Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Správne konanie – výrub, žiadateľ: Roman Cahel

 

INFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť:

  • buď písomne na adresu: Obec Ladce, Obecný úrad, Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce
  • alebo elektronicky na adresu: l.sedikova@ladce.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

 

  • Žiadateľ: Roman Cahel, Záhradná 158/158, 018 63 Ladce žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku KN-C 1907, k.ú. Ladce, z dôvodu, že dreviny sú poškodené, napadnuté chorobami, ohrozujú turistov (cit. zo žiadosti).
  • Správne konanie začalo dňa 14. 01. 2019
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 15. 01. 2019
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 22. 01. 2019