Projekty financované EÚ

Archív odpovedí 2016, 2015

 

Odpovedá starosta Ing. Jaroslav Koyš, prípadne kompetentný pracovník obecného úradu.

 

 

 

Otázka: Nestačia smetné nádoby

"Dobrý večer, chcem sa opýtať, prečo nám zobrali smetnú nádobu spred bytovky v Horných Ladcoch č. d. 454 ? Teraz máme len jednu, ale to nám nebude stačiť, nakoľko sa u nás vyberá raz za 2 týždne ... pokiaľ viem, dole sa vyberá každý týždeň pred bytovkami!!!"

 

Jana Králová, občianka

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, podľa platného VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce máme určený presný počet zberných nádob. Pre 40 osôb v bytovom dome sa určuje 1 ks 1100 l nádoby s vývozom 1x za týždeň. Vo Vašom prípade na bytovke č. 454 má trvalý pobyt 19 osôb z čoho vychádza, že máte nárok na 1 ks 1100 l nádoby s frekvenciou vývozu 1 x za 2 týždne. V blízkosti Vášho bytového domu sa nachádzajú farebné 1100 l nádoby na triedený odpad (plasty, sklo, papier a kovy). Pri vytriedení všetkých týchto komodít by sa mal komunálny odpad znižovať. Ďalej do komunálneho odpadu nepatrí biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie, konáre, odpad zo zeleniny a ovocia), ktorý musí byť od 01. 01. 2017 uložený do kompostéra alebo nádoby na zber biologicky rozložiteľného odpadu. S pozdravom Komisia pre životné prostredie."

 

Zuzana Malovcová Seidl, člen komisie pre životné prostredie

 


 

Otázka: Vývoz separovaného odpadu

"Pán starosta, chcem sa spýtať ako je to z vývozom separovaného odpadu. Kontajnery na papier a plasty na Cementárskej sú už aspoň 14 dní plné. Ešte pri "Homosile " bolo trochu miesta. Ako je to ďalej na Záhradnej som sa nebola dívať."

 

Zuzana Kušnierová

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, pani Kušnierová, vývoz plastov a papiera je nastavený tak, že každý mesiac sa vyvezú kontajnery. Frekvencia vývozu bola vypočítaná z množstiev plastu a odhadnuté množstvo papiera z minulých rokov. Tak sa nastavila zmluva z OZV (organizácia zodpovedných výrobcov) Envipackom a Mariusom Pedersenom. No už po 2 vývoze sme zistili, že je niečo zle. My tvrdíme, že potrebujeme zvýšiť u MP frekvenciu vývozu a Envipack vidí, že občania nestláčajú flaše a aj papier a v kontajneroch je "vzduch". No a teraz sa naťahujeme a hľadáme riešenie. Buď zmeníme OZV Envipack za inú OZV alebo sa dohodneme na kompromise. Zároveň však musíme ľuďom vysvetliť, že je potrebné stláčať PET flaše a aj ostatný plastový odpad, aby v kontajneroch bolo takýmto spôsobom čo najmenej voľného miesta.

 

 

Nikto nechce od občanov, aby sa hrabali v kontajneroch a ukladali papiere alebo plasty, ale veľakrát sa dá pri troche snahy stlačiť PET flašu alebo zatlačiť obalový igelit hlbšie do kontajnera. Podobne je to aj s kartónom, ktorý veľakrát zaberie v kontajnery veľa priestoru. Takýto obal je potrebne rozdeliť na menšie kusy a nie, aby celý obal z chladničky alebo televízora bol hodený do kontajnera. Potom sa kontajner rýchlo zaplní a pritom tam pri troche snahy môže byť ešte miesto pre odpad ďalších občanov."

 

S pozdravom

Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

Otázka: Dokonečnie cesty v Horných Ladcoch

"Chcem sa opýtať, kedy dokončia asfaltku v Horných Ladcoch okolo zastávky, lebo sa mi to zdá nedorobené ... a budeme mať aj asfaltku pred bytovkou č. 454 ? Ďakujem."

