Ako ty ľúbiš tak budeš aj ty ľúbený. Ako ty ničíš, tak budeš aj ty zničený.

Národný projekt PIAAC

 

Národný projekt Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies) je najväčší a najkomplexnejší prieskum zameraný na mapovanie a vyhodnotenie úrovne kompetencií dospelých vo veku 16 - 65 rokov, prebiehajúci pod záštitou OECD. Základné informácie prinášame na podstránke, odporúčame prečítať si aj leták v prílohe na konci stránky.

 

 

 

 

Čo sa meria

  • Konkrétnymi oblasťami merania sú čitateľská a matematická gramotnosť a schopnosť riešiť problémy v technicky vyspelom prostredí (2013) a adaptívne riešenie problémov (2023). Ďalej sú získavané informácie o štyroch kategóriách všeobecných pracovných zručností:  kognitívne zručnosti, interakcie a sociálne zručnosti, manuálne zručnosti a schopnosti učiť sa.

 

 

Ako sa meria

  • Prostredníctvom tzv. IRT škálovania položiek (Item Response Theory) s cieľom presnejšie porovnať výsledky v medzinárodnom kontexte. V IRT škálovaní sa zisťujú dva základné druhy parametrov: parametre vzťahujúce sa na osobu a parametre vzťahujúce sa na položku. Parametrom osoby je schopnosť (zručnosť). Ako položky vystupujú spomínané kategórie gramotnosti a zručností. Zároveň s vybranými položkami sa zisťujú aj sociálne charakteristiky respondentov v tzv. BQ dotazníku (vek, povolanie, vzdelanie, rodinný status a pod.).

 

 

U koho sa meria

  • Cieľovou populáciou sú dospelí obyvatelia vo veku 16-65 rokov. Pre meranie sa zostavuje výberová vzorka podľa vopred stanovenej metodiky výberu a zadaných parametrov. Vzorku tvorí v hlavnom meraní približne 5 500 respondentov vybraných podľa výberových znakov (región, vek, pohlavie, atď.).

 

 

Ako sa v rámci projektu PIAAC zbierajú dáta na Slovensku

  • Meranie sa uskutočňuje u respondenta v domácnosti za prítomnosti opytovateľa (anketára), ktorý s respondentom dohodne vhodný termín a poskytuje respondentovi pri vypĺňaní dotazníka a riešení úloh potrebnú inštruktáž. Odpovede na otázky a riešenia úloh sú zadávané priamo do tabletu/notebooku, ale v prípade potreby, sú k dispozícii zadania aj v tlačenej forme. Postup anketárov je riadený podľa medzinárodne upravených pokynov a práca každého anketára je kontrolovaná. Účasť v prieskume je honorovaná.

 

 

 

Späť na všeobecné oznamy

 

Súbory na stiahnutie