Ak Vás zastihne nešťastie je jedno či Vám pomôže človek v obleku, alebo vo vreci.

Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 28. marca 2020 (lekárne v nedeľu)

 

Zatvorenie obchodov v nedeľu za účelom sanitárneho dňa neplatí pre veterinárne ambulancie a „pohotovostné lekárne“, nemocničné lekárne a verejné lekárne a nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom uvedeným vyššie. 

 

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 opatrenie č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020, ktoré na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 27. marca 2020

 

 

mení nasledovne:

 

 

1. Z bodu A) sa vypúšťajú slová „a veterinárnych ambulancií“.

 

2. Dopĺňa sa bod C), ktorý znie

„C) Body A) a B) sa nevzťahujú na:

 

1. Verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby zverejnenom na webovom sídle príslušného samosprávneho kraja podľa § 135 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z.

 

2. Verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby podľa vyhlášky MZ SR č. 22/2018 Z. z. so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom uvedeným v bode 1.

 

3. Nemocničné lekárne.

 

4. Výkon činnosti podľa bodov 1 a 2 sa môže realizovať iba za nasledovných podmienok:

  • a. Výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín bude prebiehať výhradne prostredníctvom pohotovostného okienka.
  • b. Farmaceut bude mať zabezpečené prostriedky osobnej ochrany (ochranné rúško, prípadne respirátor a jednorazové rukavice).
  • c. Čakajúci pacienti budú pred budovou lekárne, zachovajú minimálne dvojmetrové rozostupy a budú mať zabezpečené prekrytie horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.).
  • d. Počas dňa sa vykoná minimálne jedna hodinová prestávka na účely sanitácie a dezinfekcie.“ 

 

 

O d ô v o d n e n i e

 

 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 27. marca 2020 uložil hlavnému hygienikovi Slovenskej republiky vydať zmenu opatrenia ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020, ktorá je uvedená v záväznej časti tohto opatrenia.

 

 

Späť na všetky oznamy