Ak Vás zastihne nešťastie je jedno či Vám pomôže človek v obleku, alebo vo vreci.

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydanie súhlasu na výrub drevín

 

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadosťou (č. POD-305/2019-3878/2019) zo dňa 02.10.2019, doručenou dňa 04.10.2019, požiadala O b e c L a d c e, v zastúpení starostom obce Ing. Jaroslavom Koyšom, Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce, tunajší úrad o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrub 3 ks drevín.

 

 

 • Žiadateľ: Obed Ladce
 • Predmet žiadosti: výrub - 1 ks - breza (obvod kmeňa 160 cm, rastúca v areáli Materskej školy v Ladcoch, na pozemku KN-C 552/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie. Strom je nahnutý na budovu Materskej školy. Pri veternom počasí hrozí nebezpečenstvo ohrozenia osôb a škody na majetku.
  - 1 ks - borovica (obvod kmeňa 135 cm, rastúca v areáli Materskej školy v Ladcoch, na
  pozemku KN-C 552/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie. Strom je vyschnutý.
  Pri veternom počasí hrozí nebezpečenstvo ohrozenia osôb a škody na majetku.
  - 1 ks - smrek (obvod kmeňa 86 cm, rastúci v blízkosti bytového domu a parkoviska, na
  pozemku KN-C 121/1, druh pozemku: ostatná plocha. Pri veternom počasí hrozí
  vyvrátenie stromu a hrozí nebezpečenstvo ohrozenia osôb a škody na majetku.
 • Správne konanie začalo dňa: 07. 10. 2019
 • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 07. 10. 2019
 • Lehota na potvrdenie záujmu do dňa: 14. 10. 2019

 

 

Prípadným ďalším účastníkov konania, ktorí majú v zmysle § 82 ods. 3 zákona záujem byť
účastníkom v začatom správnom konaní, oznamujeme, že svoj záujem je nutné potvrdiť Obci
Košeca písomne alebo elektronicky na: marek.kurinec@koseca.sk. V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa určuje lehota na potvrdenie záujmu do 7 dní odo dňa zverejnenia tohto upovedomenia.

 

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Košeci
počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Súbory na stiahnutie