 

Jana Králová z Facebook.com/Obec Ladce

 

 

Odpoveď:

"Úsek okolo zastávky ako aj úsek od mostíka cez potok po dom pána Varčeka (smer "kúpalisko") je v pláne zaasfaltovať buď tento alebo začiatkom budúceho týždňa. Okrem týchto 2 úsekov budú zaasfaltované poškodené úseky ciest k pánovi Skybovi a k pani Gardoňovej. No najskôr musí spoločnosť Cesty Nitra, ktorá asfaltuje naše cesty dorobiť prácu v Žiline a následne dokončia tieto úseky. Samozrejme týmto opravy ciest v H. Ladcoch nekončia. Všetko však závisí od počasia. Ale chceme odvodniť úsek, ktorý najviac spôsobuje problémy so znečistením ciest. Je to štrková cesta (smer pani Molitorisová). Tento úsek musí ešte firma Prefastav pripraviť pre asfaltovanie. Je v pláne daný úsek zaasfaltovať až po dom pána Geletu. Okrem tohto úseku budeme dokončovať odvodnenie a úpravy okolia zaasfaltovaných plôch. Najťažší úsek je však od pani Galanskej a pani Rebrovej. V tomto úseku je potrebné vybudovať oporný múr ako aj odvodnenie daného úseku cesty."

 

S pozdravom

Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

Otázka: Prečíslovanie domov v obci

"Dobrý deň. Zaujíma ma akým spôsobom si obec predstavuje prečíslovanie domov. To si budú musieť všetci meniť doklady? A to si radšej ani nechcem predstaviť tie vybavovačky, čo sa týka firmy. Preplatí obec všetky náklady? A aký je vlastne dôvod tohoto nápadu? Ďakujem."

 

občan Ladiec

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, chcela by som dať vysvetlenie na Vašu otázku akým spôsobom si obec predstavuje prečíslovanie a aký je dôvod tohto "nápadu". Prečíslovanie musí urobiť obec z dôvodu prijatia nového zákona o Registri adries, ktorý je v platnosti od 01. 07. 2015.

 

 

Obec Ladce nemá správne číslovanie domov. Určite sa každý z občanov čuduje, prečo má v občianskom preukaze číslo domu napr. 120/120. Toto nie je v súlade so zákonom a obec to musí urobiť tak, ako je stanové zákonom. Preto sa musí robiť prečíslovanie domov.

 

 

Poslanci schválili jednoduchší variant:

 • prečíslujú sa iba Tunežice a časť Horných Ladciec (nakoľko tu je potrebné doplniť názvy ulíc) a jedna ulica v Ladcoch (novostavby Za kaštieľom),
 • a pridelia sa všetkým domom v obci nové orientačné čísla, tak ako majú správne byť. Súčasné názvy ulíc by zostali, tie by sa nemenili,
 • a tiež by zostali aj súpisné čísla v Ladcoch a Horných Ladcoch. Nové súpisné čísla by boli iba v Tunežiciach.

 

 

Občianske preukazy si musia občania dať urobiť nové (pri prečíslovaní z úradnej moci neplatia poplatok za vydanie nového OP). Občania, ktorým by sa menilo iba orientačné číslo by si nemuseli ihneď robiť nový OP ale až po skončení jeho platnosti. Ostatné doklady si musí následne občan vybaviť nové (kartička poistenca, ....). Prečíslovanie by sa týmto spôsobom dotklo cca 600 občanov z 2 200, ktorí vlastnia OP.

 

 

A na záver: prečíslovanie nie je "nápad" niekoho. Neustále meniace sa zákony prinášajú následne činnosti ktoré nie sú príjemné ani úradom, ale ani občanom. Keby mala obec číslovanie v poriadku určite by sme ho nemuseli robiť."

 

Ľubomíra Porubčanová, referentka OcÚ- matrika

 


 

Otázka: Likvidácia odpadu zo stavby

"Dobrý deň, p. starosta, pred časom som sa pýtal kde sa dá uložiť alebo zlikvidovať prebytočný materiál, ktorý zostal občanom po realizácii stavby verejného vodovodu a kanalizácie. Pravdepodobne ste boli zaneprázdnení, ale i tak by som Vás poprosil o skorú odpoveď, či už kladnú alebo zápornú. Ďakujem."

