Ak Vás zastihne nešťastie je jedno či Vám pomôže človek v obleku, alebo vo vreci.

Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 30. marca 2020 (otvorené prevádzky, nákupy v obchode a seniori)

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.
111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania
Ústredného krízového štábu zo dňa 27. marca 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona č.
355/2007 Z. z. tieto

 

 

opatrenia:

 

 

A) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky
maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na
osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné
lekárske účely,
2. predajní drogérie,
3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík,
4. predajní novín a tlačovín,
5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
6. prevádzok telekomunikačných operátorov,
7. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,

9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
10. práčovní a čistiarní odevov,
11. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
12. pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
13. autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb,
14. služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly,
15. servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
16. taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
17. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov,
dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
18. prevádzok kľúčových služieb,
19. zberných dvorov,
20. predajní metrového textilu a galantérie,
21. predajní a servisov bicyklov,
22. prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha
prevádzky nepresahuje 2000 m2,
23. prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb
lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.

 

 

B) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť
verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením
; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

 

 

C) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných
prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby uvedených v písmene A tohto opatrenia
nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (klientov)
a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

  • vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
  • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
  • v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre,
  • počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,
  • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

 

 

D) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok
uvedených v písmene A) bod 1 a 2 nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase
od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov
.

 

 

E) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania nariaďuje
prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z.,
aby uzatvoril všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby
okrem prevádzok uvedených v písmene A, bod 1 až 10.

 

 

O d ô v o d n e n i e

 

 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného
zdravia II. stupňa.

 

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020
pandémiu ochorenia COVID-19.

 

Ústredný krízový štáb na svojom rokovaní dňa 27. marca 2020 uložil Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky úlohu vydať opatrenie pri ohrození verejného zdravia,
ktorým zakáže alebo obmedzí činnosť prevádzok v rozsahu uvedenom v záväznej časti tohto
opatrenia a zároveň uloží prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok
poskytujúcich služby povinnosť dodržiavať hygienické (protiepidemické) opatrenia.
Cieľom tohto opatrenia je potreba dočasného maximálneho obmedzenia sociálnych
kontaktov medzi ľuďmi, s výnimkou maloobchodného predaja a predaja služieb
v nevyhnutných oblastiach, tak aby sa v čo najväčšej možnej miere zamedzilo komunitnému
šíreniu prenosného ochorenia COVID-19.

 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom
opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam. Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

 

 

Späť na všetky oznamy