Projekty financované EÚ

Mimoriadne opatrenia - šírenie afrického moru ošípaných

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy afrického moru ošípaných vydala opatrenia, ktoré je dôležité dodržiavať. Mimoriadne opatrenia platia od 3. 8. 2021 do odvolania. Vzťahujú sa na chovateľov ošípaných (aj drobnochov), veterinárov a užívateľov poľovných revírov. Viac v dokumente v prílohe.

 

 

 

Nariadenia:

 • Občanov, ktorí nemajú chovy registrované v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina /takzvané D-čkové farmy/ žiadame, aby tak urobili, či už priamo zaslali vypísané registračné tlačivo do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat Žilina /tlačivo si stiahnu na stránke plemenárskych služieb alebo kontaktovali RVPS Púchov/. Vzor tohto tlačiva obdržali aj vaše obecné a mestské úrady. V prípade nesplnenia povinnosti registrácie sa pristúpi k udeleniu sankcií, prípadne k utrateniu zvieraťa.
 • Zákaz skrmovania potravinových odpadov.
 • Vylúčiť kontakt medzi domácimi ošípanými s ošípanými z iných chovov a diviakmi.
 • Vylúčiť kontakt chovateľa so všetkými časťami jatočného tela diviakov.
 • Vlastník ošípanej by mala pri vstupe a výstupe z maštale prijať primerané biohygienické opatrenia /prezliekanie, prezúvanie, dezinfekčné rohože s aktívnym dezinfekčným prípravkom – chloramín, vápno/.
 • Žiadny kontakt s ošípanými v priebehu 48 hodín po loveckej činnosti/aktivitách.
 • Žiadne neoprávnené osoby nesmú vstúpiť do chovných priestorov, to isté platí aj pre dopravné prostriedky.
 • Dodržiavať povinnosť hlásenia domácej zakáľačky ošípanej na RVPS Púchov minimálne jeden pracovný deň vopred.
 • Nie je povolené držať v chove žiadne prasnice alebo kance používané na reprodukciu.
 • Maštale by mali byť zabezpečené proti vniknutiu iných zvierat /hlodavce, psy, mačky/.
 • Neodkladne informovať Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Púchov alebo súkromného veterinárneho lekára o každej zmene v správaní zvierat /napr. znížený príjem krmiva/ alebo poruchách zdravotného stavu /napr. zmeny farby kože, hnačka, zvracanie, celková slabosť/.

 

 

 

 

Späť na všeobecné oznamy