 

zodpovedný občan

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, prebytočný materiál z výkopových prác pri realizácii prípojok verejného vodovodu a kanalizácie môžete “zlikvidovať” nasledovným spôsobom. Zavoláte na obecný úrad pani Šedíkovej na telefónne číslo 042/32 142 06 alebo na 0902 967 572. Tá následne naplánuje pre pracovníkov obce prácu tak, že Vám pristavia multikáru alebo vlečku s traktorom. Na túto vlečku dáte materiál, ktorý Vám ostal a my Vám ho odvezieme. Cena za uloženie takéhoto materiálu je 0,015 € za 1 kg. T.z. že za jednu multikáru zaplatíte cca 20 €. Cena za dopravu je nasledovná a to multikáru 0,49 €/ km a 4,40 € / h mzda šoféra. Cena za traktor 8,63 €/ Mth a 4,40 €/h mzda šoféra."

 

S pozdravom

Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

Otázka: Detské ihrisko a kanalizácia v Tunežiciach

"Dobrý deň, pán starosta. Máme otázku ohľadom Tunežíc: Kedy sa dokončí detské ihrisko, lebo asi Tunežice k Ladcom nepatria. Všetko sa robí len v Ladcoch. Kedy bude kanalizácia a vodovod na ulici Tajovského a kedy sa odstráni stĺp v strede cesty?"

 

občan Tunežíc

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, neviem prečo máte pocit, že v Ladcoch sa všetko robí a v Tunežiciach nič? Prečo sa stále cítite ukrivdení? Prídite na obecný úrad či už na obecné zastupiteľstvo alebo počas úradných hodín a opýtajte sa na veci, ktoré Vás zaujímajú. Neobviňujte nás anonymne ale ukážte, čo sa urobilo v Ladcoch a u Vás nie?

 

 

Tunežice sú súčasťou Ladiec a spolu s obecným zastupiteľstvom pripravujeme projekty na zveľadenie oboch častí našej obce. Tento rok sme sa zamerali na obnovu zničených komunikácii po výstavbe kanalizácie. Podobne pripravujeme na rok 2017 opravu chodníkov v Ladcoch a Tunežiciach. Projektuje sa ihrisko v Tunežiciach tak, aby bolo oplotené, slúžilo širokej verejnosti od našich najmenších až po dospievajúcu mládež. Sú sťažnosti na brezy, na ktoré sú občania bývajúci v blízkosti ihriska alergickí. Preto súčasťou projektu sú sadové úpravy tohto priestoru, ktoré zahŕňajú výrub stromov a náhradnú výsadbu. To všetko potrebuje čas. Pozrite si návrh rozpočtu, kde sú naplánované finančné prostriedky na túto akciu. Viem, že boli sťažnosti zo strany občanov Tunežíc na plochu, ktorú sme začali stavať v areáli Osvetovej besedy. Možno aj Vy máte pocit, že sme Vám tam dali nejaký "odpad", ktorý nikto nechcel. No verte mi, že tá plocha s umelou trávou ešte nie je dokončená a v budúcnosti bude slúžiť na športové vyžitie občanov Tunežíc.

 

 

Kedy bude kanalizácia a vodovod na Tajovského ulici? Prečo sa neopýtate aj na ostatné ulice? Napr. na cestu do Podhoria alebo na ulicu s novými domami za kaštieľom? Tam tiež nie je kanalizácia! Projekt odkanalizovania našej obce pripravovala Považská vodárenská spoločnosť niekoľko rokov pred zahájením samotnej stavby. Prečo ste nenamietali už počas projektovania, že nebudete mať odkanalizovanú ulicu?! Mnohí sú nahnevaní. Právom. Preto opäť pripravujeme projekty tak, aby sme veci zlepšili.

