Pre vidiaceho je svetlo spojenie so svetom. Pre slepého s celým vesmírom.

Zámer - prenájom pozemku

 

V zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obec Ladce zverejňuje:

 

 

Zámer prenájmu pozemku, nachádzajúceho sa v k.ú. Ladce, časť parcely KN-C
19, druh zastavaná plocha, vedeného na liste vlastníctva č.1, v požadovanej výmere
5 m2. Účel nájmu je umiestnenie novinového stánku fy BRESMAN, spol. s r.o., Pod
hájom 1369/181, 018 41 Dubnica nad Váhom. Výška nájomného bude určená
v nájomnej zmluve v súlade s VZN č.3/2014 o Zásadách hospodárenia s majetkom
obce Ladce a jeho dodatku č.1.

 

 

Spôsob schvaľovania nájmu - dôvod hodný osobitného zreteľa: je ním skutočnosť, že dňom 31.10.2018 skončila platnosť Nájomnej zmluvy fy BRESMAN, spol. s r.o., ktorá zabezpečovala v obci predaj dennej tlače. Schválenie spôsobu nájmu ObZ z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a zákona č. 138/1991 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov bolo dňa 13.12.2018 uznesením č. 19/12.13

 

 

Zverejnené na webovej stránke obce: 21. 12. 2018

 

Súbory na stiahnutie