Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Úradná tabuľa obce Ladce

 

Úradná tabuľa na tejto stránke prináša možnosť prečítať si všetky dôležité verejné vyhlášky, pozvánky, oznamy, správne konania, nariadenia, výzvy, upozornenia, zámery a dokumenty. Dokumenty sú na webe prístupné nielen do dňa ich zvesenia z úradnej nástenky, ale do konca kalendárneho roka. Dokument si otvoríte kliknutím na jeho názov. Poznámky o odvolaní sa, podávaní námietok alebo ústnych konaniach sú zverejnené v poznámke pod názvom dokumentu do doby zvesenia dokumentu z úradnej nástenky.

 

 

 

Informácie o koronavíruse, dokumenty týkajúce sa nariadení, otváracích hodín úradov a inštitúcií pridávame sem (kliknite na tento odkaz).

 

 

Rýchla navigácia (kliknite na typ dokumentu):

Verejné vyhlášky | Pozvánky na stretnutia, zasadnutia, zhromaždenia | Informácia o začatí správneho konania | Listové zásielky, zrušenia pobytu

 

 

 

Verejné vyhlášky

Názov
dokumentu
Vydané Vyvesené Zvesené

Začiatok pozemkových úprav v katastrálnom území Ladce

Informácia o pozemkových úpravách

30. 01. 2020 13. 02. 2020 28. 02. 2020

Zabezpečenie hospodárenia v lesoch v lesnom celku Ilava

Oznámenie treba doručiť do 60 dní

24. 01. 2020

29. 01. 2020

13. 02. 2020

Rekonštrukcia el. vedenia Považská Bystrica 14. 01. 2020 14. 01. 2020 29. 01. 2020
Zabezpečenie hospodárenia v lesoch v lesnom celku Ilava 19. 12. 2019 08. 01. 2020 23. 01. 2020

 

 

 

Pozvánky na stretnutia, zasadnutia, zhromaždenia

Pozvánku vydal Deň konania Čas Miesto

Pozemkové spoločenstvo-združenie urbárnikov a lesné družstvo Tunežice

Zhromaždenie zrušené! Náhradný termín bude včas oznámený.  

22. 03. 2020 14:00 Osvetová beseda Tunežice

Lesné spoločenstvo Ladce, Urbárske spoločenstvo Ladce

Valné zhromaždenie zrušené! Náhradný termín všetkým členom bude včas oznámený.  

29. 03. 2020

15:00

KD Ladce

 

 

 

Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vydané Vyvesené Zvesené

Obec Košeca

Záujem byť účastníkom v konaní potvrdiť do 19. 03. 2020

12. 03. 2020 12. 03. 2020 19. 03. 2020

Viera Škutová

Záujem byť účastníkom v konaní potvrdiť do 5 pracovných dní od zverejnenia

03. 03. 2020 03. 03. 2020 09. 03. 2020

Anna Kacinová

Záujem byť účastníkom v konaní potvrdiť do 5 pracovných dní od zverejnenia

20. 02. 2020 20. 02. 2020 25. 02. 2020

Obec Košeca

Záujem byť účastníkom v konaní potvrdiť do 24. 02. 2020

18. 02. 2020 18. 02. 2020 24. 02. 2020

Tomáš Martiška

Záujem byť účastníkom v konaní potvrdiť do 5 pracovných dní od zverejnenia

18. 02. 2020 18. 02. 2020 24. 02. 2020

Emanuel Haviar

Záujem byť účastníkom v konaní potvrdiť do 5 pracovných dní od zverejnenia

30. 01. 2020

30. 01. 2020

06. 02. 2020