 

 

Projekt na odkanalizovanie Tajovského ulice máme. No je tam potrebné vybudovať prečerpávaciu stanicu. Druhé riešenie sa pripravuje. To sa pripravuje z dôvodu, že zo strany majiteľov pozemkov prejavili záujem o výstavbu nových domov v danej lokalite. Preto sa toto územie zahrnulo do úpravy územného plánu a v budúcnosti sa dané pozemky môžu stať stavebnými. Preto sa projektuje trasa kanalizácie, ktorá by prechádzala cez Tajovského ulicu a na konci ulice by smerovala k prečerpávacej stanici pri starom družstve. Takto budú mať šancu vlastníci pozemkov postaviť v danom území domy a napojiť sa na inžinierske siete (minimálne kanalizáciu). Verím, že takýmto spôsobom zatraktívnime dané územie a občania Tunežíc budú mať pozemky na stavbu rodinných domov. Následne by sme zvolali na obecnom úrade stretnutie s obyvateľmi Tajovského ulice, aby sa vyjadrili, ktorú variantu si vyberú. Každá budeme mať svoje ALE. Len teraz Vám neviem povedať aké.

 

 

Stĺp v strede cesty? Tento problém bol ako bod obecného zastupiteľstva preberaný už niekoľkokrát. Nebudem opisovať vyjadrenia SSE-distribúcie a strácať čas nad prázdymi vyjadreniami a vlastne len naťahovaním času. Skrátim to na stav, ako je to teraz. Obecný úrad musel dať urobiť projektovú dokumentáciu prekládky daného stĺpa, ktorú muselo schváliť niekoľko oddelení v SSE- distribúcii. Po celom tom "kolotoči", ktorý už je vo finálnej fáze a projektová dokumentáciu bude (verím, že bude) do konca roka vydaná, nasleduje zaslanie danej dokumentácie na SSE-distribúciu, ktorá vyhlási verejnú súťaž na dodávateľa danej prekládky stĺpa. Faktúru za práce zašle obci na preplatenie. Takéto sú predpisy a postupy SSE-distribúcie. Samozrejme, súčasne bude prebiehať stavebné konanie. Preto budeme radi, ak do konca roka 2017 bude daný stĺp premiestnený. Samozrejme pri prekládke daného stĺpa uvažujeme pre budúcnosť aj s napojením nových potenciálnych obyvateľov danej časti a preto bude na konci ulice počítané s rozšírením pre ďalšie elektrické prípojky."

 

S pozdravom

Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

Otázka: Problémy v Tunežiciach

"Dobrý deň. Ďakujem za predošlé odpovede a chcela by som ohľadne toho kosenia. Samozrejme to nie je problém kosiť aj obecne, len mňa teda zaujal a zaujímal ten počet tých kosení. Že sa kosí 7 - 9 krát. Ono v Tunežiciach sa kosí maximálne 3 krát. Potom tie brezy. Ja tiež milujem zeleň, ale tých briez je naozaj veľa a je tu skutočne neporiadok. Ak by ste nám dal to povolenie, my by sme to aj sami vyrúbali a nasadili ihličnany. A opýtam sa tá besiedka. Nájdu sa nejaké peniaze na jej opravu? Myslím, že aj Tunežičania si zaslúžia niečo pekné. Či nie? A posledné. Prosím Vás, to ihrisko v Tunežiciach to myslíte toto vážne? Niekde vyhodia staré tzv. koberce, tam si kúpia nové a našim deťom sem dáte taký doslova hnus. Prepáčte, ale čo sme nejaký odpad? A je koniec júla, budú ešte preliezky? Alebo čakáte až niekde nejaké vyhodia a dajú sa našim deťom? Prepáčte, že to takto píšem, ale takto to bolo vždy. Keď sa niečo v Tunežiciach chcelo, nič nové sa sem nedalo. Len staré a inde sa kúpilo nové. Ja nehovorím, že sa nesnažíte, ste fajn a dá sa s Vami hovoriť, ale toto s tým ihriskom ste zabil. Ďakujem a nehnevajte sa."

 

občianka Tunežíc

 

 

Odpoveď:

"Stále Vás trápia stromy v areáli osvetovej besedy. Naša obec vzhľadom na cementáreň, ktorá je zdrojom zvýšenej prašnosti potrebuje zeleň. Čím viac stromov, tým je viac prachu zachyteného stromami, viac tieňa a slnko „nerozpaľuje“ betónové a asfaltové plochy. Teplota sa v okolí našich domov tak zbytočne nezvyšuje a „neničí“ nás teplo v letných mesiacoch.

