Ak Vás zastihne nešťastie je jedno či Vám pomôže človek v obleku, alebo vo vreci.

Opatrenia od 25. marca 2020 - pozastavenie poskytovania sociálnych služieb

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 35512007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020, núdzového stavu na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15.03.2020, pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e), j) zákona č. 35512007 Z. z. tieto

 

 

opatrenia:

 

 

Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú:

  • a) denné stacionáre § 40 zákona
  • b) zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby § 35
  • c) zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby
  • d) rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby
  • e) špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby
  • f) domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby
  • g) denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov")
  • h) zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé "detské jasle")
  • i) Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

 

 

Termín: od 25. 03. 2020 do odvolania

 

 

Odôvodnenie

 

 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky Č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa. Vláda Slovenskej republiky vyhlásila núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č.227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

 

 

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti a na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svete, v Európskej únii a v Slovenskej republike, kedy dochádza k šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré ohrozuje verejné zdravie, Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.03.2020, nariadil Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydať vyššie uvedené opatrenia. Nový koronavírus (SARS-CoV-2) z čeľade Coronaviridae spôsobuje akútnu infekciu dýchacích ciest. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže končiť úmrtím.

 

 

Z dôvodu poznatkov iných krajín a vývoja epidémie v rôznych regiónoch sveta pri vysokej pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorením COVID-19 u veľkého počtu obyvateľov, najmä skupín, II ktorých sa najviac pozoroval ťažký priebeh a úmrtnosť, je nevyhnutné pristúpiť k takým opatreniam, aby sa mohlo, čo naJViaC ľudí vyhnúť styku s chorými ľuďmi. V prípade denných stacionárov a ostatných ambulantne poskytovaných sociálnych službách ide o zariadenia, kde sa vo väčšom počte zhromažďujú osoby, ktoré sú ochorením COVID-19 najviac ohrozené, napríklad seniori, ľudia trpiaci rôznymi chronickými ochoreniami a u ktorých je riziko nakazenia väčšie a následný priebeh ochorenia má zväčša ťažký priebeh a štatisticky najčastejšie vedie k smrti. V prípade zariadení starostlivosti o deti o do troch rokov veku dieťaťa ide o systémové doplnenie už existujúcich opatrení, napríklad uzavretia predškolských zariadení

 

 

Existuje vysoké riziko, že prevádzkou uvedených zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. Uvedené opatrenie je jedným z efektívnejších opatrení na zabránenie vzniku epidémie a je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že ciel'om opatrenia je ochrana zdravia l'udí a predchádzanie úmrtiam.

 

 

Nerešpektovanie tohto opatrenia je správnym deliktom podl'a § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podl'a § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

 

 

Späť na všetky oznamy