Paradox Homo Sapiens: Cestujeme do vesmíru a umierame hladom.

Zápis detí do Materskej školy Ladce

 

Zápis detí do Materskej školy, Hviezdoslavova 2, 018 63 Ladce, na šk. rok 2020/2021

 

 

Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021. Zápis detí bude prebiehať v dňoch 5. 5. – 6. 5. 2020 v čase od 10:00 do 15:30 hod. v priestoroch riaditeľne MŠ.

 

 

Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti, ktorú rodičia obdržia u riaditeľky MŠ, alebo je k dispozícií na stiahnutie na webovej stránke materskej školy ms.ladce.sk.

 

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:

  • dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku,
  • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • výnimočne môžu byť prijaté deti od dvoch rokov, ale musia mať osvojené hygienické návyky a ak nie je naplnená kapacita MŠ.

 

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2020.

 

 

Alena Hudáková, riaditeľka MŠ

 

Súbory na stiahnutie