 

 

Okrem toho by ste mali vedieť, že každý strom pohltí za rok až 4 kilogramy oxidu uhličitého a denne vyprodukuje 180 litrov kyslíka. Človek denne v pokoji spotrebuje až 360 l kyslíka. Na to, aby mohol denne dýchať, teda potrebuje 2 stromy. V prípade, že vyvíja nejakú činnosť, potrebuje tých stromov ešte viac. Preto chceme udržať v našej obci čo najviac stromov. Výruby sa snažíme obmedziť len na život a majetok ohrozujúce jedince.

 

 

U ihličnatých stromov je problém plytký koreňový systém, ktorý môže spôsobiť vyvrátenie stromu pri silných nárazových vetroch. A tým pádom hrozí ohrozenie na majetku a živote občanov. Z toho dôvodu sa dnes už neodporúča výsadba ihličnatých stromov v obývaných častiach miest a obcí.

 

 

Oprava osvetovej besedy v Tunežiciach je v pláne. Podobne ako aj jej napojenie na kanalizáciu a vodovod. Fasádna farba je už zakúpená. No musíme si určiť priority. Poslanci chcú, aby sa najskôr opravili miestne komunikácie. Preto smerujeme naše investície v súčasnej dobe hlavne tam. Po skončení výberového konania sa začne s opravou cesty k základnej škole a preto niektoré práce, podľa Vás dôležitejšie, momentálne stoja. Verím však, že sa ku ním dostaneme. Aby sme znížili finančnú náročnosť opráv miestnych komunikácii, snažíme sa niektoré práce urobiť vlastnými pracovníkmi. Nie je to preto také rýchle ako pri zadaní práce nejakej firme. Pretože okrem týchto prác je potrebné zabezpečiť mnoho drobných, pre obyvateľov neviditeľných prác.

 

 

Veľa otázok a pochybnosti sú smerované na pripravované detské ihrisko v Tunežiciach. Rozpočet, ktorý sme tvorili v minulom roku počítal s investíciou 6000 € na opravu detského ihriska. Každé detské ihrisko by malo byť bezpečné hlavne pre tých najmenšich. Preto sme uvažovali s nákupom gumených kociek, ktoré sa mali umiestniť pod a okolo detských preliezačiek. Vyskytla sa nám príležitosť získať umelú trávu, ktorá bola na tenisových kurtoch v B. Slatinách. Vďaka Doprastavu, ktorý poskytol materiál a našich pracovníkov sme vybudovali spevnenú plochu. Považská cementáreň nám poskytla umelú trávu. Starú ale použiteľnú. Plocha ešte nie je dorobená. "Staré koberce" sa musia vyrovnať, zarezať a zlepiť dohromady a nakoniec osadiť preliezačky. V pláne je dorobiť ihrisko do konca roka. Verím, že k spokojnosti všetkých občanov Tunežíc.

 

 

Bohužiaľ, všetci sme v poslednom období netrpezliví. Všetko chceme hneď a niekedy si neuvedomujeme, že veci potrebujú čas. Nie na to, aby sa na ne zabudlo, ale aby sa naplánovali, pripravili a nakoniec zrealizovali. Ak máte pochybnosti v tom, čo a ako sa robí, prídite na obecné zastupiteľstvo vyjadriť svoj názor a presvedčte poslancov aby nasmerovali investície tam, kam požadujete. Oni sú tí, ktorí rozhodujú čo sa má urobiť a kde. No len do výšky rozpočtu. :("

 

S pozdravom

Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

Otázka: Polievanie ulíc

"Kedy konečne sa začnú polievať ulice? Po výkopoch je všade kopec prachu. Nestačí to, že si ničíme autá na jamách, ktoré všade pozostávali, musíme ešte dýchať aj ten prach? To nikoho netrápi, že to ničí ľuďom zdravie? A aký má význam keď sa aj raz za čas ulice polejú ale je to až večer? Už by sa mal niekto k tomu vyjadriť a zariadiť aby tie ulice boli poliate, keď nezaprší. Týka sa to hlavne ulíc: Vážska, P. Koyša, Kollára a Kukučína."

