Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Platné všeobecne záväzné nariadenia

 

ČÍSLO VZN

NÁZOV VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

DÁTUM SCHVÁLENIA

DÁTUM ÚČINNOSTI

2/2018

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Ladce podľa miestnych podmienok

14. 06. 2018

01. 07. 2018

1/2018

VZN ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

15. 02. 2018

01. 04. 2018

2/2017

O pohybe psov na území obce Ladce

16. 03. 2017

01. 04. 2017

1/2017

O umiestňovaní volebných plagátov

16. 03. 2017

01. 04. 2017

10/2016

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

16. 12. 2016

01. 01. 2017

9/2016

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce

16. 12. 2016

01. 01. 2017

8/2016

O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce

15. 12. 2016

01. 01. 2017

7/2016

Dodatok k VZN 5/2005 - Zmena Územného plánu obce Ladce

10. 11. 2016

26. 11. 2016

6/2016

O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ladce

20. 10. 2016

20. 10. 2016

5/2016

O prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomnom bytovom dome v obci Ladce

14. 07. 2016

01. 08. 2016

2/2016

O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

20. 05. 2016

04. 06. 2016

8/2015

O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

10. 12. 2015

01. 01. 2016

6/2015

O miestnej dani za ubytovanie

10. 09. 2015

26. 09. 2015

2/2015

O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou na území obce Ladce

16. 04. 2015

06. 05. 2015

1/2015

O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

12. 03. 2015

09. 04. 2015

D3/2014

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2014

21. 05. 2015

06. 06. 2015

3/2014

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ladce

15. 12. 2014

01. 01. 2015

1/2013

Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytovom dome 16BJ obstaranom s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

28. 02. 2013

16. 03. 2013

D3/2011

Dodatok č. 1 k VZN 3/2011

21. 05. 2015

01. 01. 2016

3/2011

O prevádzkovom poriadku pohrebiska

16. 11. 2011

02. 12. 2011

2/2010

VZN ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácií miestneho referenda

30. 06. 2010

15. 07. 2010

2/2006

O premávke na pozemných komunikáciách na území obce Ladce

25. 10. 2006

15. 11. 2006