Honba za budúcnosťou zabíja prítomnosť.

Zámer - predaj majetku obce

 

V zmysle ust. § 9a ods.1 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Ladce zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľného majetku obce Ladce

 

Predmetom predaja sú novovytvorené pozemky:


a) pozemok KNC 37/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m 2, zameraný a odčlenený
od pozemku KNC 37/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, s celkovou výmerou 440 m 2 v k.ú. Ladce
b) pozemok KNC 21/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m 2, zameraný a odčlenený od
pozemku KNC 21/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, s celkovou výmerou 1856 m 2 v k.ú. Ladce

 

Uvedené pozemky boli vytvorené geometrickým plánom č.19/2019, vypracovaným geodetom Bc. Milanom Masarykom, Horný Moštenec 71, 017 01 Považská Bystrica, dňa 27.02.2019, IČO 37 718 193

 

Kúpna cena: najmenej cena stanovená znalcom Ing. Tobiášom Palutkom, Tulská 1684/6, 010 08 Žilina, v znaleckom posudku č.35/19 zo dňa 22.02.2019, spolu za 357 €.

Cenovú ponuku s navrhovanou cenou za prevod pozemkov doručia záujemcovia na Obecný úrad Ladce, Hviezdoslavova 599/599, 018 6 3Ladce najneskôr do 14.05.2019 do 15:00 hod. na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

 

Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 30. 04. 2019

Mapa obce

 

Súbory na stiahnutie