Ak Vás zastihne nešťastie je jedno či Vám pomôže človek v obleku, alebo vo vreci.

Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 6. apríla 2020 (vstup na územie SR)

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5
ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu
vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie
ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej
zdravotníckej organizácie v súlade s uznesením vlády SR č. 197 zo dňa 02.04.2020 podľa §
12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje tieto

 

 

opatrenia:

 

 

1) Všetkým osobám, ktoré od 06. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej
republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na
vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho
výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Po
dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim
s ňou v spoločnej domácnosti.

 

 

Nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom sa nevzťahuje na nasledovné osoby:
- tehotné ženy,
- osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu,
- osoby s onkologickým, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby
s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích
ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby
s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, zdravotne ťažko postihnuté osoby alebo
osoby s inými zreteľa hodnými závažnými zdravotnými stavmi a potvrdenie o tomto
zdravotnom stave doloží dodatočne bezodkladne správou od lekára,
- osoby nad 75 rokov,
- osoby, ktoré na území Slovenskej republiky požívajú diplomatické výsady a imunitu,
a osobám im blízkym a sprevádzajúcim v dobe prekročenia štátnych hraníc SR, ktoré od
06. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky.

 

 

Týmto osobám sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Maloletým osobám, ktoré bez sprievodu vstupujú na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti.

 

 

2) Všetkým osobám, ktoré od 06. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej
republiky, sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili
túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore
všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú
starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

 

 

3) Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú
starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje,
aby všetkým osobám, ktoré v období od 06. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpili na územie
Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti,
vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

 

 

4) Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na:
- vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky pri preprave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru,
- posádky v lodnej nákladnej doprave, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky pri preprave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru,
- členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie letu lietadla na leteckú prepravu nákladu na územie Slovenskej republiky, ktorí zotrvajú na palube tohto lietadla, okrem vykonania predletovej prípravy, naloženia alebo vyloženia leteckého nákladu,
- členov posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie najmä letov lietadiel na humanitárne účely, technických a premiestňovacích letov, repatriačných letov lietadiel na palube ktorých sa nachádzajú osoby s prechodným alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
- vodičov a posádky osobnej autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,

- rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej
nákladnej doprave, ktorí vstupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom
zabezpečenia prepravy medzinárodných nákladných vlakov,
- vodičov nákladnej dopravy, členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého
personálu, posádku v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov,
vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave, ktorí
cestujú inými spôsobmi dopravy, za predpokladu, že sa presúvajú do miesta, kde
budú vykonávať nákladnú dopravu pričom miesto začiatku dopravy sa nachádza
na území Slovenskej republiky; uvedenú skutočnosť musia preukázať napr.
potvrdením od zamestnávateľa, označením miesta výkonu práce, identifikačnými
údajmi pracovníka/ov a vozidla/vozidiel,
- vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta
a vodičov a posádky vykonávajúcich prevoz orgánov určených na transplantáciu,
krvi a krvných náhrad,
- zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo
spopolnenia.

 

 

Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov
respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť
v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej
republiky poskytovateľa

 

 

Vodičom nákladnej dopravy, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom,
vozmajstrom, vlakovým čatám a obslužným pracovníkom v železničnej nákladnej doprave,
ktorí vstupujú alebo vystupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom prepravy,
nakladania a vykladania tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali
osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom
v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby
a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk. Pre zamestnancov v železničnej
doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré jasne preukáže, že nútený prechod štátnej
hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú nákladnú dopravu. Pre tieto
osoby sa pre ich potrebný pobyt na území Slovenskej republiky mimo plnenia pracovných
povinností nariaďuje domáca izolácia, pokiaľ je to možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú
v spoločnej domácnosti.

 

 

Členom posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je
nevyhnutný na vykonanie najmä letov lietadiel na leteckú prepravu nákladu na územie
Slovenskej republiky, letov na humanitárne účely, technických a premiestňovacích letov,
repatriačných letov lietadiel, na palube ktorých sa nachádzajú osoby s prechodným alebo
trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje dodržiavať protiepidemické opatrenia stanovené Ministerstvom
dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

 

Zamestnancom pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia, sa nariaďuje,
aby pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov používali respirátory FFP2
/ FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo
vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky
k pravidelnému čisteniu rúk.

 

 

Vodičom a posádkam zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta, sa nariaďuje,
aby transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta,
aby pri transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky (respirátory FFP2 / FFP3,
ochranné okuliare, rukavice) a používali dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu
rúk.

 

 

5) Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt v Slovenskej republike alebo v prihraničnom pásme do 30 km od štátnej
hranice Slovenskej republiky, a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný
pracovný vzťah v prihraničných oblastiach v pásme do 30 km od štátnej hranice
Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone
práce.

 

 

6) V odôvodnených prípadoch nespadajúcich pod body 4 a 5 môže výnimku z bodov 1 až 3
udeliť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej
písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti. Podmienkou
udelenia výnimky na vstup do Slovenskej republiky je podrobenie sa laboratórnej
diagnostike ochorenia COVID-19 a to na hraničnom priechode bezodkladne po
prekročení štátnej hranice.

 

 

Termín: od 06. apríla 2020 od 7.00 hod. do odvolania

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2640/2020 zo dňa 18. 03. 2020.

 

 

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva
podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného
zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659
eur.

 

 

O d ô v o d n e n i e

 

 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II.
stupňa a vyhlásila na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav podľa čl. 5
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 19.
marca 2020.

 

 

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020
pandémiu ochorenia COVID-19.

 

 

V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svete a v Európskej únii Úrad
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadil z dôvodu ochrany Slovenskej republiky
pred zavlečením prenosného ochorenia COVID-19 na územie Slovenskej republiky v súlade
s uznesením vlády SR č. 197 zo dňa 02.04.2020 opatrenia uvedené v záväznej časti tohto
opatrenia.

 

 

Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení
COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.
Osoba, ktorej týmto opatrením vznikla povinnosť izolácie, je povinná:
a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka,
kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky
kontaktovať zodpovednú osobu karanténneho zariadenia a v prípade domácej izolácie
ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a
podrobiť sa odberu biologického materiálu,
b) zdržať sa sociálnych kontaktov,
c) zdržať sa cestovania,
d) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v
mieste izolácie vnímavé osoby.

 

 

Späť na všetky oznamy