Ak búrame dom, nezabudnime vyjsť z neho von.
Starostovský guláš a držková
Starostovský guláš a držková
9. 12. od 17. 00 hod. pred KD v Ladcoch
Adventný koncert
Adventný koncert
9. 12. 2017 o 16.30 hod. v kostole
Obec mojimi očami 2017
Obec mojimi očami 2017
I. ročník foto-video súťaže o Ladcoch
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Kultúrny dom v Ladcoch - história
Ladce dnes
Ladce dnes
Aktuálne fotky z udalostí
11.12.2017
Od 12.12. až do štvrtku 14.12. v čase od 8:00 do 15:30 hod., bude z dôvodu vŕtacích prác na opornom múre pri dome p. č. 498 pani Rebrovej obmedzená premávka a nebude možné z tohto dôvodu danou komunikáciou v tomto mieste prejsť.
05.11.2017
Starostovský guláš a Adventný koncert sa konajú už túto sobotu 9. 12. Pozrite si pozvánky.
06.12.2017
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude o 17,00 hod. dňa 14. decembra 2017 (štvrtok) v obradnej miestnosti obecného úradu.
10.11.2017
Prerušená dodávka el. energie bude dňa 14. 12. Časy vypnutia a čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe.
06.12.2017
Obec Ladce upovedomuje o začatí konania vo veci žiadosti Detský domov, M. Nešpora 104/16, 019 01 Ilava o výrub 1 ks dreviny – Breza.
07.12.2017
Prvý ročník novej tradície v škôlke si môžete pozrieť na fotkách.
05.12.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ladce na 1. polrok 2018 je zverejnený na webe.
07.12.2017
Mikuláš neobišiel ani našu škôlku a 6. decembra 2017 k nám zavítal aj s čertom a s anjelikom.
04.12.2017
Obec Ladce vydáva stavebné povolenie pre stavbu "Rodinný dom a účelová komunikácia", pre J. Šedíka, Ladce a pre "Prístrešok pre pelety", pre spoločnosť WILI HOLDING, a.s.
30.11.2017
Témy: Osvetlenie a chodníky v Tunežiciach, Ulica Záhradná, popolnice v obci a parkovanie pred obchodom. Prečítajte si odpovede starostu.
22.11.2017
Vzhľadom k zvýšeniu triedeného zberu a následného zníženia komunálneho odpadu a nákladov na jeho likvidáciu Komisia pre životné prostredie navrhla zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby o 1 €. Pripomienkovať návrh je možné do 6.12.2017.
28.11.2017
Obec Ladce predložila žiadosť o dotáciu na projekt Obnova Pomníka padlým a umučeným v SNP v Ladcoch. Pozrite si, čo všetko projekt obnáša.