Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Základná škola v Ladcoch - opatrenia proti koronavírusu, prerušené vyučovanie

 

ZŠ sa v júni neotvorí

Vážení rodičia, na základe zisťovania Vášho záujmu o obnovenie školskej dochádzky od 1. júna 2020 a zvážení všetkých organizačných podmienok sa zriaďovateľ školy spolu s riaditeľkou školy dohodli na neotvorení školy do 30. júna 2020.

 

Ďakujem

Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka školy

 

 

 

Návrat do školy

Vážení rodičia, dňa 18. mája 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo usmernenie o tzv. návrate žiakov do škôl od 1. 6. 2020. Na základe tohto usmernenia musí riaditeľ školy zistiť Váš záujem o obnovenie školskej dochádzky detí 1. – 5. ročníka. Túto dochádzku absolvuje Vaše dieťa od 1. júna do 30. júna 2020 a je dobrovoľná. Čiže dieťa, ktoré nenastúpi do školy, sa bude i naďalej vzdelávať dištančnou formou (online). Z organizačných dôvodov Vás žiadam o informáciu, či Vaše dieťa nastúpi do školy alebo nie. Svoj záujem prosím zaslať na email školy: zs.ladce@zoznam.sk do 22. 05. 2020 do 15:00 hod. alebo SMS-kou na tel. číslo: 0917 538 007.

Správu zašlite v tomto formáte:

Meno a priezvisko rodiča:

Meno a priezvisko dieťaťa:

Trieda:

Záujem o dochádzku do školy: ÁNO/NIE

ŠKD: ÁNO/NIE

ŠJ: ÁNO/NIE

 

Všetky informácie o nástupe do školy a ostatnej organizácii budú zverejnené na webovej stránke školy alebo v internetovej ŽK.

 

Ďakujem

Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka školy

 

 

 

ZUŠ Košeca

Vážení rodičia. Základná umelecká škola v Košeci má webovú stránku, prostredníctvom ktorej Vás budeme informovať o organizácii výučby v ZUŠ v školskom roku 2019/2020 a aktuálne o prijímacích skúškach a zápise do ZUŠ v čase mimoriadnej situácie. Pozrite si zuskoseca.edupage.org

 

Mgr. Marta Juríčková, riaditeľka školy

 

 

 

Hodnotenie žiakov

Vážení rodičia a žiaci, dňa 17. 04. 2020 sa konalo online zasadnutie pedagogickej rady. Táto pedagogická rada schválila Hodnotenie prospechu a správania žiakov v čase mimoriadnej situácie (viď. príloha). Je dôležité sa s týmto hodnotením oboznámiť. Taktiež sa upravuje rozvrh hodín. Od 20. 04. 2020 do 24. 04. 2020 bude v skúšobnej prevádzke a od 27. 04. 2020 až do odvolania bude pre každého žiaka záväzný! Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Upozornenie: Žiaci, ktorí budú ignorovať vyučovanie podľa daného rozvrhu, budú znášať dôsledky podľa schváleného hodnotenia!

 

Ďakujem

Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka školy

 

 

 

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2020/21, ktorý sa mal uskutočniť 07. 04 .2020 sa ruší. Náhradný termín zápisu je 21. 04. 2020 (v utorok). Bude prebiehať v čase dopoludnia od 10:00 hod. do 12:00 hod. a v popoludňajších hodinách od 14:00 hod. do 16:00 hod.

Pokyny k zápisu:

  1. zápis bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí,
  2. bude sa klásť dôraz na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení
  • všetky dokumenty odovzdá jeden zo zák. zástupcov,
  • vstup do budovy školy bude povolený len s ochranným rúškom a po jednom,
  • v prípade, že je rodič chorý, nepríde osobne, ale oznámi telefonicky túto skutočnosť riaditeľke školy (tel. číslo: 0917 538 007) a dohodne sa na náhradnom riešení,

3.  riadne a pravdivo vyplnené dokumenty k zápisu dieťaťa prinesie rodič zopnuté (v euroobale). Poprosím uvedenie adresy podľa OP a tel. kontaktu, nezabudnúť podpísať dokumenty! V prípade, že nemáte k dispozícií tlačivá, sú zverejnené na webovej stránke školy https://zsladce.edupage.org/, v sekcii DOKUMENTY -  Zápis do 1. ročníka. S vyplnenými tlačivami prinesie zák. zástupca 20,- €, na nákup zošitov a pomôcok.

4. overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (termín pre overenie údajov  bude dodatočne zverejnený),

5. zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží  vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania  rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020,

6.  ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

Ďakujem

Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka školy

 

 

 

Informácie výchovného poradcu

Vážení rodičia, dávam Vám do pozornosti nasledujúce oznamy (boli zasielané aj minulý týždeň ako správa cez stránku Edupage), ohľadom prijímacieho konania a zasielania prihlášok na SOŠ, gymnázia a gymnázia s 8 ročným študijným programom. Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Prijímacie skúšky na stredné školy sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Podpisovanie prihlášok a prevzatie zápisných lístkov na SOŠ, gymnázia a gymnázia s 8 ročným študijným programom, uskutočníme v druhej polovici mesiaca apríl (po Veľkej noci).  Presný termín a miesto podpisovania prihlášok Vám bude včas oznámený. Odporúčam Vám sledovať stránku: https://www.ucimenadialku.sk/. V prípade akýchkoľvek nejasností ma môžete kontaktovať cez: strunak@gmail.com alebo na telefónnom čísle: 0904 854764. Prajem nám všetkým veľa zdravia, pokoja a trpezlivosti.

 

Tomáš Struňák

 

 

 

Školy sa uzatvárajú od 16. 03. 2020 na štrnásť dní

Vážení rodičia, na základe príkazu Ústredného krízového štábu SR sa základné školy uzatvárajú od 16.03.2020 (od pondelka) na štrnásť dní, do 27.03.2020 (do piatku). Z tohto dôvodu bude výuka žiakov prebiehať v domácom prostredí. Všetky pokyny a úlohy budú zadávať vyučujúci daných predmetov podľa rozvrhu danej triedy. Príklad: začne sa pondelkovým rozvrhom, 5. ročník  má prvú hodinu slovenský jazyk, budú žiakom zadané úlohy na túto hodinu, takto to bude podľa rozvrhu pokračovať. Pravdaže na výchovy sa úlohy zadávať nebudú.  Všetky pokyny od vyučujúcich dostanú žiaci a rodičia cez internetovú žiacku knižku (edupage). Vypracovanie zadaných úloh je pre všetkých žiakov POVINNÉ (úlohy budú aj hodnotené). V prípade, že je problém s prihlásením sa do internetovej ŽK, kontaktujte riaditeľku školy. Tel. číslo: 0917 538007, e-mail: zs.ladce@zoznam.sk.

 

Upozornenie pre deviatakov:

Testovanie 9 bude prebiehať 1. apríla 2020, ruší sa skúšobné testovanie, ktoré malo prebehnúť u nás na škole 27. 03. 2020. Posúva sa termín prijímacích pohovorov na overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania.

 

 

Ďakujem

Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka školy

 

 

 

Vyučovanie v Základnej škole Ladce je od 13. 3. 2020 prerušené!

Vážení rodičia, ako štatutárny zástupca Základnej školy Ladce, podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. (zákon o výchove a vzdelávaní) a podľa § 3 ods. 8 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. (o podrobnostiach o organizácií školského roka) Vám oznamujem, že dňa 13. 03. 2020 udeľujem riaditeľské voľno ročníkom 1. – 9. z  dôvodu následných opatrení proti šíreniu koronavírusu. Ďalšie karanténne opatrenia a ďalší postup Vám bude oznámený cez webovú stránku školy, internetovú žiacku knižku, poprípade cez obecnú stránku. Nástup do školy nie je zatiaľ určený.

 

 

Dôrazne žiadam o dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení, dieťa má zostať doma, nestýkať sa so spolužiakmi, príbuznými alebo ostatnými ľuďmi. Ak dieťa ochorie, treba jeho zdravotný stav konzultovať telefonicky s obvodným lekárom.

 

 

V prípade, že bude škola zatvorená viac dní, budú vyučujúcimi zasielané pokyny a úlohy na individuálnu prácu. Vypracovanie zadaných úloh vyučujúcim je povinné. Komunikácia medzi rodičmi, žiakmi a pedagógmi bude prebiehať cez internetovú žiacku knižku (edupage).

 

 

V prípade ďalších otázok k organizácii vyučovania môžete volať na tel. číslo: 0917 538 007 (riaditeľka školy).

 

Ďakujem

Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka školy

 

 

 

Opatrenia proti koronavírusu v ZŠ Ladce

Vážení rodičia, z dôvodu zvýšených opatrení proti šíreniu koronavírusu, ruším krúžkovú činnosť a taktiež všetky školské akcie, súťaže, návštevy, exkurzie a výlety. Tento zákaz zatiaľ trvá do konca marca. Výuka v škole zatiaľ prebieha podľa rozvrhu. O všetkých zmenách Vás budem priebežne informovať na webovej stránke školy a v internetovej žiackej knižke. Prosím všetkých rodičov, aby dbali u svojich detí na zvýšenú hygienu, dali im hygienické vreckovky, antibakteriálne gély a uterák. Uterák bude mať každý žiak u seba v lavici. Vždy v piatok sa zoberie oprať domov a v pondelok sa donesie čistý. V prípade, že Vaše dieťa ochorie, dostane teplotu alebo sa necíti dobre, prosím nechať ho doma a oznámiť túto skutočnosť ihneď triednej učiteľke.

 

Ďakujem

S pozdravom Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka školy

 

 

Späť na všetky oznamy

 

 

Súbory na stiahnutie