Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne

 

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

 

R O Z H O D N U T I E

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ Trenčín“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v súlade s uznesením vlády SR č. 197 zo dňa 02.04.2020, ako i z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia a vzniku nových ohnísk, podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 2 písm. a), ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) nariaďuje tieto o p a t r e n i a:

 

1. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v okrese Trenčín zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy nad 500 účastníkov v exteriéri a 250 účastníkov v interiéri a súčasne na verejných hromadných podujatiach zakazuje prípravu a predaj občerstvenia (pokrmov a nápojov) s výnimkou poskytovania občerstvenia pre športovcov, účinkujúcich a organizačný tím.

 

2. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod. v prevádzkach spoločného stravovania ako aj v ostatných prevádzkach s výnimkou svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín.

 

3. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava sú povinní zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania chorým, návštev pacientov v terminálnom štádiu a dôsledne dodržiavanie hygienicko - epidemiologického režimu na všetkých oddeleniach a prísnej bariérovej ošetrovateľskej techniky.

 

4. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb sú povinní v okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti ( ďalej len „ZSS“) s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania chorým, návštev klientov v terminálnom štádiu. V záujme ochrany zdravia obyvateľstva, zabránenia vzniku nových ohnísk, zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia sa a) všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví nariaďuje prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných akcií a úkonov b) neodporúča sa organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte.

 

 

Termín: od 20. 09. 2020 od 00:00 hod. do odvolania

Vyvesené dňa: 18. 09. 2020

 


Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok odvolania v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.

 

 

 

Späť na všeobecné oznamy

 

Súbory na stiahnutie