 

Katka Mareková

 

 

Odpoveď:

"Budúci týždeň mám prísľub stretnutia so všetkými zúčastneným na stavbe kanalizácie a budeme dohadovať ďalšie kroky pri výstavbe (dostavbe) kanalizácie. Verím, že sa dohodneme hlavne k spokojnosti všetkým občanom."

 

S pozdravom

Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

Otázka: Záhradná ulica

"Ulica Záhradná - pýtam sa.. dokedy?? si budem na svojich autách ničiť podvozky, keď nikdo z kompetentných s tým nič nerobí.."

 

Martin Šepták

 

 

Odpoveď:

"Martin, kompetentných myslíš obecný úrad? Otázka kanalizácie je mojim denným programom. Tí, ktorí ju už majú urobenú, nadávajú ako to robia a tí, čo ju nebudú mať, tak nadávajú, že aj oni ju chcú. No tam, kde je kanalizácia položená, je podľa zmluvy dohodnuté, že ryha bude zaasfaltovaná po 6 mesiacoch. Dôvod je "sadanie" materiálu v zásypoch. To je dôvod prečo ulice stále vyzerajú tak, ako vyzerajú. Zo strany realizátora stavby je prisľúbené provizórne zaasfaltovanie hlavnej cesty v krátkej dobe. Oprava ulíc bude závisieť od toho, ako chceme aby vyzerali ulice. Ale to je na dlhšie rozprávanie. Predo sa však robia geometrické zamerania ulíc. Pozývam Vás všetkých ku mne a môžeme sa o uliciach podrobnejšie porozprávať."

 

S pozdravom

Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

Otázka: Kaštieľ pre utečencov

"Čo je pravdy na tom, že by sa mal dať do poriadku kaštieľ a dať sa potom k dispozícii pre utečencov a podobných? Dúfam, že to nie je pravda. Ak by sa konečne dal do poriadku, nech slúži napríklad starým občanom a podobne, teda domácim a ľuďom z okolia."

 

Ľubica Mikušková

 

 

Odpoveď:

"Áno, táto správa sa šíri pomaly po Ladcoch. Bohužiaľ, aj táto téma prišla na rad pri debate s provinciálom Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Verím však, že zvíťazí zdravý rozum."

 

S pozdravom

Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

Otázka: Cena predaných parciel

"Tu, strana 7 bod 13. a tu strana 8 bod 12. (otázka obsahovala linky, ktoré už nie sú aktuálne, pozn. admina) … sa predávajú dve parcely o celkovej výmere 2635 m2. Ako dôvod predaja je sprístupnenie vstupu na pozemky pána Poliaka. Nevadí ani tak to, že prístup na pozemok mal už aj predtým, ale skôr ta cena (10 000 €, cize 3,8 € za m2). Tak by som sa chcel spýtať, ako ste sa k tej cene dopracovali. Ďakujem."

 

Ľuboš Turza

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, pán Turza, cena bola stanovená nasledovne. Pozemok č. KN E 469/5 20 €/m2 vzhľadom na to, že je v intraviláne a aj podľa územného plánu tam môže byť stavebný pozemok. Druhý pozemok KN E 469/501 leží v extreviláne a cena je stanovená na 0,3 €/m2. Tieto ceny sú úradne stanovené už niekoľko rokov. Ale bližšie informácie môžete dostať osobne u pani Suchárovej."

 

S pozdravom

Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

Otázka č. 1: Prepadliská pri kanalizácii

"Dnes po búrke zostali na ulici Jána Kollára, pri kanalizačnych šachtách veľké prepadliská... Bolo by dobre to tam dosypať, kým sa tam nestane dajaké neštastie... Ďakujem."

 

Andrea Mičianová

 

 

Odpoveď č. 1:

"Ďakujem za upozornenie. Už to riešime a verím, že to bude dnes už v poriadku."

