Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Zámer - prenájom majetku obce - zmrzlina

 

Zámer nájmu pozemku, nachádzajúceho sa v k.ú. Ladce, časť parcely KN-C 15/5, druh zastavaná plocha a nádvorie, vedeného na liste vlastníctva č.1, v požadovanej výmere 30 m2.
Účel nájmu je umiestnenie predajného stánku zmrzliny žiadateľa EMAKO group., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava. Výška nájomného bude určená v nájomnej zmluve.

 

 

  • Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce Ladce www.ladce.sk a úradná tabuľa
  • Doba zverejnenia: od 26. 09. 2019 do 11. 10. 2019
  • Dokument sa nachádza v súboroch na konci stránky

 

Súbory na stiahnutie