami koncentrácií najmä prachových častíc PM stále pretrvávajú. Inak tomu nie je ani u nás na Slovensku. Zhoršenie kvality ovzdušia dosiahlo u nás takú mieru, že na začiatku tohto roka Európska komisia postúpila Súdnemu dvoru EÚ prípad Slovenska práve z dôvodu nedodržiavania limitných hodnôt pre tuhé častice PM10. Na Slovensku je ich najvýznamnejším zdrojom najmä vykurovanie domácností tuhým palivom. Takýto spôsob vykurovania využíva približne 350 000 slovenských domácností.

 

 

 

Pravidlá pre majiteľov kotlov, krbov a kachlí

Kotly, krby a kachle patria k tzv. malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, ktorých prevádzkovatelia, v našom prípade domácnosti a malí podnikatelia, sú podľa zákona o ovzduší povinní dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky ich prevádzkovania. Súhlas na umiestnenie, stavbu a užívanie týchto zariadení udeľuje obec ako miestny orgán ochrany ovzdušia. Domácnosti majú teda povinnosti pri inštalácii a uvedení vykurovacích zariadení do prevádzky, ale aj pri ich samotnom prevádzkovaní - výbere a používaní správneho paliva, kontrole a čistení technického stavu týchto zariadení a komínov. Toto v praxi bohužiaľ veľmi nefunguje. Dôvodom môže byť jednak neznalosť zákona, pohodlnosť ako aj názor, že miestny orgán ochrany ovzdušia, teda obec tieto povinnosti nekontroluje a neudeľuje ani sankcie za ich porušenie.

 

Ale ak napríklad namiesto predpísaného paliva spaľujeme komunálny odpad, mohli by sme na pokute za porušenie § 13 zákona o odpadoch prísť aj o 1 500 €. Dodržiavaním zákonných požiadaviek šetríme nielen svoje peniaze, ale chránime aj naše zdravie a zdravie nášho okolia. Používaním zastaraných kotlov, krbov, či kachlí, nevhodných palív ale aj nesprávnou technikou vykurovania a nedostatočnou starostlivosťou o zariadenia vypúšťame do ovzdušia množstvo znečisťujúcich látok, ktoré spôsobujú zhoršenie respiračných a srdcovocievnych ochorení, prípadne zvyšujú riziko vzniku nádorových ochorení. Čo je však nemenej dôležité, nesprávnym prístupom k vykurovaniu, zvyšujeme aj riziko vzniku požiarov v domácnostiach.

 

 

 

Vyhorenie sadzí patrí medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov

Podľa štatistiky Ministerstva vnútra SR (MV SR) patrí za obdobie rokov 2010 až 2020 vyhorenie sadzí s takmer 66 percentami (4 726 požiarov z celkového počtu 7 176 požiarov) medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov súvisiacich s vykurovacími spotrebičmi a komínmi. K zvýšenej tvorbe sadzí a dechtu v komíne dochádza predovšetkým pri spaľovaní tuhých palív najmä používaním nevhodného paliva, ako aj z dôvodu obmedzeného prívodu vzduchu či veľkým priemerom komína bez vyvložkovania. K ďalším príčinám vzniku požiarov v rodinných domoch patrí opotrebenie dymovodu, zamurovaná hrada v komíne, špára v komíne, úlet iskier z komína, technická porucha vykurovacieho spotrebiča, či nedodržanie bezpečných vzdialeností horľavých materiálov od konštrukcií vykurovacích telies, resp. komínov a dymovodov.

 

 

 

 

 

 

Nezabúdajme na údržbu!

Mnohým nešťastiam by sa dalo zabrániť jednoducho - pravidelnými kontrolami, údržbou a čistením vykurovacích zariadení a spalinovodov. Z vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z vyplýva povinnosť čistiť a kontrolovať komín počas prevádzky najmenej v týchto lehotách:

 

  • 1 x za 4 mesiace - komín s pripojenými spotrebičmi do 50 kW na tuhé alebo kvapalné palivá,
  • 1 x za 6 mesiacov - komín s pripojenými spotrebičmi do 50 kW na plynné palivá bez vložky,
  • 1 x za 12 mesiacov - komín s pripojenými spotrebičmi do 50 kW na plynné palivá s vložkou.

 

 

Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených vyššie. Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia rovnaké povinnosti.

 

Naviac je potrebné pripomenúť, že v prípade ak máte uzatvorené poistenie domácnosti a/alebo nehnuteľnosti proti požiaru, môže pri plnení poistnej udalosti poisťovňa pristúpiť ku kráteniu alebo nevyplateniu pri nezdokladovaní odbornej údržby a revízie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, dymovodov aj komínov.

 

 

Ďalšie informácie o tom ako správne vykurovať, vrátane legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa vykurovania v domácnostiach sa dozviete na: http://vykurovanie.enviroportal.sk/. Článok bol pripravený v rámci aktivít projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Viac informácií sa dozviete na: www.populair.sk

 

 

 

Text: manažérky kvality ovzdušia Petra Baďurová Renčová a Katarína Mičáková

 

 

 

 

Späť na dobré rady a články

 

Súbory na stiahnutie