 

S pozdravom

Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

Otázka č. 2: Prepadliská pri kanalizácii

"No nehnevajte sa, neviem, kto to robil, ale je to odfláknuté a je tam jama a o pár dní tam bude aj diera."

 

Andrea Mičianová

 

 

Odpoveď č. 2:

"Nehnevám sa. Vlastne áno, ale na tých čo to mali opraviť. Opäť som im volal a žiadal som ich, aby to aj zhutnili valcom. Verím, že tentokrát to už urobia lepšie. Aj keď úprimne - neverím, že to vydrží dlhšiu dobu."

 

S pozdravom

Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

Otázka: Tajovského ulica bez kanalizácie a vodovodu

"Pán starosta, je pravda, že kanalizácia a vodovod nebude dotiahnutý na ulicu Tajovského v Tunežiciach ?"

 

Jozef Šatka

 

 

Odpoveď:

"Áno, je to pravda. S danou ulicou sa v projekte nepočíta. Obec (bývalý starosta) dala danú ulicu naprojektovať spolu s ulicou za IBV a ulicou do Podhoria. Pri jednaniach s PVS Pov. Bystrica nám dali šancu, že v prípade platného stavebného povolenia môže Váhostav dorobiť dané úseky, ale ja som pesimista. Preto nič nechcem sľubovať, ale budeme sa snažiť v čo najkatšom čase získať stavebné povolenie a budeme čakať na reakciu PVS."

 

S pozdravom

Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

Otázka: Parkovisko pri novej bytovke

"Takmer nová bytovka v Ladcoch a parkovisko za ňou vyzerá už takmer vyše roka takto. Zámková dlažba povytrhaná alebo prepadnútá. Nie je to tak trochu hanba, aby nová stavba vyzerala takto? Ostuda!"

 

občan

 

 

Odpoveď:

"Parkovisko je už opravené."

 

S pozdravom

Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

Otázka: Fušerská práca na kanalizácii

"Aké kroky podnikáte voči dodávateľom stavby kanalizácie a ich fušerskej práci?"

 

Ivana Mrvová

 

 

Odpoveď:

"Zaslal som pani Ing. Ománikovej, vedúcej stavby, oficiálnu výzvu k náprave všetkých škôd, ktoré napáchala spoločnosť Váhostav so svojimi subdodávateľmi. Vyzval som ich k nasledovnému:

 

 

 1. Zaslanie harmonogramu prác v obci Ladce a Tunežice.
 2. Každé jedno stavenisko bude riadne označené! Stavenisko znamená aj rozkopané a nezaasfaltované úseky hlavnej cesty. Požadujem označenia: znížená rýchlosť 30km/hod, na ceste sa pracuje a zúžená vozovka!
 3. Okamžite vymeniť vrchnú vrstvu v ryhe na Kukučínovej ulici za suchý kameň, uvalcovať ho a udržiavať ulicu čistú!
 4. Vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá bude každý deň prechádzať po všetkých uliciach v obci, ktoré boli poškodené budovaním kanalizácie a opravovať diery. Opravovať znamená zasypať a zavalcovať valcom! Nie zasypať a nechať tak!
 5. Okolo každého staveniska udržiavať čistotu a odísť zo staveniska až vtedy, keď je stavenisko riadne označené, zabezpečené a jeho okolie čisté! Nie po dokončení úseku, ale každý deň.
 6. Každú ulicu, ktorú ste doteraz rozkopali a nevrátili do pôvodného stavu, odovzdáte protokolárne na obec, s popisom, čo všetko po ukončení stavby opravíte!
 7. Každú ulicu, ktorú budete chcieť znovu rozkopať, prídete oznámiť! A začnete až vtedy, keď spoločnosť, ktorá chce začať ďalšiu rozkopávku, dokončí a upraví okolie stavby, ktoré pred tým robila! My budeme rozhodovať, či bude pokračovať alebo nie!
 8. Udržiavať čistotu na uliciach pomocou zametacieho vozidla.

 

 

Zároveň som dal ultimátum, že v prípade, že do 05. 03. 2015 do 12. hodiny nedajú k tomuto listu stanovisko, v ktorom sa nielen že zaviažu, ale začnú aj dané body napĺňať, pozveme do našej obce televíziu, ktorá ukáže celému Slovensku ich organizačné a pracovné schopnosti."

