Špinavý nie je vždy zlo, čistý nie je vždy dobro.

Platné všeobecne záväzné nariadenia

 

ČÍSLO VZN NÁZOV VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

DÁTUM SCHVÁLENIA

DÁTUM ÚČINNOSTI

10/2016

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

16. 12. 2016

1. 1. 2017

9/2016

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce

16. 12. 2016

1. 1. 2017

8/2016 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce 15. 12. 2016 1. 1. 2017
7/2016 Dodatok k VZN 5/2005 - Zmena Územného plánu obce Ladce 10. 11. 2016 26. 11. 2016
6/2016 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ladce 20. 10. 2016 20. 10. 2016
5/2016 O prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomnom bytovom dome v obci Ladce 14. 7. 2016 1. 8. 2016
4/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce 14. 6. 2016 1. 7. 2016
3/2016 VZN, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia 20. 5. 2016 4. 6. 2016
2/2016 O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 20. 5. 2016 4. 6. 2016
10/2015 O umiestňovaní volebných plagátov 10. 12. 2015 29. 12. 2015
9/2015 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 10. 12. 2015 01. 01. 2016
8/2015 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby  10. 12. 2015 01. 01. 2016
6/2015  O miestnej dani za ubytovanie 10. 09. 2015 26.09. 2015
5/2015 O prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomnom bytovom dome v obci Ladce 10. 09. 2015 26.09. 2015
3/2015 O držaní psov na území obce Ladce 16. 04. 2015 06. 05. 2015
2/2015 O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podniakteľov, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou na území obce Ladce 16. 04. 2015 06. 05. 2015
1/2015 O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 12. 03. 2015 09. 04. 2015
D3/2014 Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2014 21. 05. 2015 06. 06. 2015
3/2014 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ladce 15. 12. 2014 01. 01. 2015
1/2014 O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp v obci Ladce podľa miestnych podmienok 31. 07. 2014 16. 08. 2014
1/2013 Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytovom dome 16BJ obstaranom s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania  28. 02. 2013 16. 03. 2013
D3/2011 Dodatok č. 1 k VZN 3/2011 21. 05. 2015 01. 01. 2016
3/2011 O prevádzkovom poriadku pohrebiska 16. 11. 2011 02. 12. 2011
2/2010 VZN ktorým sa ustanovujú podrobosti o organizácií miestneho referenda 30. 06. 2010 15. 07. 2010
2/2006

O premávke na pozemých komunikáciách na území obce Ladce

25. 10. 2006

15. 11. 2006

1/2017

O umiestňovaní volebných plagátov

16. 3. 2017 1. 4. 2017
2/2017

O pohybe psov na území obce Ladce

16. 3. 2017 1. 4. 2017
3/2017

ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

17. 3.  2017 1. 4. 2017