Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

Kosenie zaburinených pozemkov

 

Mnohí občania sa pýtajú, či a na základe čoho sú povinní kosiť burinu na svojich pozemkoch, ktorý orgán kontroluje plnenie tejto povinnosti a čo hrozí za nesplnenie tejto povinnosti.

 

 

 

Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

 

 

 

Sme povinní predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch

 

 

 

 

Nedodržiavaním povinností sa vlastník alebo užívateľ dopúšťa porušenia zákona a hrozia sankcie. Vzhľadom na veľký počet pozemkov, kde burina dorastá do značných výšok, semenia sa na nej rastliny, ktorých výtrusy a semená sa šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky, je nutné odstraňovať tento nežiadúci stav. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré najmä našim najmenším a starším občanom môžu spôsobovať veľké zdravotné riziká. Medzi invazívne rastliny patria: ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia), pohánkovec (Fallopia), slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus), boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum), netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera), zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis) a zlatobyľ obrovská (S. gigantea), na ktoré sa vzťahujú prísne pravidlá pre zamedzovanie ich šírenia.

 

 

Aby sa zabránilo nežiadúcemu stavu, vlastníci a užívatelia poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona a realizovať opatrenia proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, (najmenej 2 krát do roka v termínoch apríl - jún a september), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

 

 

Kompetentnými orgánmi na ochranu poľnohospodárskej pôdy sú od 1. 10. 2013 okresné úrady, pozemkové a lesné odbory. Tieto sú vecne príslušné prejednávať priestupky a správne delikty a ukladať pokuty, príp. kontrolovať plnenia podmienok uložených v rozhodnutiach.

 

 

Priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy sa dopustí aj ten, kto:

  • Nezabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobil jej poškodenie,
  • spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku,
  • v rozpore so zákonom zabral a použil poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky účel,
  • spôsobil poškodenie poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami, a i.

 

 

Text: Ing. Mgr. Monika Prekopová

 

 

 

 

Späť na dobré rady a články