O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Informácia o začatí správneho konania v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

 

 

  • Žiadateľ: Považská cementáreň, a. s.
  • Predmet žiadosti: výrub drevín, ktoré rastú na pozemku KN-C 920/1 a KN-C 974/1, k.ú. Ladce. V areáli Považskej cementárne, a. s. Ladce sa nachádzajú stromy, vysadené pred viac ako 30 rokmi a v súčasnosti ohrozujú bezpečnosť pracovníkov a ohrozujú majetok a technologické zariadenie spoločnosti. (cit. zo žiadosti)
  • Správne konanie začalo dňa: 09. 10. 2019
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 09. 10. 2019
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 16. 10. 2019

 

 

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu Obec Ladce, Obecný úrad, Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce alebo elektronicky na adresu: l.sedikova@ladce.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.