Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Odborné učilište Ladce

Odborné učilište internátne v Ladcoch /ďalej len "učilište "/ je orgánom štátnej správy na úseku stredného školstva v danom regióne. Je samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku školstva zmocnená ustanovením § 5 odst. 1 zákona Slovenskej národnej rady č.542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s právnou subjektivitou.

 

Účelom a predmetom činnosti je výchova a príprava žiakov na výkon povolania v učebných odboroch:

 

 

stavebná výroba - murárske práce

stavebná výroba - maliarske a natieračské práce

stavebná výroba - stavebné zámočníctvo

spracúvanie dreva - stolárska výroba

poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník

výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii

služby a domáce práce

obchodná prevádzka – príprava jedál

 

Žiaci majú na výber osem učebných odborov (murár, maliar, stolár, stavebný zámočník, krajčírka, záhradník, služby a domáce práce, kuchár). O ich odborný rast sa stará celkom 34 pedagogických zamestnancov. Štúdium vo všetkých učebných odboroch je trojročné a končí sa záverečnou učňovskou skúškou. Žiak, ktorý prospel na záverečnej učňovskej skúške získa výučný list v príslušnom učebnom odbore a zaradí sa medzi kvalifikovaných pracovníkov. Menej úspešní žiaci možu získať osvedčenie o zaškolení alebo osvedčenie o zaučení v príslušnom učebnom odbore.

O zdravotnú stránku našich žiakov sa stará naša kmeňová zdravotná sestra, ktorá sa stará i o sociálne problémy.

Na našom učilišti zabezpečujeme i celodennú stravu pre ubytovaných žiakov a obedy, pre žiakov a zamestnancov s dennou dochádzkou.

 

Vac sa dozviete na http://www.ouiladce.sk/sk/