Človek musí stretnúť utrpenie, aby duševne vyzrel.

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydanie súhlasu na výrub drevín

 

Obec Ladce, zastúpená starostom obce Ing. Jaroslavom Koyšom, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e), § 69 ods. 1 písm. a) zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/, v súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona INFORMUJE o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín:

 

 

  • Žiadateľ: Miriam Hlavatá, Záhradná 143/143, 018 63 Ladce
  • Predmet žiadosti: výrub - 2 ks javor (rastúce v tesnej blízkosti prístupovej cesty a pri bytovke Záhradná 143, Ladce, obvody kmeňov 185 cm): stromy dosiahli takej veľkosti a mohutnosti, že pri dnešných poveternostných podmienkach (vetry silnej intenzity) ohrozujú bezpečnosť obyvateľov domu ako i ich majetok. Nakoľko sa dreviny nachádzajú v tesnej blízkosti prístupovej cesty ku garážam i železničnej stanici sú ohrozovaní ich užívatelia. Zo stromov padajú konáre, ktoré ohrozujú matky s deťmi prechádzajúce sa po uvedenej komunikácií. (cit. zo žiadosti).
  • Správne konanie začalo dňa: 11. 03. 2019
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 12. 03. 2019
  • Lehota na potvrdenie záujmu do dňa: 18. 03. 2019

 

 

Prípadným ďalším účastníkov konania, ktorí majú v zmysle § 82 ods. 3 zákona záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní, oznamujeme, že svoj záujem je nutné potvrdiť obci Ladce písomne alebo elektronicky na: l.sedikova@ladce.sk. V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa určuje lehota na potvrdenie záujmu do 5 dní odo dňa zverejnenia tohto upovedomenia.

 

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Ladcoch počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

 

Súbory na stiahnutie