 

S pozdravom

Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

Otázka: Zasypávanie dier na uliciach

"Neskutočné, čo robia s tými cestami... keď som videla aký veľký makadam dávaju na cestu skoro som odpadla, veď je to ako tankodrom.... sakra, príde mi to, akoby to robili fušeri ... neviem prečo nezasypávajú asfaltový recyklát? Nebolo by toľko blata...."

 

Andrea Mičianová

 

 

Odpoveď:

"Pani Mičianová, nie je pravda, že nikto nič nerobí. Neunavuje to len Vás, ale každého kto tu žije. Ten "veľký" makadam som im poskytol ja z dôvodu, aby tam nesypali drobný kameň s hlinou, ktorý robí ulice také aká je Kukučínova (ku kanálu). Je pravda, že tí fušeri ho mali zavalcovať a zarovnať s cestou. Teraz sa tam nedá chodiť. Vo štvrtok večer som obec prechádzal s vedúcou stavby pani Ing. Ománikovou a prisľúbila nápravu všetkých komunikácii. Priznám sa, že jej neverím a podnikám kroky, aby sa nezodpovedala len Vám, ale cez televíznu obrazovku celému Slovensku aj so svojou úžasnou firmou Váhostav. Zároveň som pani Ing. Ománikovej zaslal oficiálnu výzvu k náprave všetkých škôd, ktoré napáchala spoločnosť Váhostav so svojimi subdodávateľmi."

 

S pozdravom

Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

Otázka: Stav našich ciest

"Mám taký pocit, že už dlhšie žijem v osade s poľnými cestičkami. Je nejaká reálna šanca, že by sa stav našich ciest v dedine mohol nejako zmeniť? Či jednoducho čakáme na krásne slnečné počasie?"

 

Janka Koyšová

 

 

Odpoveď:

"Súhlasím, že stav našich komunikácii je v žalostnom stave. Výber dodávateľa bol nešťastný. Samotný termín zahájenia výstavby bol nešťastný. A pri tom všetkom nepraje výstavbe a hlavne nám občanom počasie. Pri mraze sa dalo aspoň po komunikáciach chodiť, no v súčasnej dobe je to zmes blata a vody. Pri jednaní na dopravnom inšpektoráte v Trenčíne mi dali jasnú odpoveď, že oni tiež nesúhlasili s výstavbou počas zimných mesiacov. Ale termín ukončenia výstavby je jasný! December 2015. Preto sa dodávateľ stavby snaží stavbu dokončiť v termíne, ktorý je pre neho záväzný. V opačnom prípade by stavbu musela dokončiť Považská vodárenska spoločnosť, ktorá je investorom stavby z peňazí, ktoré by si musela niekde požičať a následne splácať. No splácali by sme to hlavne my občania, ktorí by sme boli napojení na verejný vodovod a kanalizáciu. Preto sa obraciam so sťažnosťami na priebeh výstavby na zástupcu investora, stavebný dozor, aby viac dohliadal na čistotu komunikácii a technologický postup zásypov po položení potrubí. Komunikujeme aj s vedúcimi jednotlivých pracovných skupín.

 

 

No ako aj Vy, ani my nie sme spokojní s priebehom a odstraňovaním našich pripomienok k nedostatkom. Mám sľubovať čo neviem splniť? Že už bude všetko v poriadku? To nechcem. Z našej obce sa stalo jedno veľké stavenisko. To je fakt, ktorý musíme prijať a s tým súvisí aj stav našich komunikácii. No verím, že po skončení výstavby 2016, obecné zastupiteľstvo odsúhlasí opravu komunikácii v nasledujúcom roku."

 

S pozdravom

Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 

 

Aj vaše otázky môžu byť zodpovedané! Stačí využiť kontaktný formulár, prípadne adresovať otázku na admin@ladce.sk. Odporúčame tiež sledovať Facebook LADCE a webstránku www.ladce.sk.

 

 

 

 

Archív odpovedí