Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Informácia o začatí správneho konania v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

 

 

  • Žiadateľ: Spoločnosť dcér kresťanskej lásky Sv. Vincenta de Paul
  • Predmet žiadosti: výrub a ošetrenie drevín, ktoré rastú v parku pri kaštieli Ladce, parcelné číslo KN-C 563, k.ú. Ladce. Svoju žiadosť odôvodnili bezpečnostnými rizikami.
  • Správne konanie začalo dňa: 12. 11. 2019
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 12. 11. 2019
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 2019

 

 

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu Obec Ladce, Obecný úrad, Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce alebo elektronicky na adresu: l.sedikova@ladce.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.