Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Archív všeobecne záväzných nariadení

ČÍSLO VZN NÁZOV VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

DÁTUM SCHVÁLENIA

DÁTUM ÚČINNOSTI

DÁTUM ZRUŠENIA

1/2004 O určení školského obvodu v obci Ladce 25. 02. 2004 12. 03. 2004 6. 4. 2016
2/2005 ÚPN  21. 9. 2005 6. 10. 2005 25.11.2016
2/2007 O podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 12. 12. 2007 28. 12. 2007 2009
1/2009

O podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania

07. 01. 2009

23. 01. 2009

26. 9. 2015
2/2009

O úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu

25. 03. 2009 10. 04. 2009  
1/2012 VZN pre zabezpečenie volebnej kampane volieb do NR SR 25. 01. 2012 10. 02. 2012 29. 12. 2015
D1/2012 Dodatok VZN 2/2009 - O úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu 22. 05. 2012 01. 07. 2012 1. 1. 2016
2/2014 O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt tieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady  v školskej jedálni 31. 07. 2014 01. 09. 2014 6. 4. 2016
4/2014 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 15. 12. 2014 01. 01. 2015 26. 9. 2014
4/2015 O určení výšky dotácie na pevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školského zariadenia a na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy v územnej pôsobnosti obce Ladce a na dieťa, žiaka navštevujúcie centrum voľného času mimo územnej pôsobnosti obce Ladce 18. 06. 2015 01. 08. 2015 6. 4. 2016
 7/2015  O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  10. 09. 2015    26.09. 2015 1. 1. 2016
1/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce. 18. 5. 2016 04. 06. 2016 31. 12. 2016