Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Máte doma žumpu? Ako vykonávať odvoz odpadových vôd?

 

Od marca 2018 nadobudla účinnosť novela „vodného zákona“ (zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách). Z hľadiska občanov je dôležitá zákonná úprava vypúšťania odpadových vôd.

 

 

 

Komunálne odpadové vody pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo podzemných vôd musia prejsť čistením. Komunálne odpadové vody občania z domácností odvádzajú a čistia: a) verejnou kanalizáciou, b) individuálnymi systémami - vodotesnými žumpami alebo malými čistiarňami odpadových vôd.

 

 

 

Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný:

  • zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd,
  • žiadať doklad o odvoze,
  • uschovávať doklad o odvoze minimálne 2 roky, nakoľko je povinný na výzvu predložiť doklad ku kontrole.

 

 

 

Vypúšťanie odpadovej vody má svoje pravidlá

 

 

 

 

Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu

Čiže taká osoba, ktorá má na túto činnosť živnostenské oprávnenie. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal.

 

 

Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

Občan je povinný na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa nového zákona od 15. septembra 2018, najviac za posledné 2 roky.

 

 

Táto novela doplnila aj zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorý sa dopĺňa takto:

  • Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady. Túto povinnosť je povinný splniť do 31. decembra 2021.

 

 

Text: Ing. Mgr. Monika Prekopová

 

 

 

 

Späť na dobré rady a články